دانلود پایان نامه با موضوع اختلال طیف اتیسم و اختلالات یادگیری

منظور از احساس تنهایی در این پژوهش، نمرهای بود که آزمودنیهای پژوهش در مقیاس احساس تنهایی دهشیری و همکاران (1387) به دست آوردند.
سلامت عمومی:
منظور از سلامت عمومی در این پژوهش، نمرهای بود که آزمودنیهای پژوهش در مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (1978) به دست آوردند.
دانشآموزان با اختلالهای طیف اتیسم: دانشآموزانی بودند که در سال تحصیلی94-93، در دوره ابتدایی در مراکز اتیسم تحت نظر آموزش و پرورش استثنایی در شهر شیراز مشغول به تحصیل بودند.
دانشآموزان با کمتوانیذهنی: دانشآموزانی بودند که در سال تحصیلی94-93، در دوره ابتدایی و در مدارس ویژه کمتوانانذهنی تحت نظر آموزش و پرورش استثنایی در شهر شیراز مشغول به تحصیل بودند.
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری: دانشآموزانی بودند که در سال تحصیلی94-93، در دوره ابتدایی و در مراکز ویژه اختلالات یادگیری تحت نظر آموزش و پرورش استثنایی در شهر شیراز خدمات آموزشی ویژه دریافت میکردند.
3-6-ابزار پژوهش
3-6-1- پرسشنامه سلامت عمومی
در این پژوهش برای بررسی سلامت‌ عمومی مشارکت کنندگان از پرسشنامه سلامت‌ عمومی 28 سؤالی گلدبرگ استفاده شده است. این پرسشنامه توسط گلدبرگ در سال 1978 به منظور کشف اختلالات غیرروانشناختی در جمعیت عمومی ساخته شده است. فرم 28 سؤالی پرسشنامه مذکور که در این پژوهش به کار رفته است؛ دارای 4 خرده مقیاس فرعی است. این مقیاس‏ها به ترتیب از سؤال های 1 تا 7 نشانه‌های جسمی، 8 تا 14 نشانه‌های اضطرابی، 15 تا 21 نشانه‌های اختلال در کارکرد اجتماعی و 22 تا 28 نشانه‌های افسردگی را میسنجند. روش نمره‌گذاری آزمون بر اساس مقیاس لیکرتی است. یعنی گزینه الف (نمره صفر) گزینه ب (نمره یک) گزینه ج (نمره2) و گزینه د (نمره 3) می‌گیرد. حد‌اکثر نمره‌آزمودنی با این روش نمره‌گذاری، 84 خواهد بود و نمره بالا در این پرسشنامه نشاندهنده اختلال زیادتر در سلامت روانی افراد است. تقوی (1381) اعتبار این پرسشنامه را بر اساس سه روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب دارای ضرائب اعتبار 70/0، 93/0 و 90/0 گزارش نموده است. همچنین ضرایب همبستگی بین خردهآزمونهای این پرسشنامه با نمره کل در حد رضایتبخش و بین 72/0 تا 87/0 است. تحقیقات رضایی و همکاران (1390) و ابراهیمی و همکاران (1386) نیز با یافته‏های تقوی هم‌سو است و اعتبار و روایی این آزمون را تأیید می‏کنند. در پژوهش حاضر روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل پرسش‌نامه و خرده مقیاس‌های آن محاسبه شد که برای خرده مقیاس‌های نشانه‌های جسمی، نشانه‌های اضطرابی، نشانه‌های کارکرد اجتماعی و نشانه‌های افسردگی به ترتیب 85/0، 88/0، 67/0 و 82/0 بدست آمد. همچنین برای تعیین پایایی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ برای یکایک ابعاد و کل پرسش‌نامه مورد محاسبه قرار گرفت که برای ابعاد نشانه‌های جسمی، نشانه‌های اضطرابی، نشانه‌های کارکرد اجتماعی و نشانه‌های افسردگی به ترتیب 867/0، 878/0، 867/0 و 897/0 و نمره کل پرسشنامه برابر با 94/0 بدست آمد.
3-6-2- مقیاس احساس تنهایی
این مقیاس توسط دهشیری و همکاران (1387) ساخته شده و دارای 38 سؤال با مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی زیاد تا خیلی کم است. مقیاس مذکور از سه خرده‌مقیاس «تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده»، «تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان»، و «نشانه های عاطفی تنهایی» تشکیل شده است. محققان یاد شده ضرایب پایایی( همسانی درونی) و بازآزمایی کل مقیاس را به ترتیب برابر با 91/0 و 84/0 گزارش کرده‌اند. پایایی خرده مقیاسهای آن نیز در حد قابل قبولی است. همچنین روایی همگرا و واگرای مقیاس از طریق محاسبه همبستگی آن با نمرات مقیاس احساس تنهایی UCLA و مقیاس شادکامی آکسفورد به ترتیب 60/0 و 68/0- گزارش شده است. روایی سازه مقیاس نیز از طریق تحلیل عاملی تایید شده است (دهشیری و همکاران، 1387). در پژوهش حاضر روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل پرسش‌نامه و خرده مقیاس‌های آن محاسبه شد که برای خرده مقیاس‌های تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه‌های عاطفی تنهایی به ترتیب 88/0، 79/0 و 72/0 بدست آمد. برای تعیین پایایی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ برای یکایک ابعاد و کل پرسش‌نامه مورد محاسبه قرار گرفت که برای تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه‌های عاطفی تنهایی به ترتیب 89/0، 93/0 و 78/0 و نمره کل پرسشنامه برابر با 93/0 بدست آمد.
3-7-شیوهی اجرای پژوهش
در ابتدا مجوز لازم از اداره آموزش و پرورش استثنایی گرفته شد. پس از اخذ مجوزهای لازم برای انجام پژوهش و همچنین گرفتن معرفینامه به مدارس دانشآموزان با کمتوانیذهنی و با اختلالهای طیف اتیسم دورهی ابتدایی و مراکز ویژه اختلالهای یادگیری ناحیه1 شیراز مراجعه شد و با هماهنگی مدیر از همه مادران دانشآموزان مدارس و مراکز مذکور جهت مشارکت در پژوهش دعوت شد و در جلسهای با حضور مدیر مدرسه و مرکز توضیحات لازم به آنها ارائه شده و از آنها درخواست شد تا در صورت تمایل در پژوهش مشارکت کنند و پرسشنامهها را تکمیل کنند. سرانجام 135 پرسشنامه تکمیل شده، گردآوری شد.
3-8-روش تجزیه و تحلیل
جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. شایان ذکر است که برای تحلیل دادههای توصیفی از روشهای آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و برای پاسخگویی به سؤال‌های یک و سه از روش تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد و برای پاسخگویی به سؤال‌های دو و چهار از روش تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
فصل چهارم:
نتایج
در این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از دادههای آماری پرداخته میشود. دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میگردد. در بخش دادههای توصیفی میانگین، انحراف معیار ، درصد و فراوانی متغیرها بررسی میگردد و در بخش دادههای استنباطی به منظور مقایسه دادهها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده میشود.
4-1-یافته‌های توصیفی:
در این بخش متغیرهای مورد مطالعه توصیف می شوند. برای این منظور از جداول فراوانی، درصد، دامنه میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
4-1-1-ناتوانی‌های تحولی
پرسشنامه های صحیح تکمیل شده از مادران به صورت جدول 4-1 ارائه شده‌اند. با توجه به جدول 4-1، 37 درصد آزمودنی‌ها را مادران دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری، 1/28 درصد آزمودنی‌ها را مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و 8/34 درصد را مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم شامل می‌شود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.