دانلود پایان نامه درباره ارزیابی توان و جایگزینی

2. اسید سولفوریک غلیظ 96 درصد
3. فروآمونیوم سولفات 5/0 نرمال (FeSO4(NH4)2SO4 , 6H2O)
مقدار 08/196 گرم فروآمونیوم سولفات توزین و در یک بالن یک لیتری حل شد. مقدار 15 میلی‌لیتر اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه و پس از سرد شدن به حجم یک لیتر رسانده شد.
4. معرف ارتوفنانترولین فرو 025/0 مولکول گرم در لیتر:
مقدار 85/14 گرم ارتوفنانترولین منوهیدرات وزن و 95/6 گرم سولفات فرو (FeSO4, 7H2O) به آن اضافه شد، سپس بعد از حل شدن، حجم بالن را به یک لیتر رسانده شد.
روش کار
مقدار 5 تا 10 گرم خاک کاملاً کوبیده و از الک 5/0 میلی‌متری عبور داده شد به طوری که تمام خاک از الک رد شود و فقط ذرات شن درشت‌تر از 5/0 میلی‌متر روی الک باقی بماندیک گرم از خاک (اگر میزان کربن آلی از 5/2 درصد بیشتر باشد، خاک کمتری باید توزین شود) در اِرلن مایر 500 میلی‌لیتری ریخته شد و به آن 10 میلی لیتر بی‌کرومات پتاسیم یک نرمال اضافه شد و به آرامی تکان داد شد تا ذرات در محلول پراکنده شود، 20 میلی‌لیتر اسید سولفوریک غلیظ به طور مستقیم به محلول اضافه گردید و بلافاصله به آرامی تکان داده شد تا خاک با مواد مخلوط گردد و به مدت یک دقیقه تکان داده شد و نیم ساعت به حال خود باقی ماند. سپس 250 میلی‌لیتر آب مقطر به آن اضافه گردید و پس از سرد شدن، 10 قطره ارتوفنانترولین به آن اضافه شد و با فروآمونیوم سولفات تیتر شد. نزدیک به انتهای تیتر رنگ نمونه سبز کدر شدکه با چند قطره اضافی فروآمونیوم سولفات در مجاور اندیکاتور به رنگ قرمز در آمد. به همراه هر سری خاک، یک نمونه شاهد نیز تهیه گردید.
محاسبه
M : نرمالیته فرو آمونیوم سولفات
V1 : میلی‌لیتر فروآمونیوم سولفات مصرف شده برای شاهد
V2 : میلی‌لیتر فروآمونیوم سولفات مصرف شده برای نمونه
S : وزن خاک خشک شده در هوای آزاد
اندازه‌گیری ازت کل به روش کجلدال
این روش شامل هضم، تقطیر و تتیراسیون است. خاک همراه با یک مخلوط کاتالیست‌ در اسید سولفوریک غلیظ حل شد تا به نقطه جوش برسد و واکنش مربوط به تبدیل ازت آلی به ازت آمونیومی را پیش ببرد. ازت آمونیومی حاصل از هضم از طریق تقطیر بخار به دست آمد و از NaOH اضافه برای افزایش pH استفاده گردید. ماده حاصل از تقطیر در H3BO3 اشباع جمع‌آوری و سپس با اسید سولفوریک رقیق با pH پنج تیتر شد (برِمِر و مولوانی، 1982).
روش کار
یک گرم خاک الک 2 میلیمتر را برداشته، داخل بالون حجمیcc 200 ریخته، cc10 اسید سولفوریک غلیظ و سپس gr 3 مخلوط کاتالیت به آن اضاف نموده، بعد از آن cc 10 آب مقطر به آن افزوده و روی هیتر قرار داده تا رنگ آن سبز روشن تا شیری رنگ شود. تا اینجا مرحله هضم به پایان رسید. در مرحله تقطیر 50 cc محلول هضم سرد شده برداشته شد و به آن cc 25 محلول NaOH 40-50% اضافه گردید. در انتهای لوله تقطیر cc10 اسید بوریک به همراه معرف تاشیرو اضافه شد تا رنگ آن ارغوانی شود. با تجمع آمونیاک رنگ این محلول سبز شد، این فرآیند حدود 15 الی 20 دقیقه زمان ‌برد تا حجم ماده حاصله در مرحله تقطیر به 30 تا 40 سی‌سی برسد. در مرحله تیتراسیون با اسید سولفوریک رقیق یا اسید کلریدریک یک‌صدم نرمال رنگ محلول از سبز به قرمز شرابی در آمد.
در نهایت در‌صد ازت کل با کمک فرمول زیر محاسبه شد:
در این فرمول:
:V1 حجم اسید مصرفی
V2: حجم بالون مورد استفاده
N%: درصد ازت کل
اندازه‌گیری پتاسیم قابل تبادل
پتاسیم قابل جذب که به وسیله استات آمونیوم یک مولار خنثی (K-NH4OAc) از خاک استخراج می‌شود، از متداول‌ترین روش‌ها برای ارزیابی توانایی خاک در تأمین نیاز گیاه به پتاسیم در بسیاری از خاک‌هاست. در این روش مجموع پتاسیم تبادلی و محلول در آب اندازه‌گیری می‌شود. پتاسیم قابل تبادل که با جایگزینی آمونیوم از استات آمونیوم تعیین می‌شود، توسط بارهای منفی ذرات رس و مواد آلی نگه‌داری می‌شود و به سهولت برای گیاه قابل استفاده است. (دواتگر و همکاران 1384).
محلول‌های مورد نیاز
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.