دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل ایجاد کننده استرس و عوامل درون سازمانی

فرد
شکل(2-3): مدل تعاملی فرد با محیط. منبع: (هو، 1996، 42)
در اکثر تحقیقات انجام شده در مورد استرس، استرس ناشی از کار بالاگزارش شده است(گیوینگ، 2007، 624).و اینکه استرسزاهای محیط کار در یک سازمان لزوماً شبیه استرس‌زاهای دیگر سازمانها نیست، ممکن است در سازمانی عواملی باعث استرس شوند که در سازمانهای دیگری این عوامل استرسزا نباشد و یا نسبت به عوامل دیگر دارای استرس کمتری باشند و بعضی عوامل هستند که در بیشتر سازمانها مشترک هستند. در پیرو این مطلب کوپر و سپارک مدلهای زیادی برای عوامل استرسزا ارائه دادهاند. استرس یکی از حقیقتهای محیط کار است که به نظر میرسد جدایی ناپذیر باشد. در یک مطالعه گسترده که بر روی 7099 نفر از کارکنان در 13 شرکت مختلف انجام شد رابطه آماری قوی بین تعداد عوامل استرسزای شغلی و علائم بیماری گزارش شده است (فایربرادر و دیگران، 2002، 8).
2-2-4- عوامل ایجاد کننده استرس شغلی
عوامل استرسزا اگر به صورت مطلق و بی قید و شرط عمل کنند، میتوانند نتیجه بیمارگونهای به بارآورند. مثل نگرانی، بیماری قلبی (وتن و کمرون1380٬، 21) .
استرس شغلی تحت تاثیر عوامل گوناگونی صورت میگیرد. برای بسیاری از کارکنان تغییرات سازمانی استرسزا میباشند. رویارویی با محیطهای پیچیده و غیر مطمئن، تجدید ساختار سازمانی، بکارگیری تکنولوژ‍ی جدید و همکاران میتواند موجب استرس در افراد سازمان شود. (رابینز، 1992)
وجه مشخصه عوامل ایجاد کننده محیط مدرسه عواملی هستند که منعکس کننده خود سازمان یعنی اندازه مدرسه، تعداد دانش آموزان، تعداد همکاران، قوانین و بخشنامهها و وضعیت فیزیکی مانند آلودگیهای صوتی و نور میباشد و نیز عواملی است که با جایگاه و تعامل با انسانهای دیگر مانند ابهام در نقش، تعارض در نقش ارتباط دارد. البته فشار روانی در تمام مدارس یکسان نیست و از مدرسهای به مدرسه دیگر تغییر میکند، به عبارتی میتوان بیان کرد از آنجایی که میزان بالای فشار روانی باعملکرد پایین ارتباط دارد. اگر بتوان فهرستی از مدارس دارای استرس پایین را تهیه کرد، در واقع بدین وسیله مدارس موفق و دارای کارایی بالا را شناسایی کردهایم. اما نبود معیارهای لازم، عدم وجود امنیت، خواستههای نامعقول از طرف مسئولین، والدین و دانش آموزان، مشکلات مالی و مدیریت ضعیف و در حال تغییر، رسیدن به این امر تقریباً غیرممکن شده است. شکل(2-4) نشان دهنده عوامل استرسزا معلمان است همانطور که دیده میشود عوامل ناشی از محیط مدرسه در دو کشور پیشرفته جهان بیشترین استرس را بوجود میآورد.
میزان استرس
عوامل استرسزا
استرس ناشی از مدرسه
آمریکا
انگلیس
شکل(2-4): استرسهای معلمان آمریکا و انگلیس. منبع: (هو، 1996، 43)
با آنکه حتی یک عامل فشار آور به تنهایی میتواند فشار روانی عمدهای به بار آورد، ولی به طور معمولی عوامل فشار آور با هم آمیخته میشوند تا از راههای گوناگون عرصه را بر کارمند تنگ کنند و سرانجام فشار روانی پدید آورند. ولی به هر حال میتوان این عوامل را از هم تفکیک کرد و به طور جدا گانه مورد بحث قرار داد(دیویس و همکاران،1373، 634). استرس شغلی فقط در عامل تغییر خلاصه نمیشود بلکه عوامل مختلفی سبب استرس شغلی میشوند که ذیلا بحث خواهد شد. عوامل ایجاد کننده استرس شغلی را میتوان به طور کلی به عوامل برون سازمانی، درون سازمانی، عوامل گروهی، فردی تقسیم کرد، این عوامل بر همدیگر تاثیر و در تعامل هستند(سیدجوادین،1385،632 ، ابطحی،1381،296). این عوامل در یک نمای کلی در شکل (2-4) نشان داده شده است.
عوامل استرس زای برون سازمانی
عوامل استرس زای سازمانی
عوامل استرس زای گروهی
عوامل استرس زای فردی
شکل(2-5): عوامل استرسزای شغلی. منبع:(مورهد و گرفین، 1377، 125)
استرس شغلی اغلب به وسیله چندین عامل بوجود میآید(ناسردین و دیگران، 2006، 116). برخی از نویسندگان مانند رابینز در کتاب مدیریت رفتارسازمانی خود این عوامل را به سه عامل یعنی عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل فردی تقسیم بندی کرده است(رابینز،1384، 953) و یا شرمور هورن، هانت و ازبورن در کتاب رفتار سازمانی خودشان این عوامل را به سه دسته عوامل کاری، عوامل غیر کاری و عوامل شخصی تقسیم بندی کردهاند(شرمرهورنوهمکاران، 1378، 412).
2-2-5- عوامل استرسزای برون سازمانی
اگر سازمان را از دیدگاه سیستم باز مورد بررسی قرار دهیم و بپنداریم که سازمان از محیط خارج به شدت تاثیر میپذیرد آنگاه برایمان روشن میشود که فشار شغلی صرفاً به عوامل درون سازمانی یا محدودهای از زمان که افراد در سازمان کار میکنند محدود نمیشود. همانگونه که یک محیط نامطمئن میتواند بر درجه یا سطوحی از فشار روانی و اعضای سازمان نیز تاثیر بگذارد(لوتانز،1372، 223).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.