دانلود پایان نامه درباره دسترسی به اطلاعات و شناسایی و تشخیص

از آنجایی که از نظر تکنیکی ایجاد سیستمهای کامپیوتری بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملا غیر ممکن است. تشخیص نفوذ در سیستمهای کامپیوتری با اهمیت خاصی دنبال میشود. سیستمهای تشخیص نفوذ سختافزار یا نرمافزاری است که کار نظارت بر شبکه کامپیوتری را در مورد فعالیتهای مخرب و یا نقص سیاستهای مدیریتی و امنیتی را انجام میدهد و گزارشهای حاصله را به بخش مدیریت شبکه ارائه میدهد‎[1]. سیستمهای تشخیص نفوذ وظیف شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیر مجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دودسته کاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند. هدف این سیستمها جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمالا شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکهکامپیوتری و اعلام آن به مدیر سیستم است. عموما سیستمهای تشخیص نفوذ در کنار دیوارهای آتش و بصورت مکمل امنیتی برای آنها مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم های تشخیص نفوذ ستنی نمیتوانند خود را با حملات جدید تطبیق دهند از این رو امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر دادهکاوی مطرح گردیدهاند‎[1]. مشخص نمودن الگوهای در حجم زیاد داده، کمک بسیار بزرگی به ما میکند. روشهای دادهکاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیرنرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگیها و خصیصه با الگوریتمهای دسته بندی میتوانند داده غیرنرمال تشخیص دهند. از همین رو دقت و درستی سیستم های تشخیص نفوذ افزایش یافته و در نتیجه امنیت شبکه بالا میرود‎[1].
در این پایاننامه سعی شده است با استفاده از روشهای مبتنی بر دادهکاوی سیتم های تشخیص نفوذ پیشنهاد کنیم که از این روشها برای شناسایی و کشف حملات استفاده میکنند. در این روش ما تمامی الگوریتمهای موجود را شبیهسازی نموده و در خاتمه بهترین الگوریتم را پیشنهاد مینماییم. نوآوری اصلی در این پایاننامه، استفاده از الگوریتمهای مدل کاهل و مدل قانونمحور در دادهکاوی است که تاکنون برای سیستمهای تشخیصنفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتمهای موجود در روشهای دستهبندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است[67]. پیشنهاد 5 نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدلهای مختلف و الگوریتمها بهترین جواب را میدهد از نوآوری این پایاننامه است. استخراج 5 نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتمهای مختلف موجود در مدلهای دستهبندی با مجموعه دادههای مختلف شبیهسازی و اجرا شدند که در نهایت 5 نمونه داده اولیه پیشنهاد نمودهایم.
1-2 بیان مسئله
در دنیای امروز، کامپیوتر و شبکههای کامپیوتری متصل به اینترنت نقش عمدهای در ارتباطات و انتقال اطلاعات ایفا میکند. در این بین افراد سودجو با دسترسی به اطلاعات مهم مراکز خاص یا اطلاعات افراد دیگر و با قصد اعمال نفوذ یا اعمال فشار و یا حتی به هم ریختن نظم سیستمها، به سیستم های کامپیوتری حمله میکنند. بنابراین لزوم حفظ امنیت اطلاعاتی و حفظ کارآیی در شبکههای کامپیوتری که با دنیای خارج ارتباط دارند، کاملا محسوس است.
مکانیزم‌های امنیتی به 2 گروه کلی محافظتی و مقابله‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند. مکانیزم‌های محافظتی سعی می‌کنند از اطلاعات و سیستم در مقابل حملات محافظت کنند. مکانیزم‌های مقابله‌ای هم برای مقابله با حمله تدارک دیده شده‌اند.‎[1] سیستم‌های تشخیص نفوذ مطابق تعریف مؤسسه ملی استانداردها و تکنولوژی‌های آمریکا، فرایندی هستند که کار نظارت بر رویدادهایی که در شبکه و سیستم رخ می‌دهد و همچنین کار تحلیل رویدادهای مشکوک را برای به‌دست آوردن نشانه نفوذ، بر عهده دارند.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف از این پایاننامه استفاده از روشهای مبتنی بر دادهکاوی برای تشخیص نفوذ است زیرا حملات همواره بروز میشوند و سیستمهای تشخیص نفوذ ستنی نمیتوانند این حملات شناسایی کنند. وقتی نفوذ اتفاق میافتد مهمترین کار شناسایی است. رخداد مربوط به نفوذ در هر زمان مرتبط به الگویی ازاتفاقات است که در گذشته رخ داده است. این دادههای تاریخی منبع بسیار مهمی از صفات هستند که نیاز هست تا بطور موثر علامت و نشانه های نفوذ در مجموعه دادهها مشخص شود. دادهکاوی با کشف الگوهای مناسب از میان دادههای قبلی به روند ساخت این مدل ها کمک شایانی میکند. در این روش مجموعهای از قانونهای دستهبندی از دادههای شبکه بدست میآید. این قانونها توانایی تعیین رفتار عادی از غیر عادی را دارا میباشند. این پایاننامه با استفاده از مجموعه داده DARPA مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این پایاننامه معرفی بهترین الگوریتم با توجه به مجموعه دادهها است. که بتواند بسته های عادی را از غیر عادی تشخیص دهد. .نوآوری اصلی در پایاننامه، استفاده از الگوریتمهای مدل کاهل و مدل قانونمحور است که تاکنون برای سیستمهای تشخیصنفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتمهای مجود در روشهای دستهبندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است. و پیشنهاد 5 نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدلهای مختلف و الگوریتمها بهترین جواب را میدهد. استخراج 5 نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتمهای مختلف موجود در مدلهای دستهبندی با مجموعه دادههای مختلف شبیهسازی و اجرا شدند که در نهایت 5 نمونه داده اولیه پیشنهاد نمودهایم.
1-4 اهداف تحقیق
شناسایی داده نرمال و غیرنرمال با استفاده از روشهای دادهکاوی
استخراج مجموعه دادههای متعدد برای ارزیابی بهتر شبیهسازی
بررسی تمام روشهای موجود در دادهکاوی برای تشخیص نفوذ
مقایسه بین تمام الگوریتمهای موجود در هر مدل
عدم روشی موجود برای بررسی تمام الگوریتمها و مقایسه آنها
استفاده از پارامترهای متعدد ارزیابی
1-5 تعاریف و اختصار
نفوذ
نفوذ به عملیاتی اطلاق می‌شود که تلاش میکند برای دسترسی غیر مجاز به شبکه یا سیستم های کامپیوتری از مکانیسم امنیتی سیستم عبور کند. این عملیات توسط نفوذ کننده گان خارجی و داخلی انجام میشود.
سیستم های تشخیص نفوذ
سیستم تشخیص نفوذ، برنامه‌ای ‌است که با تحلیل ترافیک جاری شبکه یا تحلیل تقاضاها سعی در شناسایی فعالیتهای نفوذگر می‌نماید و در صورتی که تشخیص داد ترافیک ورودی به یک شبکه یا ماشین، از طرف کاربر مجاز و عادی نیست بلکه از فعالیتهای یک نفوذگر ناشی می‌شود، به نحو مناسب به مسئول شبکه هشدار داده یا واکنش خاص نشان می‌دهد.
دادهکاوی
داده کاوی عبارتست از فرآیند یافتن دانش از مقادیر عظیم داده های ذخیره شده در پایگاه داده، انباره داده ویا دیگر مخازن اطلاعات
مدل بیزین
مدل بیزین نوعی از یادگیری با نظارت است که عضویت در یک دسته را با توجه به مقدار احتمال اینکه یک رکورد به کدام دسته تعلق دارد مشخص مینماید.
شبکه عصبی
شبکه عصبی نوعی از یادگیری با نظارت است که از مجموعه ای پیوسته از واحدهای ورودی خروجی وزندار تشکیل شده است. در طی مراحل یادگیری شبکه وزنها را بطور دقیق مقدار دهی مینماید یا عضویت هر داده ورودی در دسته را مشخص نماید.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.