دانلود پایان نامه درباره محدوده مکانی و محدوده زمانی

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعهی آماری مورد بررسی یک جامعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازند.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعین به شهرداری ماهشهر جهت استفاده از خدمات شهرداری می باشند.
3-5-2 محدوده زمانی
محدوده زمانی این تحقیق از اوایل پاییز سال 1391 و پایان آن در اوایل پاییز سال 1392 بوده است.
3-5-3 محدوده مکانی
محدوده مکانی این پژوهش شهرستان ماهشهر است.
3-5-4 نمونه آماری و روشهای نمونهگیری
در بسیاری از زمینههای کاربردی، محققان درصدد تعیین پارامترهای جامعه هستند. ولی دسترسی به آن‌ها به طور مستقیم و از طریق سرشماری جامعه آماری امکان‌پذیر نیست. در چنین موقعیتهایی، محققان ناچارند برای استنباط پارامترهای مورد نظر به نمونههایی از جوامع آماری اکتفا کنند(آذر، مؤمنی، 1384: 1).
وقتی جامعه آماری تعریف شد، نمونهای که به طور کافی نشان دهنده ویژگیهای جامعه باشد، استخراج میشود. صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آماری استنباطی مورد نظر است. قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه به کار میرود. در صورتی که نمونه نماینده واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامتر(های) جامعه امکان نخواهد داشت. روشهای مناسب تصادفی برای نمونهگیری عبارتند از:
نمونهگیری تصادفی ساده
نمونه گیری منظم
نمونه گیری گروهی(طبقه ای)
نمونه گیری خوشهای
نمونه گیری مرحلهای (آذر، مؤمنی، 1384: 6-3)
در این پژوهش نمونه به صورت کاملاً تصادفی و از میان مراجعین به سازمان شهرداری ماهشهر در طول مدت دو هفته انتخاب شدند.
3-5-4-1 تعیین حجم نمونه مورد نیاز
در این پژوهش به علت جامعه نامحدود و وجود متغیرهای چند ارزشی از رابطه زیر برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز استفاده گردید.

  مقاله درباره اکسیداسیون چربی و مصرف کنندگان

مقدار احتمال نرمال استاندارد، α سطح خطا، P نسبت موفقیت و دقت مورد نظر محقق میباشد. (مؤمنی، فعال قیومی، 1386: 220).
در این تحقیق سطح اطمینان 95 درصد و دقت 6 درصد در نظر گرفته شد. و با توجه به اینکه تخمینی در مورد نسبت موفقیت وجود نداشت، مقدار آن برابر 0.5 در نظر گرفته میشود که حجم نمونه در این حالت به حداکثر مقدار ممکن افزایش مییابد.
با توجه به این احتمال که برخی از پرسشنامه ها ممکن بود قابل استفاده نباشد، تعداد 300 عدد پرسشنامه برای جمع آوری داده ها در نظر گرفته شد. این پرسشنامه ها در طول مدت دو هفته به صورت کاملاً تصادفی در بین مراجعین به شهرداری ماهشهر توزیع شد.
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات:

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.