دانلود پایان نامه با موضوع رفتارهای غیرکلامی و مهارتهای ارتباطی

2-1-2- اختلالهای طیف اتیسم
اختلالهای طیف اتیسم، اختلالهای رشدی فراگیر هستند که عمدتاً تعاملات اجتماعی، زبان و رفتار را تحت تأثیر قرار میدهند. اختلالهای طیف اتیسم، اختلالهای عصب زیستشناختی پایداری هستند که علت آنها ناشناخته است و موجب نارسایی در ارتباط، فهم زبان، بازی، مهارتهای اجتماعی و تعامل با دیگران میشوند (همتی علمدارلو و شجاعی، 1393).
اتیسم نوعی اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیر طبیعی مشخص میشود. علت اصلی اختلال ناشناخته است و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سبک زندگی و تحصیلات والدین نقشی در بروز اتیسم ندارد. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارتهای ارتباطی تأثیر میگذارد. این کودکان در فعالیتهای مربوط به بازی نیز مشکل دارند. این اختلال ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار میسازد. هستهی مرکزی مشکل در اتیسم، اختلال در ارتباط است ( قهرمانی، 1385).
2-1-2-1- ویژگیهای دانشآموزان با اختلالهای طیف اتیسم
دانش آموزان دارای اختلالهای طیف اتیسم ویژگیهای متعددی دارند که از جمله آنها اینکه در رفتارهای غیرکلامی مانند ارتباط چشمی، بیان چهرهای، اطوار و حرکات بدنی اختلال دارند. همچنین این افراد در تنظیم تعامل اجتماعی مشکل دارند و علاوه بر آن در برقراری روابط با همسالان متناسب با سطح رشد ناتوان هستند. فاقد تلاش خودانگیخته برای سهیم شدن در شادیها، علایق یا پیشرفتهای دیگران (برای مثال، چیزهای مورد علاقه خود را نشان نمیدهند، آنها را نزد دیگران نمیآورند و به آنها اشاره نمیکنند) هستند ( همتی علمدارلو و شجاعی، 1393).
تشخیص اختلال طیف اتیسم از آنجایی که هیچ آزمایش پزشکی، مانند آزمایش خون، وجود ندارد می تواند مشکل باشد. پزشکان به رفتار کودک نگاه می کنند و یک تشخیص را ارائه می دهند. اتیسم گاهی در 18 ماهگی یا زودتر تشخیص داده میشود. در سن 2 سالگی، تشخیص توسط یک متخصص کاملاً قابل اعتماد است. هر چند، بسیاری از کودکان ممکن است تشخیص نهایی را تا سنین بالاتر دریافت نکنند. این به این معنی است که بسیاری از کودکان ممکن است کمک را در زمانی که به آن نیاز دارند دریافت نکنند (لورد، ریسی، دیلاور، شولمان، تارم، 2006).
2-1-2-2-میزان شیوع
اطلاعات متفاوت و به طور کلی رو به افزایش در مورد میزان شیوع اختلال طیف اتیسم وجود دارد. سن شروع این بیماری از تولد تا حدود سه سالگی و میزان شیوع آن تقریباً 5/4 مورد در 10000 تولد است. اگرچه با بهرهگیری از ملاکهای تشخیصی اخیر، میزان این اختلال به 7 تا 13 نفر در هر 10000 تولد رسیده است. در بین کودکان با اختلال طیف اتیسم، پسرها به 3 یا 4 به 1بیشتر از دختران مبتلا میشوند. مطالعات نشان میدهد که دختران اتیسم نمره های پایینتری در هوش کلامی و غیرکلامی نسبت به پسران کسب میکنند. میزان شیوع اختلالهای طیف اتیسم در کل 1 در 166 است (کمیجانی، 1388).
2-1-2-3-سبب شناسی
پژوهشهای متعددی در مورد علل ایجاد اختلال‌های طیف اتیسم انجام شده است، بدون آنکه تا کنون به دلایل قانع کنندهای دست یافته باشند. اما چون افرادی که تشخیص اتیسم در مورد آنها عنوان می‌شود گروهی نامتناجس را تشکیل میدهند و علل به وجود آورندۀ این اختلال نیز متنوعاند، بنابراین نباید در برابر تعدد نظریههایی که در تبیین رفتارهای اتیسم کوشش کردهاند، شگفت زده شد. بنابراین باید اذعان کرد نه تنها اختلال اتیسم طیف وسیعی دارد بلکه به عنوان یک اختلال تک علتی نیز در نظر گرفته نمی شود (راتر، 1978).
2-1-2-3-1-عوامل ژنتیکی
فول اثتاین و راتر(1990) در گزارش میزان انطباق نابهنجاریها در دوقلوهای یک تخمکی اتیسم را 82 تا 86 درصد و در دوقلوهای دو تخمکی اتیسم، 9 تا 10 درصد بیان کردهاند، که نشان دهندۀ مبنای ژنتیکی اختلال است.
2-1-2-3-2-عوامل زیست-شیمیایی
بیشترین پژوهشهای انجام شده در این حوزه بر انتقال دهندههای عصبی سروتونین متمرکز است. تحقیقات نشان میدهد که بین 30 تا 50 درصد کودکان با اختلال طیف اتیسم، سروتونین اضافی دارند. معمولاً سروتونین خون نوزادان بهنجار اندازهگیری شده طی دوران رشد کاهش مییابد، اما این روند در کودکان اتیسم مشاهده نمیشود. لذا با افزایش سروتونین در خون روبرو میشوند. عدهای دیگر از محققان، توجه خود را بر انتقال دهنده دوپامین متمرکز کردهاند (ماش وبارکلی، 1996).
2-1-2-3-3-عوامل عصب-فیزیولوژیکی
مطالعات کاستلو(1995) نشان میدهد که کودکان اتیسم کاهش فعالیت EEG در ناحیۀ پیشانی و گیجگاهی نشان دادهاند و این اختلاف در نیمکره چپ مغز، برجستهتر از نیمکره راست است. تعدادی از پژوهشگران، اتیسم را نتیجه ی رشد کم و یا آسیب در نیمکره چپ که مرکز تکلم و تفکر منطقی است، میدانند و دلیل میآورند که کودکان اتیسم بیشتر از کودکان عادی چپ دست هستند، با گوش چپ به موسیقی گوش میکنند و موسیقی را به صحبت ترجیح میدهند.
2-1-2-3-4-عوامل شناختی
بارون (1898) معتقد است که نقص عملکردی در کودکان با اختلال طیف اتیسم مربوط به ضعف نظریه ذهن آنها است. کودکان اتیسم نمیتوانند حدس بزنند که اشخاص دیگر چه چیزی را میدانند و یا انتظار دارند. همچنین نمیتوانند اتفاقات واقعی و ذهنی را از یکدیگر تشخیص دهند و قدرت تشخیص واقعیت را ندارند.
2-1-2-3-5-عوامل خانوادگی
بر اساس مدل روانکاوی، اتیسم در اثر پرورش نامناسب و واکنش شدید کودک بر این ارتباط مخرب ایجاد میشود. در این مدل عقیده بر آن است که طی دورههای حساس رشد کودک، والدین کودکان اتیسم به رفتار بهنجار کودک (شیر خوردن، توالت رفتن) پاسخهای نامناسب و بیمار گونه میدهند که منجر به بازداری هیجانی نوزاد میشود. بنابراین پیوند مادر-نوزاد عقیم میماند و مادر با طرد کردن نوزاد واکنش نشان میدهد. در چنین محیط تهدید آور و طرد کنندهای،کودک از والدین بیشتر دوری می‌جوید و به تدریج از بقیه جهان نیز کناره میگیرد و به این ترتیب اختلال اتیسم به وجود میآید (کمیجانی، 1388).
2-1-2-4-طبقهبندی اختلالهای طیف اتیسم
از آنجا که شدت اختلال طیف اتیسم ممکن است بسته به شرایط محیطی متغیر باشد و در طولا زمان نوسان داشته باشد، برای اختلال طیف اتیسم سه سطح مطرح شده است. شدت مشکلات ارتباط اجتماعی و شدت رفتارهای محدود و تکراری باید به طور جداگانه در نظر گرفته شود. سه سطح شدت عبارتند از: 1) نیازمند حمایت؛ 29 نیازمند حمایت زیاد؛ 3) نیازمند حمایت بسیار زیاد. از طبقات توصیفی شدت نباید به منظور تعیین واجدالشرایط بودن فرد برای دریافت خدمات آموزش و پرورش ویژه استفاده کرد (گنجی، 1393).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.