دانلود پایان نامه درباره آلودگی محیط زیست و کشاورزی پایدار

بررسی نقشه‌های پراکنش مکانی رس نشان داد که هم‌خوانی مناسبی بین مقدار رس و خصوصیاتی چون شن (همبستگی منفی)، آهک، کربن آلی و ازت کل وجود دارد، به نحوی‌که در نیمه شرقی مقدار رس نسبت به نیمه غربی بیشتر است. متناسب با میزان رس آهک خاک هم در نیمه شرقی بیشتر از نیمه غربی است؛ احتمالاً، همان طور که اشاره شد، در نقاط جنوبی و جنوب غربی به دلیل ارتفاع بیشتر، ذرات رس با جریان آب و حرکات واریزه‌ای به سمت مناطق پست (نیمه شمالی)، حرکت کرده و تجمع می‌یابند. درنتیجه، افزایش مقدار رس سبب بالا رفتن میزان بار منفی می‌شود.
مقدار پتاسیم در نیمه شمالی (نواحی پست)، کم‌تر از نیمه جنوبی (نواحی مرتفع) منطقه مورد مطالعه بود. نقشه حاصله نمایان‌گر این است که اگر توصیه کودی در منطقه به صورت یکنواخت صورت گیرد در نیمه جنوبی به دلیل دارا بودن پتاسیم کافی، نه تنها افزایش عملکرد صورت نمی‌گیرد بلکه احتمالاً منجر به تثبیت پتاسیم در خاک نیز خواهد گردید که پیامد آن افزایش هزینه تولید بوده و در دراز مدت سبب ایجاد رقابت بین خاک با گیاه و نهایتاً آلودگی محیط زیست می‌شود. در حالی که در نیمه شمالی با توجه به کمتر بودن میزان پتاسیم این امکان وجود دارد که مقدار کود پتاسه مصرفی پاسخ‌گوی نیاز واقعی گیاه نباشد در صورتی که مدیریت صحیح کودی می‌تواند سبب افزایش عملکرد محصول شده و گامی مؤثر در جهت نیل به کشاورزی پایدار باشد.
مقدار کربن آلی در شرق و بخش مرکزی نسبت به سایر مناطق، بیشتر است. دلیل این امر، ارتفاع کم و پستی منطقه در قسمت شمالی بوده که پیامد آن زهکشی ناقص خاک است. در اینصورت به علت تهویه ناقص خاک و کمبود اکسیژن فعالیت میکروارگانیسم‌های هوازی خاک کاهش یافته در نتیجه تجزیه مواد آلی کند و سبب تجمع آن‌ها می‌شود. علت این‌که بخش‌هایی از نواحی مرکزی منطقه حاوی کربن آلی زیادی است، احتمالاً سابقه وجود جنگل یا باغ پیش از احداث اراصی زراعی (تغییر کاربری) می‌باشد.
دقت کریجینگ و روش وزن‌دهی عکس فاصله به خصوصیات داده‌ها مانند واریانس، چولگی، کشیدگی و سایر ویژگی‌های مکانی آن‌ها نیز بستگی داشت. از میان کلیه ویژگی‌های مورد بررسی در این منطقه، شوری، پتاسیم و فسفر قابل استفاده دارای چولگی، کشیدگی و ضریب تغییرات بسیار بالا بودند. در آمار مکانی نیز بیشترین مقدار RMSE (کمترین دقت درونیابی) را به خود اختصاص دادند. همجنین نتایج ارزیابی متقاطع روشها نشان داد که روش کریجینگ معمولی دارای دقت بیشتری در میانیابی متغیرهای منتخب خاک نسبت به روش وزندهی عکس فاصله میباشد.
پیشنهادات
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.