دانلود پایان نامه درباره تعیین رابطه بین و آذربایجان غربی

بیشترین مقدار هدایت الکتریکی در این منطقه (dS/m) 97/8 مربوط به مناطق شمال شرقی نقده و همجواری و متاثر بودن نسبی این مناطق از دریاچه ارومیه بوده در حالیکه کمترین مقدار آن (dS/m) 37/0 متعلق به بخش‌های جنوبی و جنوب غربی منطقه و میانگین شوری منطقه برابر با (dS/m) 01/1 می‌باشد.
pH خاک‌های این منطقه در دامنه 14/7 تا 16/9 و میانگین آن 8 بود. رضاپور و صمدی (2011) در بررسی کیفیت خاک‌های آهکی و قلیایی استان آذربایجان غربی میانگین pH این خاک‌ها را 7/7 اعلام نمودند.
با توجه به آهکی بودن خاک‌های این منطقه، حداقل مقدار آهک برابر با 5/1% و حداکثر آن 3/56 بوده و میانگین آن نیز با 03/17% می‌باشد.
کربن آلی خاک‌ها در دامنه 37/0 تا 82/2 درصد و میانگین 39/1 درصد می‌باشد. بدیهی است که هرچه میزان مواد آلی خاک بیشتر باشد، آن خاک حاصلخیزتر بوده و برعکس با کاهش مقدار مواد آلی از باروری خاک کاسته می‌شود. با آنکه درصد مواد آلی در خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک بسیار کم است، لیکن با گزینش به‌جا و به ‌موقع نوع کشت و اعمال مدیریت صحیح، می‌توان مقدار مواد آلی را در خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک نیز افزایش داد.
حداقل مقدار ازت کل 04/0 و حداکثر آن 28/0 درصد بود. متوسط ازت کل در منطقه معادل 14/0 درصد گزارش شد. میزان ازت، به عنوان یک عنصر غذایی اصلی، در خاک‌های زراعی از 06/0 تا 50/0 درصد متغیر است (ملکوتی و همایی، 1373).
چغندر‌قند به میزان و زمان مصرف ازت حساسیت ویژه دارد. این گیاه برای تولید ریشه‌های بزرگ نیاز به مقدار زیادی از این عنصر دارد، منتها جذب بیش از حد ازت کاهش قند و کیفیت شیره را سبب می‌شود.
فسفر قابل دسترس به عنوان یکی از عناصر غذایی اصلی با حداقل مقدار 2 پی‌پی‌ام و حداکثر مقدار 5/166 پی‌پی‌ام گزارش شد. مقدار متوسط این عنصر غذایی 22/16 پی‌پی‌ام بود. به دلیل حساسیت بیش از حد فسفر نسبت به تغییرات واکنش خاک به ویژه در خاک‌های آهکی، مقدار فسفر قابل دسترس در خاک‌های ایران حتی با مصرف بیش از حد کودهای فسفاتی، نمی‌تواند بیش از حد معمول باشد.
پتاسیم قابل استفاده در دامنه 06/1 تا 3477 پی پی ام قرار داشت و مقدار متوسط آن برابر با 74/395 پی پی ام خشک بود. پتاسیم نیز مانند ازت و فسفر جزء عناصر غذایی پر مصرف مورد نیاز گیاه می‌باشد.
تقسیم بندی خواص خاک برپایه ضریب تغییرات (%CV) پیشنهادی ویلدینگ و درس (1983) در جدول ‏42 نشان داده شده است. اسیدیته خاک (pH) دارای تغییرات کم، درصد رس، درصد سیلت، درصد کربن آلی و درصد ازت کل تغییرات متوسط و درصد شن، هدایت الکتریکی، درصد آهک، فسفر و پتاسیم قابل استفاده نیز دارای تغییرات زیاد بودند. واکنش خاک با CV معادل 48/3%، کمترین ضریب تغییرات و فسفر با CV برابر با 23/106%، بیشترین ضریب تغییرات را نشان داد. فو و همکاران (2010) در بررسی تغییرات مکانی عناصر غذایی خاک در یک مزرعه پرورش گاو، کمترین و بیشترین ضریب تغییرپذیری را به ترتیب برای اسیدیته و فسفر قابل استفاده بدست آوردند.
جدول ‏42 گروه‌بندی خواص خاک برپایه ضریب تغییرات (%CV)
تغییرات زیاد
تغییرات متوسط
تغییرات کم
گروه‌بندی ویلدینگ و درس
35 CV
35 CV 15
CV
نتایج بدست آمده از ضریب تغییرات در مطالعه کنونی با نتایج منتشر شده از دانشمندانی چون سان و همکاران (2010)، گُکالپ و همکاران (2010)، لیو و همکاران (2008)، یثربی و همکاران (2009)، خرمی‌زاده و همکاران (1388) و کاستریگنانو و همکاران 2000 همخوانی دارد. کم بودن ضریب تغییرات خصوصیتی از خاک، نشان‌دهنده این مطلب است که عوامل تأثیرگذار بیرونی بر آن محدودتر هستند و ناشی از اثر عوامل ذاتی مانند مواد مادری در رفتار آن متغیر است. معمولاً pH، درصد رس ضریب تغییرات کم تا متوسطی دارند. تغییرپذیری شدیدتر حاکی از آن است که عوامل پدوژنیک و مدیریتی (مصرف کود، کاربری اراضی) بیشتر بر آن دسته از خصوصیات خاک، اثرگذارند. در این زمینه پازگنزالز و همکاران (2000)، مؤمنی (1374)، دواتگر و همکاران، (1384)، محمدزمانی و همکاران (1386) و ویلدینگ، (1985) نیز به نتایج مشابهی رسیده‌اند. در همه موارد متغیرهایی با ضریب تغییرات زیاد (بیشتر از 35) از توزیع فراوانی غیرنرمال برخوردار بودند. تبدیل لگاریتمی داده‌ها علاوه بر کاهش چولگی و بهبود نرمالیتی در کاهش تغییرپذیری داده‌ها (%CV) نیز مؤثر است (بِرجدا و همکاران، 2000).
آنالیز همبستگی
در این تحقیق از ضریب همبستگی خطی پیرسون (r)، به منظور تعیین رابطه بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف خاک استفاده شد. ماتریس ضرایب همبستگی این خواص فیزیکوشیمیایی در جدول ‏43 آورده شده است.
جدول ‏43 ماتریس ضرایب همبستگی خواص فیزیکوشیمیایی در منطقه نقده
پارامتر
رس
سیلت
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.