دانلود پایان نامه با موضوع اقلام تعهدی غیرعادی و آگاهی سرمایه گذاران

3-3-6-2 ارتباط بین مربوط بودن سود در تغییرات ارزش سهام ونسبت بدهیها:
باوجود این ارتباط به این نکته می رسیم که بازده بالاتر شرکت که نشاندهنده تاثیر سود درآن است ،بدهی ها را کاهش داده ومنجر به سرمایه گذاری بیشتر در شرکت می شود .به این مفهوم که در ترکیب منابع مالی شرکت سهم بیشتری به سرمایه گذاران اختصاص داده می شود تا به بستانکاران .
4-3-6-2ارتباط بین به موقع بودن سود ونسبت بدهیها:
انتشار اطلاعات به هنگام سود ،موجب آگاهی سرمایه گذاران از عملکرد شرکت شده وخیل بستانکاران را که توانایی تبدیل طلب خود به سهام رادارند ،به سرمایه گذاران تبدیل می کند، از این رو نسبت بدهی ها کاهش می یابد .
5-3-6-2ارتباط بین محافظه کارانه بودن سود ونسبت بدهیها:
این ارتباط ،موجب کاهش بدهی ها بر اثر محافظه کارانه تر شدن سود خواهد شد .دسترسی به سود کاملا قابل اطمینان (تهیه شده براساس محافظه کاری )از ایجاد تفکر استقراض در ذهن مدیران جلوگیری نموده وتفکررشد وگسترش عملیات شرکت رابه منابع موجود ،محدود می نماید .
7-2 پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی و داخلی
یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود، میتواند نگاههای متفاوت محققان به جنبههای گوناگون این مفهوم باشد. به همین دلیل، موضوع کیفیت سود موضوعی پیچیده به شمار میرود و تاکنون هیچ محققی نتوانسته است تعریف جامعی از این مفهوم ارایه کند و یا شاخص کاملی برای آن بیابد.
برخی از مهمترین تحقیقات انجام شده در رابطه با کیفیت سود به شرح زیر هستند:
اسلوان (1996) در تحقیق خود نشان داد عملکرد سودآوری قابل انتساب به جزء تعهدی سود کمتر از بخش قابل انتساب به جزء نقدی است.
یافتههای پنمن و ژانگ (2002) بیانگر این است که حسابداری محافظهکارانه، منجر به کیفیت سود میشود. ریچاردسون (2001) به این نتیجه رسید که اطلاعات اقلام تعهدی در زمینه کیفیت سود در یک بخش خاص از اقلام تعهدی ( مثلا اقلام تعهدی جاری ) متمرکز نیست.
ژی (2001) نشان داد اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به اقلام تعهدی عادی ثبات کمتری دارند و خود اقلام تعهدی عادی هم نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی ثبات کمتری دارند.
فرانسیس و همکاران (2003) شواهدی ارایه کردند که بیانگر رابطهی مثبت بین آثار قیمتگذاری الگوهای سودآوری و کیفیت سود است.
ریچاردسون (2003) به بررسی رابطهی بین فروش استقراضی سهام و کیفیت سود پرداخت. وی به این نتیجه رسید افرادی که مبادرت به فروش استقراضی سهام میکنند از اطلاعات اقلام تعهدی در مورد سود آینده استفاده چندانی نمیکنند. افزون بر این، فروش استقراضی سهام در شرکتهای با اقلام تعهدی زیاد پر هزینه است.
چان و همکاران (2004) رابطهی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود را با بازده آینده سهام بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که میان اقلام تعهدی و بازده آینده سهام رابطهی منفی وجود دارد.
فرانسیس و همکاران (2005( به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی بر هزینهی تامین مالی اثر می گذارد. افزون بر این، هزینۀ سرمایه شرکتهای دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین، بیشتر است.
هانلون (2005) رابطهی بین مالیات و کیفیت سود را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ثبات اقلام تعهدی و جریانهای نقدی برای شرکتهای دارای تفاوت زیاد بین دفاتر و اظهارنامههای مالیاتی، کمتر است.
بال و شیواکومار (2005) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهای غیربورسی به دلیل وجود تقاضای کمتر برای گزارشهای مالی، کیفیت سود پایینتری نسبت به شرکتهای بورسی دارند.
احمد (2004) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کیفیت سود با واکنش بازار رابطۂ و معکوس دارد.
گش و دیگران (2004) کیفیت سود و ضریب واکنش سود را، هنگام افزایش با ثبات سود و فروش بررسی کردند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.