دانلود پایان نامه با موضوع کودکان کم توان ذهنی و اختلال طیف اتیسم

نشانه‌های افسردگی
83/3
44/4
48
با توجه به جدول 4-16 میانگین نمره کل اختلال در سلامت عمومی مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی، با اختلال طیف اتیسم و با ناتوان یادگیری به ترتیب 91/27، 64/30 و 04/32 می‌باشد. بنابراین گروه مادران کودکان با ناتوانی یادگیری بیشترین اختلال در سلامت عمومی را داشته اند. در بعد نشانه‌های جسمی میانگین گروه مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی، با اختلال طیف اتیسم و با ناتوان یادگیری به ترتیب 7/6، 32/7 و 89/8 می‌باشد. میانگین بعد نشانه‌های اضطرابی در مادران کودکان کم توان ذهنی65/6، مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم 62/8 و مادران کودکان با ناتوان یادگیری 39/9 و میانگین بعد نشانه های کارکرد اجتماعی در گروه مادران کم توان ذهنی، با اختلال طیف اتیسم و با ناتوانی یادگیری به ترتیب 28/12، 27/10 و 91/9 می‌باشد. در بعد نشانه‌های افسردگی میانگین مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی 55/2، مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم 43/4 و مادران کودکان با ناتوانی یادگیری 83/3 می‌باشد. بنابراین در ابعاد نشانه‌های جسمی و نشانه‌های اضطرابی مادران کودکان با ناتوانی یادگیری بیشترین میانگین را داشتند و در بعد نشانه‎های کارکرد اجتماعی بیشترین میانگین را مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی داشتند و همچنین مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم در بعد نشانه‌های افسردگی بیشترین میانگین را داشتند.
4-2-تحلیل استنباطی
در این بخش در پاسخ به سوالات تحقیق به بررسی تفاوت های بین سه گروه مادران دارای کودکان با ناتوانی های رشدی پرداخته می شود.
برای پاسخگویی به سؤال‌های اول و سوم از از روش تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
بررسی سؤال‌های پژوهش
1)آیا بین مادران دانش‌آموزان با اختلال‌های طیف اتیسم، با کم‌توانی‌ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر احساس تنهایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟
4-2-1-تحلیل واریانس یک راهه مقیاس احساس تنهایی
جدول شماره 4-17- نتایج تحلیل واریانس یک راهه در ارتباط با متغیر احساس تنهایی
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
آزمون F
سطح معنی‌داری
واریانس بین گروهی
4325
2
81/2162
314/4
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.