دانلود پایان نامه با موضوع مجازات اعدام و توزیع و فروش

3- ماده‌ی 6، تکرار جرایم موضوع بندهای ماده‌ی 4 که ماده مخدر و روان‌گردان به بیش از پنج کیلوگرم برسد را مستوجب اعدام می‌داند.
4-ماده ی 8، صدور، ورود، ارسال و حمل مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی بیش از سی‌گرم مجازات اعدام دارد.
5-ماده‌ی 9، مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده‌ی 8 برای بار چهارم که مواد به سی‌گرم برسد، مجازات اعدام دارد.
6-ماده‌ی 11، که مجازات قاچاق مسلحانه را اعدام دانسته است.
7-ماده‌ی 18 الحاقی، ریاست باند یا شبکه در جرایم موضوع این قانون اعدام دارد و همچنین گماردن، سازماندهی کردن، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری در مواردی که حبس ابد دارد نیز اعدام دارد.
2-7-1-1-2- حبس
بر خلاف مجازات‌ اعدام که علیه تمامیت جسمانی شخص مجرم اعمال می‌شود، مجازات حبس، آزادی رفت و آمد وی را به طور کامل در زمان‌های طویل‌المدت یا کوتاه‌مدت محدود می‌کند. لذا حبس مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود و از این نظر که مجرم جان خود را حفظ می‌کند از مجازات اعدام بسیار خفیف‌تر است. هر چند مجازات حبس طی یک دوره‌ی زمانی به عنوان بهترین مجازات برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم محسوب می‌شد ولی عملاً پس از گذشت زمان و مشخص شدن معایب این مجازات، عده‌ای از حقوقدانان و مکاتب به فکر جایگزین‌های این کیفر افتادند ولی با این وجود هنوز از مجازات زندان بسیار استفاده می‌شود.
در قانون ما هم، با وجود آمارهای فراوان از عدم کارایی زندان هنوز رغبت فراوانی برای استفاده از این مجازات وجود دارد و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل آن، درماندگی سیاست جنایی کشور نسبت به آمار و ارقام زیاد جرایم و نداشتن راهکار برای هدایت صحیح این نرخ به سمت کاهش و تعادل نسبی جرم و مجرمیت است.
مجازات حبس از نظر طول‌ مدت و زمان حبس، به همیشگی و دائم(ابد) و مدت‌دار و غیردائم (حبس موقت) تقسیم می‌شود. قانون اصلاحی 1389، به عنوان مجازات از حبس چه به صورت موقت و چه ابد استفاده کرده است، در تعیین مجازات حبس برای قاچاق و مصادیق آن قانون‌گذار به دو طریق عمل کرده است:
الف: تعیین مجازات حبس با مشخص نمودن حداقل و حداکثر .
بند3 و 2 ماده‌ی 4 که ورود و صدور و ارسال مواد مخدر و روان‌گردان، بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در صورت صلاح‌دید دادگاه (تا سه سال حبس) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم هم (سه تا پانزده سال حبس) دارد.
2- بند 3، 4 و 5 ماده ی 5، حمل مواد مخدر و روان‌گردان به ترتیب از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس)، بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس) دارد.
3- بند 3،4 و 5 ماده‌ی 8، صدور، ورود و حمل مواد مخدر و روان‌گردان به ترتیب: بیش از یک گرم تا چهار گرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم (پنج تا هشت سال حبس) و بیش از پانزده گرم تا سی گرم ( ده تا پانزده سال حبس)دارد.
ب- تعیین حبس ابد
1- تبصره ماده 4، کسی که برای بار اول بیست کیلوگرم یا کمتر مواد مخدر و روان‌گردان را صادر و یا وارد کند ولی موفق به توزیع و فروش نشده باشد برای وی مجازات حبس ابد در نظر گرفته می‌شود.
2-بند 6 ماده‌ی 5، حمل مواد بیش از یک‌صد کیلوگرم را مستوجب حبس ابد دانسته است.
3-تبصره‌ی 1 ماده‌ی8، هر کس که برای بار اول مبادرت به صدور و ارسال و حمل مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی غیر دارویی کند ولی موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که مواد بیش از یک‌صد گرم نباشد به مجازات حبس ابد محکوم می‌شود.
4-بند 6 ماده ی 5 که در مورد ماده 40 الحاقی نیز قابل اجراست.
2-7-1-1-3- شلاق (تازیانه)
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.