دانلود پایان نامه درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضرایب رگرسیونی

استات آمونیوم 7=pH: مقدار 08/77 گرم استات آمونیوم در آب مقطر حل شد و به حجم یک لیتر رسانده شد. pHبا pH متر کنترل شد. اگر مقدار آن کم‌تر از 7 بود با اضافه نمودن آمونیاک و در صورت بالاتر بودن با افزایش اسید استیک روی 7 تنظیم شد.
محلول‌های استاندارد: محلول 1000 پی‌پی‌ام پتاسیم (1000 میلی‌گرم در لیتر) این محلول حاوی یک گرم در لیتر پتاسیم می‌باشد. حدود 5 گرم کلرور پتاسیم پودر آنالیز در حرارت 105 درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت خشک گردید بعد از خنک نمودن دسیکاتور، مقدار 9068/1گرم کلرور پتاسیم توزین و در بالن یک لیتری حل شد و به حجم یک لیتر رسانده شد. برای تهیه سری استانداردهای پتاسیم به ترتیب مقدار 10، 20، 30، 40 و 50 میلی‌لیتر از استاندارد 1000 پی‌پی‌ام پتاسیم دقیقاً با بورت یا پی‌پت (بورت یا پی‌پت قبلاً با سولفوکرومیک شسته و خشک شده باشد) کشیده و در بالن ژوژه یک لیتری ریخته شد، مقدار 500 میلی‌لیتر استات آمونیوم دو نرمال به آن اضافه سپس حجم آن به یک لیتر رسید این محلول‌ها به ترتیب شامل 10، 20، 30، 40 و 50 پی‌پی‌ام پتاسیم بودند. برای محلول صفر پی‌پی‌ام پتاسیم مقدار 500 میلی‌لیتر استات آمونیوم به حجم یک لیتر رسانده شد. محلول‌های استاندارد در ظرف پلاستیکی ریخته شدند و برای جلوگیری از تولید باکتری یک تکه تیمول به هر استاندارد اضافه گردید.
روش کار:
مقدار 5 گرم خاک رد شده از الک 2 میلی‌متری توزین و در ارلن مایر 250 میلی‌لیتر ریخته شد، سپس 100 میلی لیتر استات آمونیوم نرمال به آن اضافه گردید و درب آن بسته و تکان داده شد؛ بعد از نگهداری یک شبانه‌روز، با کاغذ صافی شماره دو صاف شد. مقدار پتاسیم محلول با دستگاه فلیم فتومتر بعد از قرائت استانداردها مورد سنجش قرار گرفت. (یادآوری می‌شود که صفر استاندارد روی صفر دستگاه فلیم فتومتر و حداکثر استاندارد روی صدِ دستگاه قرار گرفت سپس بقیه استانداردها قرائت شدند) منحنی استانداردها رسم شد سپس از روی منحنی استاندارد مقدار پتاسیم محلول مجهول به دست آمد. با توجه به محاسبه، عدد به دست آمده از منحنی اگر در بیست ضرب شود مقدار پتاسیم قابل جذب بر حسب پی‌پی‌ام به دست می آید. ضمناً با هر سری نمونه خاکِ یک نمونه شاهد باید تهیه شود (احیایی 1376).
تعیین فسفر قابل جذب (Olsen-P)
پنج گرم خاک هواخشک و عبور داده شده از الک 2 میلی متری، به دقت توزین و در داخل ارلن 250 میلی‌لیتری ریخته شد و 100 میلی لیتر بی کربنات سدیم 5/0 مولار به آن اضافه گردید. بعد از نیم ساعت تکان دادن و صاف کردن، پنج میلی لیتر از عصاره به بالن 50 میلی لیتری منتقل شد. دو قطره پارا نیترو فنول به آن اضافه گردید. با اضافه کردن قطره قطره اسید سولفوریک 5/2 مولار، محلول بی رنگ شد و با آب مقطر به حجم 40 میلی لیتر رسانده شد. بعد از آن غلظت فسفر به روش اسید آسکوربیک تعیین شد. برای این منظور ابتدا استاندارد 50 میلی گرم در لیتر فسفر و سپس پنج میلی گرم در لیتر فسفر تهیه شد. حجم های مشخصی از محلول حاوی 2 تا 40 میکروگرم فسفر به بالن های 50 میلی لیتری انتقال داده شد. پس از افزودن حجمی از بی کربنات سدیم که معادل حجم عصاره می باشد و تنظیم pH آن، با آب مقطر تا 40 میلی لیتر رقیق شد. آنگاه محلولی با ترکیب اسید سولفوریک (50 میلی لیتر)، مولیبدات آمونیوم (15 میلی لیتر)، اسید آسکوربیک (30 میلی لیتر) و محلول آنتیموان تارتارات (5 میلی لیتر) را تهیه شد و 8 میلی لیتر از آن به استاندارد‌ها اضافه شد. پس از به حجم رساندن، غلظت فسفر در طول موج 880 نانومتر با دستگاه اسپکتوفتومتر قرائت شد (اُلسن و همکاران، 1954)
تجزیه و تحلیل‌های آماری
آمار توصیفی
مهمترین آماره‌های توصیفی شامل شاخص‌های موقعیت توزیع (میانگین و میانه)، شاخص‌های پراکنش توزیع (واریانس و انحراف معیار) و شاخص‌های شکل توزیع (چولگی، کشیدگی و ضریب تغییرات) می‌باشند. پارامترهای آمار کلاسیک مانند اندازه‌گیری میانگین، انحراف معیار، واریانس، ضریب تغییرات، حداقل و حداکثر داده‌ها نیز برای تشخیص تمرکز و پراکندگی داده‌ها باید مورد بررسی قرار گیرند (وانگ و همکاران، 2009).
آمار توصیفی، آنالیز همبستگی، رسم هیستوگرام‌ها و نمودارهای احتمال نرمال با استفاده از نرم افزار SPSS 20 انجام گردیده است.
E(x): امید ریاضی x
واریانس:
انحراف معیار:
ضریب تغییرات:
آزمون معنی‌داری چولگی
این آزمون برای تشخیص نرمال بودن داده‌ها به کار می‌رود. در این روش اگر حاصل ضرب عدد 98/1 در خطای استاندارد چولگی بزرگتر از قدر مطلق مقدار چولگی شود، داده‌ها از توزیع نرمال تبعیت می‌کنند و اگر قدر مطلق چولگی بزرگتر از این مقدار بود، توزیع داده‌ها از توزیع نرمال انحراف دارد.
معادله رگرسیونی
به منظورتخمین و برآورد خصوصیاتی از خاک که اندازه‌گیری آنها دشوار است از خصوصیاتی که اندازه‌گیری آنها ساده‌تر می‌باشد، می‌توان استفاده نمود. این گونه توابع را توابع انتقالی گویند. به علاوه به منظور بررسی تمامی عوامل مؤثر در میزان غلظت عنصر مورد نظر در خاک و روابط علت و معلولی بین آنها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با روش گام به گام استفاده شد. در این روش اکثر متغیرها به یک‌باره مورد بررسی قرار می‌گیرند. متغیری که بیشترین اختلاف در متغیر وابسته را بیان می‌کند، در هر مرحله به مدل اضافه می‌گردد. این روند تا زمانی که متغیرهای اضافه شده اثر مهمی بر متغیر وابسته نداشته باشد ادامه می‌یابد. فرم معادله رگرسیونی به شکل زیر است:
Y: متغیر وابسته
b1 تا bn: ضرایب رگرسیونی
x1 تا xn : متغیر مستقل
ضرایب رگرسیونی توسط فرآیندهای ریاضی که حداقل مربعات نامیده می‌شود تخمین زده می‌شود. ضریب همبستگی چندگانه (r)، همبستگی بین مقادیر مشاهده شده و پیش‌بینی شده متغیر وابسته است.
R2: ضریب تبیین نسبت تغییر در متغیر وابسته می‌باشدکه با مدل رگرسیون بیان شده است. مقادیر ضریب تبیینی در محدوده صفر تا یک هستند. مقادیر کوچک نشان می‌دهدکه مدل به خوبی با داده ها منطبق نیست.
R2adj: یا ضریب تبیین تعدیل شده سعی دارد که ضریب تبیین را تصحیح نماید تا بیشترین انطباق مدل را در جمعیت انعکاس دهد (افشانی، 1388).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.