دانلود پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون خطی چندگانه و ساختار فضایی

این گروه از توصیفکنندهها مشخص کننده اطلاعات ساده مولکولی بوده و از نظر محاسبه سادهترین نوع توصیفکنندهها میباشند مقدار توصیفکنندههای فوق به سادگی از فرمول مولکولی ترکیب مورد نظر قابل محاسبه میباشند. این نوع از توصیفکنندهها میتوانند جرم مولکولی، حضور یا عدم حضور گروههای عاملی خاص و یا اتمهای معینی را در مولکول نشان دهند.
2-3-2-2) اندیسهای توپولوژی
این اندیسها دستهای از توصیفکنندههای توپولوژیکی هستند که اطلاعاتی راجع به ساختمان، اندازه و میزان شاخهای شدن مولکول، نحوه اتصال اتمها و نوع اتمهای موجود در یک را مولکول در اختیار ما قرار میدهند. و از روی شکل‌های شیمیایی مولکولها بدست می‌آیند. شکل نمایش دهنده ساختار به شیوه انتزاعی است که در آن اتمهای مولکول به صورت نقطه و پیوندهای میان اتمها به صورت خطهای راست رسم شده باشند. در شکل شیمیایی وجود پیوند میان اتمها اهمیت دارد نه ماهیت آن پیوند شیمیایی. از جمله اندیسهای توپولوژی میتوان اندیس بالابان و عدد واینر را نام برد.
2-3-2-3) توصیفکنندههای زیرساختاری 
این توصیفکنندهها اطلاعاتی را در مورد وجود یا عدم وجود گروههای عاملی خاص یا زیرساختارهای معین در مولکول فراهم میسازند. اگر زیرساختار مشخصی در مولکول وجود داشته باشد، توصیفکننده مقداری معادل با تعداد دفعات تکرار آن زیر ساختار در مولکول را خواهد داشت ودر غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد شد.
2-3-2-4) توصیفکنندههای محیطی
این نوع توصیفکنندهها نحوه قرار گرفتن یک زیرساختار را در مولکول نشان میدهند. اگر یک زیرساختار خاص در مولکول وجود داشته باشد، آنگاه یک شبه مولکول توسط این زیرساختار و اولین اتم مجاور آن تشکیل میشود. مقدار توصیفکننده محیطی برای این زیرساختار خاص برابر با اندیس ارتباطی مولکول مسیر درجه اول برای شبه مولکول حاصل میباشد. در صورتی که یک زیرساختار معین چند بار در مولکول تکرار شده باشد، مقدار متوسط اندیس ارتباطی آنها در نظر گرفته میشود.
2-3-3) توصیفکنندههای هندسی
توصیفکنندههای هندسی نسبت به نوع توپولوژیک از اهمیت بیشتری برخوردارند. یکی از خصوصیات بارز این توصیفکنندهها، ارتباط آنها با ساختار سه بعدی مولکولها میباشد. بنابراین قبل از محاسبه این توصیفکنندهها باید پایدارترین ساختار فضایی مولکول تعیین شود که بهینه کردن مولکول توسط روشهای کوانتوم-مکانیک انجام میشود. حجم واندروالس، مساحت سایه، فاکتور شکل از این نوع توصیفکنندهها میباشند.
2-3-4) توصیفکنندههای الکترونی
توصیفکنندههای الکترونی بیانگر خواص الکترونی مولکولها میباشند و اطلاعات مفیدی راجع به برهمکنشهای الکترونی بین مولکولی و درون مولکولی ارائه میدهند. این نوع از برهمکنشها خواص فیزیکی و شیمیایی مولکولها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهند. اهمیت این برهمکنشها به ویژه هنگامی که مولکولهای عملکننده قطبی باشند، بیشتر میشود. با توجه به اینکه مولکولها از تعدادی الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شدهاند، بنابراین بسیاری از رفتارهای مولکول را میتوان با توجه به تأثیرات متقابل الکتریکی درک و توجیه نمود. هر نوع توصیفکنندهای که بتواند به نحوی یکی از عوامل مؤثر در برهمکنشهای الکترونی را بیان کند، در گروه توصیفکنندههای الکترونی قرار میگیرد. بار جزئی اتمها، نحوه توزیع بار در مولکول، فاصله بین بارهای مخالف، گشتاور دوقطبی و قطبشپذیری مولکولها را میتوان در این مورد نام برد.
2-3-5) توصیفکنندههای فیزیکو- شیمیایی
این توصیفکنندهها از جمله مهمترین توصیفکنندهها هستند و با برهمکنشهای حیاتی، همبستگی بالایی نشان میدهند. این دسته از توصیفکنندهها بیانگر بعضی از خواص فیزیکی و شیمیایی مولکولها میباشند که به ساختار مولکول وابستگی شدیدی نشان میدهند. از میان آنها میتوان لگاریتم ضریب تقسیم آب- اکتانول، ویسکوزیته، شکست مولکولی، نقطه ذوب و نقطه جوش را نام برد.
2-3-6) توصیفکنندههای توسعهیافته
توصیفکنندههایی هستند که میتوانند همزمان فرم ساختاری و الکترونی مولکول را لحاظ کنند. سرعت بالای محاسبه و دارا بودن اطلاعات بیشتری از مولکول از جمله مزایای این توصیفکنندهها میباشد. مساحت سطح جزئی باردار شده (CPSA)، مساحت سطح آبگریزی (HPSA)و توصیفکنندههای کلی‌نگر ثابت مولکولی (WHIM) برخی از توصیف کنندههای توسعه یافته هستند.

  پایان نامه دیدگاه جامعه شناسی و آیین دادرسی مدنی

2-3-7) توصیفکنندههای LFER
معادله کلی LFER در سال 1994 توسط آبراهام و همکارانش ارائه شد[27] . اساس معادله آنها بر مبنای
بررسی حلالیت نمونههای مختلف در یک حلال واحد بود. این معادله مستقیما ترمهای مختلف حلالیت نمونه را به یکی از خواص نمونه نسبت میدهد. فرمول زیر معروف به معادله LFER میباشد:
(2-7)
که در آن SP نشاندهنده یک خاصیت از نمونه یا جسم حلشونده، V به عنوان ترم تشکیل حفره، E نشاندهنده ضریب شکست مولی اضافی، S پارامتر قطبیت، A به عنوان خصلت اسیدی پیوند هیدروژنی و B نشاندهنده خصلت بازی پیوند هیدروژنی میباشند. به پارامترهای E، S، A، Bو V توصیفکنندههای LFER نمونه میگویند که مقادیر آنها به خود نمونه بستگی دارد و برای هر نمونه مقداری معین و ثابت میباشد. در معادله فوق به ضرایب e، s، a، b، v ثابتهای سیستم گفته میشود. این ضرایب از برهمکنش نمونه با فازها حاصل میشوند و از طریق رگرسیون خطی چندگانه اندازهگیری میشوند.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.