دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی-فروش پایان نامه کامل

شغلی (خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ،درگیری) افزایش یافته و نمره عملکرد شخصی کاهش می‌یابد.

به عبارت دیگر عملکرد شخصی در نگرش مذهبی عالی نمره بالاتری نسبت به حالات دیگر نگرش مذهبی کسب کرده است .
4-3- آمار استنباطی:
فرضیه اول: بین نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد
برای بررسی رابطه نگرش مذهبی و ابعاد بهزیستی روانشناختی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
جدول4-7): آماره آزمون ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و ابعاد بهزیستی روانشناختی
متغییرهای پژوهش
میانگین
انحراف معیار
همبستگی
نگرش مذهبی
16/66
76/18

بهزیستی روانشناختی
56/309
05/89
**695/0
پذیرش
91/51
55/14
**685/0
روابط مثبت
82/51
58/14
**699/0
خودمختاری
41/51
31/14
**693/0
تسلط بر محیط
59/51
40/15
**70/0
زندگی هدفمند
29/51
50/15
**672/0
رشد فردی
55/51
27/15
**694/0
(**p<0>همانطور که در جدول 4-8 مشاهده می گردد ، مقدار ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی 695/0 می باشد و این همبستگی معنادار می باشد (0001/ p<). بنابراین فرضیه مبنی بر رابطه بین بهزیستی روانشناختی و نگرش مذهبی تائید میگردد. همچنین این جدول نشان می‌دهد که بین ابعاد مختلف بهزیستی روانشناختی و نگرش مذهبی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. میزان همبستگی ابعاد پذیرش، روابط مثبت، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی به ترتیب 685/0، 699/0 ،693/0 ،70/0 ،672/0 ،694/0 گزارش شده است که همه این ضرایب با احتمال خطای کمتر از 0001/0 معنادار می باشند.
فرضیه دوم : بین نگرش مذهبی وفرسودگی شغلی رابطه وجود دارد
برای بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و نگرش مذهبی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است همانطور که جدول 4- 8 نشان می دهد همبستگی بین نگرش مذهبی و سه بعد فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و درگیری) منفی و معنادار می باشد به این معنا که افرادی که از نگرش مذهبی قوی تری برخوردار هستند مشکلات کمتری در خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و درگیری دارند و همچنین این جدول نشان می دهد که همبستگی نمرات نگرش مذهبی و عملکرد شخصی مثبت و معنادار می باشد به این معنا که هرچقدر نگرش مذهبی قوی تر می شود عملکرد شخصی فرد افزایش می یابد. بنابراین بر اساس نتایج فوق این فرضیه که بین نگرش مذهبی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد با احتمال خطای کمتر از 0001/0 تأیید می گردد.
جدول4-8):ضریب همبستگی نگرش مذهبی و ابعاد فرسودگی شغلی
متغییرهای پژوهش
میانگین
انحراف معیار
همبستگی
نگرش مذهبی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

16/66
76/18

فرسودگی شغلی
45/219
62/53
**681/0-
خستگی عاطفی
17/32
27/15
**571/0-
عملکرد شخصی
48/25
18/15
**734/0
مسخ شخصیت
44/21
36/8
**607/0-
درگیری
39/12
93/5
**639/0-

(**p<0>سایر یافته ها
تحلیل بیشتر داده ها با بهره گرفتن از تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که بین افراد با نگرش مذهبی مختلف (عالی، خوب، متوسط، ضعیف ) در ابعاد مختلف بهزیستی روانشناختی به طور کلی تفاوت معنادار وجود دارد جدول 4-9 نتایج کلی تحلیل واریانس را نشان می دهد.
جدول4-9): نتایج کلی تحلیل واریانس مقایسه بین افراد با نگرش مذهبی مختلف در ابعاد بهزیستی روانشناختی
نام آزمون
مقدار
F
df فرضیه
df خطا
سطح معناداری
اثر پیلایی
0/491
2/869
18/000
264/000
/0001
لامبدای ویلکز
/0526
3/458
18/000
243/730
/0001
اثر هتلینگ
/0872
4/101
18/000
254/000
/0001
بزرگترین ریشه روی
0/836
12/256c
6/000
88/000
/0001
این آزمونها (اثر پیلائی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ ،بزرگترین ریشه روی ) آزمونهای آماری هستند که نتایج کلی تحلیل واریانس را نشان می دهند .
نتایج تحلیل تفاوتهای بین گروهی در ابعاد مختلف بهزیستی روانشناختی نیز در جدول 4-11 گزارش شده است همانطور که در این جدول مشاهده می شود افراد با نگرشهای مذهبی مختلف در تمام ابعاد بهزیستی روانشناختی با هم تفاوت معنادار دارند
جدول4-10): نتایج تحلیل تفاوتهای بین گروهی در ابعاد مختلف بهزیستی روانشناختی
منبع تغییر
متغییرها
مجموع مجذورات
df

Author: میهمان