دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و درجه حرارت

محاسبات
B: جرم خاک خشک
A: قرائت اول (40 ثانیه) پس از تصحیح حرارتی
Rb1: عدد قرائت شده شاهد به وسیله هیدرومتر پس از تصحیح حرارتی
B: قرائت دوم (5/6 ساعت) پس از تصحیح حرارتی
Rb2: عدد قرائت شده شاهد به وسیله هیدرومتر پس از تصحیح حرارتی
طرز تهیه محلول دیسپرس کننده
40 گرم هگزا متا فسفات سدیمNa6P6O18و 10 گرم کربنات کلسیم (Na2CO3) توزین شد و در بشرنیم لیتری ریخته شد و حدود 250 میلی‌لیتر آب مقطر به آن اضافه گردید. سپس با هم‌زن، خوب به هم زده شد. در صورت حل نشدن، می‌توان کمی آن را حرارت داد تا کاملاً حل شود. پس از سرد شدن، محلول به بالن یک لیتری منتقل شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد.
هدایت الکتریکی(EC) عصارۀ اشباع
هدف از اندازه‌گیری هدایت الکتریکی عصاره اشباع، اندازه‌گیری املاح محلول در آن می‌باشد. مقدار عبور جریان الکتریکی نسبت مستقیم با مقدار یون های موجود در محیط دارد، لذا با عبور جریان الکتریکی از یک الکترولیت یا عصاره می‌توان به میزان املاح محلول در آن پی برد. در ابتدا دستگاه هدایت الکتریکی با کلرور پتاسیم 001/0 نرمال (مقدار 7456/0 گرم کلرور پتاسیم را دقیقاً توزین، و در بالن ژوژه یک لیتری به حجم رسانده شد)، کنترل شد، به این ترتیب که کلرور پتاسیم 01/0 نرمال هدایت الکتریکی برابر با 412/1 میلی مو بر سانتی‌متر (mmhos/cm) یا دسی زیمنس بر متر (dS/m) را در 25 درجه سانتی‌گراد نشان دهد. درجه حرارت عصاره اشباع با ترمومتر اندازه گیری شد و با استفاده از جداول مربوطه تصحیحات لازم انجام شد و میزان هدایت الکتریکی در 25 درجه سانتی‌گراد گزارش گردید. بعد از قرائت هر نمونه سل دستگاه با آب مقطر شسته و سپس خشک شد، و نمونه بعدی قرائت گردید.
pH با روش گل اشباع
بدین منظور ابتدا دستگاه pH متر با بافرهای 6 و 8 کالیبره شد. سپس الکترود دستگاه با آب مقطر شستشو داده و خشک شد و در داخل گِل اشباع به نحوی قرار گرفت تا به تَه و اطراف لیوان گِل اشباع نچسبد و تماس کامل بین گِل و الکترود برقرار شود. سپس عدد نمایان شده روی صفحه pH متر یادداشت گردید. برای قرائت نمونه دوم، الکترود از گِل اشباع بیرون آورده شد و با آب مقطر شسته شد. باید دقت شود در خاک‌های شنی، فرو بردن الکترود دستگاه در داخل گِل اشباع بسیار مشکل است، لذا باید با کاردک گِل کنار زده شود و سپس الکترود در داخل آن قرار گیرد و به آرامی لیوان گِل چندین بار به میز زیر دستگاه کوبیده شود. در این صورت الکترود کاملاً در گِل قرار گرفته و تماس کامل بین الکترود و گِل برقرار می‌شود.
تهیه عصاره اشباع خاک
به منظور تهیه عصاره اشباع خاک، بر روی قیف بوخنر که بر روی پایه عصاره‌گیری قرار داشت، کاغذ صافی قرار داده شد و در زیر قیف بوخنر، شیشه عصاره‌گیری 50 میلی‌لیتری قرار گرفت. پایه عصاره‌گیری به پمپ خلأ وصل می‌باشد. گِل اشباعی که قبلاً تهیه شده و pH در آن اندازه‌گیری شد روی قیف بوخنر خالی شد و با کاردک سطح آن طوری صاف شد که هیچ منفذی مشاهده نگردد. با روشن نمودن پمپ خلأ، عصاره خاک در داخل شیشه عصاره‌گیری جمع گردید. در صورت کدر بودن عصاره، مجدداً صاف نموده شد.
کربنات کلسیم معادل
ساده‌ترین روش اندازه‌گیری کربنات کلسیم خاک استفاده از روش اسید کلریدریک نیم‌نرمال برای خنثی سازی کربنات کلسیم در آن است. در این روش 5 گرم خاک خشک شد،به دقت توزین و داخل ارلن مایر ریخته شد. برای هر بار آزمایش یک نمونه شاهد جهت مقایسه انتخاب شد و بر روی آنها 50 میلی‌لیتر اسیدکلریدریک نیم‌نرمال را اضافه گردید. درب ارلن مایر با درپوش‌های شیشه‌ای پوشانده و نمونه‌ها به مدت 5 دقیقه به آرامی جوشانده شدند تا در اثر حرارت کلیه کربنات‌های موجود در خاک به وسیله اسید خنثی و CO2 تولید شده از دسترس خارج گردد. پس از خنک شدن، نمونه‌ها از صافی رد شده و ته ارلن مایرها به دقت با استفاده از آب مقطر شسته شد تا اسید اضافی به دقت وارد محلول صاف شده گردد. سپس پنج قطره معرف فنل فتالئین به آن اضافه شد. اسید باقی مانده در محلول‌های صاف شده با کمک هیدروکسید سدیم 25/0 نرمال خنثی شد، آنگاه درصد کربنات کلسیم معادل با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:
A: حجم اسید مصرفی در نمونه شاهد
B: حجم اسید مصرفی در نمونه خاک
M: نرمالیته سود
S: وزن خاک خشک
کربن آلی با روش والکلی ‌و‌بلاک
روش مورد استفاده در این اندازه‌گیری، روش والکلی و بلاک بود. در این روش خاک با اسید سولفوریک غلیظ و بی‌کرومات مجاور شد، بعد از اتمام واکنش اکسیداسیون و احیا، مازاد بی‌کرومات باقیمانده با فروآمونیوم سولفات تیتر می‌گردد (پیج، 1982).
محلول‌های لازم:
1. بی‌کرومات پتاسیم یک نرمال: بدین منظور مقدار 04/49 بی‌کرومات پتاسیم (اگر بی‌کرومات حاوی کلوخه باشد، باید قبل از توزین خُرد و در حرارت 200-150 درجه سانتی‌گراد به مدت 3 ساعت خشک گردد) با دقت، به وسیله ترازوی حساس توزین شد و پس از حل کردن در بالن به حجم یک لیتر رسانده شد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.