دانلود پایان نامه درباره ساختار فضایی و معادله

مدل کروی از مبدأ مختصات شروع شده و در نزدیکی مبدأ رفتار خطی دارد. با افزایش h، منحنی با سرعت به سمت مقادیر بیشتر γ(h) صعود می‌کند (شکل ‏24). آن‌گاه به تدریج از شیب آن کم می‌شود و در فاصله معینی که دامنه تأثیر نامیده می‌شود، به سقف خود می‌رسد و در همین مقدار باقی می‌ماند. این فاصله که معمولاً با حرف a نمایش داده می‌شود، فاصله‌ای است که در آن مقدار متغیر ناحیه‌ای آزادانه تغییر نمی‌کند، بلکه با توجه به مقادیر آن در سایر نقاط این محدوده مقداری را بر می‌گزیند که ساختار فضایی نقض نشود.
: حد آستانه‌ای
: دامنه تأثیر
شکل ‏24 مدل کروی
مدل نمایی
مدل نمایی نیز مانند مدل کروی از مبدأ مختصات شروع شده و در نزدیکی مبدأ رفتار خطی دارد (شکل ‏25)، ولی آهنگ صعود آن آرام‌تر از مدل کروی است و در عمل هیچ‌گاه به حد آستانه‌ای یا سقف معینی نمی‌رسد، به همین دلیل دامنه تأثیر آن نامعلوم است. علت پیدایش داده‌هایی با چنین مدل می‌تواند به دلیل وجود روند در محدوده مورد بررسی و یا بزرگی قابل ملاحظه دامنه تأثیر نسبت به ابعاد محدوده تحت پوشش نمونه‌برداری باشد.
در این مدل 95 درصد حداکثر مقدار تغییرنما تجربی بدست آمده از محدوده تحت پوشش را به عنوان سقف تغییرنما فرض می‌کنند و فاصله متناظر با آن (h) را به عنوان دامنه تأثیر در نظر می‌گیرند.
شکل ‏25 مدل نمایی
مدل گوسی
مدل گوسی از مبدأ گذشته ولی در نزدیکی مبدأ به جای رفتار خطی، برخلاف مدل‌های کروی و نمایی، رفتار سهمی‌گونه دارد (شکل ‏26). شیب این مدل در نزدیکی مبدأ صفر است که به تدریج افزایش می‌یابد تا به یک نقطه عطف برسد. در این نقطه شیب منحنی تغییر کرده و مانند مدل کروی با سرعت زیاد به سمت سقف خود صعود می‌کند ولی برخلاف مدل کروی به آرامی به سقف نزدیک می‌شود. این مدل نشان دهنده درجه پیوستگی بالای متغیر ناحیه‌ای است.
شکل ‏26 مدل گوسی
تغییرنما‌های بدون سقف
تغییرنما‌هایی هستند که در آن‌ها با افزایش h مقدار نیم‌تغییرنما افزایش می‌یابد و تمایلی به نزدیک شدن به سقف ثابتی از خود نشان نمی‌دهند.
مدل خطی
حالت تعمیم یافته‌ای از این مدل وجود دارد که در آن، مقدار h به توان λ می‌رسد. (2>0 < λ) معادله مدل خطی تعمیم یافته به صورت زیر می‌باشد (شکل ‏27).
شکل ‏27 مدل خطی
مدل دویسین
(1-19)
: مقدار ثابتی است و به نام پراکندگی مطلق مرسوم است.
این فرمول به نام دویسین معروف است. از آنجا که مدل تغییرنما دویسین لگاریتمی است، برای مقادیر نظیر h< 1 کاربردی ندارد (شکل ‏28).
شکل ‏28. مدل دویسین
مدل سهمی‌گونه
: مقدار ثابتی است.
هرگاه متغیر Z(x) تمایل خطی از خود نشان دهد، یعنی:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.