دانلود پایان نامه با موضوع رضایت شغلی کارکنان و مهارت های ارتباطی

فصل سوم :
روش شناسایی تحقیق

3 – 1- مقدمه
پدیده‌های اجتماعی پیچیده‌اند و ابعادی گوناگون دارند. هرگز نباید تصور رود که با تکیه بر یک عامل می‌توان مسأله‌ای اجتماعی را حل کرد. بنابراین، در برابر این پیچیدگی پدیده‌های انسانی – اجتماعی، روش ها نیز باید تعدّد یابند. بالاتر از این محقق باید در صحنه تحقیق و با توجه به ویژگی های خاص پدیده موردنظرش، ابزار تحقیق را بکار گیرد و با واقعیت منطبق سازد. از این رو است که می‌توان به‌درستی ادعا کرد هر تحقیق، فرآیندی از ابتکار محقق را می‌طلبد. او با پدیده‌ای مواجه است که در نوع خود بی‌سابقه و بی‌همتاست، پس باید تمامی روش ها را در نظر آورد، جهت مثبت و منفی هر یک را بشناسد و سپس یک یا چند روش را برگزیند و با واقعیت انطباق بخشیده و آنها را بکار گیرد.
3 – 2- جامعه آماری
جامعۀ آماری پژوهش حاضر عبارت است از کارکنان دانشگاه شاهرود. این دانشگاه 5 معاونت و 30 مدیریت و در مجموع دارای حدود 250 کارمند و 280 عضو هیأت علمی می باشد.
3 – 3- روش جمع آوری اطلاعات :
روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر عبارت است از پیمایش.

3 – 4- حجم نمونه و روش اندازه گیری
حجم نمونه پژوهش حاضر که با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفته است برابر 173 نفر می باشد. لذا به این منظور 230 پرسشنامه توزیع گردید که 178 پرسشنامه جمع آوری گردید و از این تعداد 171 پرسشنامه قابل استفاده بود.
3 – 5- روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در پژوهش حاضر هم زمان برای توصیف و تبیین وضعیت موجود از آمار توصیفی و برای سنجش همبستگی میان مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود از آزمون های همبستگی مانند پیرسون استفاده شده است
3 – 6- محدودیت های تحقیق :
با توجه به حضور کارکنان و مدیران دانشگاه شاهرود این تحقیق با محدودیت خاصی مواجه نبود.
3 – 7- ابزار اندازه گیری :
ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مهارت های ارتباطی می باشد که همزمان مهارت های ارتباطات کلامی نظیر مهارت های : سخن گفتن ، شنود مؤثر ، بیان احساسات ، ارتباطات کتبی و… و مهارت های ارتباطات غیرکلامی نظیر مهارت های: ارتباطات آوایی، ظاهر، زبان بدن، بیان چهره ای، رفتار نزدیک شدن و … را مورد سنجش قرار خواهد داد.
برای طراحی پرسشنامه ، از مشهور ترین پرسشنامه ها مانند : رفتار نزدیک شدن کلامی / پرهیز کلامی، سنجش جهت یابی های زمان، رفتار چهره ای و … بهره برداری شده است.
همچنین برای سنجــش رضایت شغلی کارکنان از پرسشــنامه های استــاندارد شاخص توصیفی شغل (JDI) استفاده شده است. پرسشنامه توصیف‌کننده شغل (JDI) که توسط اسمیت، کندال و هالین تدوین شده است شامل 37 سؤال است. مقیاس امتیاز بندی این سؤالات مانند مقیاس 5 امتیازی لیکرت بوده است و تحلیل نتایج با استفاده از راهنمای اسمیت صورت گرفته است. رضایت شغلی ناشی از جنبه های مختلف شغل همچون پرداخت، فرصت های ترفیع، سرپرست، همکاران و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، خط مشی ها و رویه ها، تعلق گروه کاری، شرایط کاری و مزایای شغلی است. در مدل JDI پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح اند که عبارت اند از:
پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسؤولیت فراهم می آورد.
فرصت های ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصت ها برای پیشرفت.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.