دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اعتماد به سازمان و تعهد و وفاداری

حالات خاص از نقشهای فرد میتواند فشارزا و استرس آفرین باشد که پنج نوع از مهمترین آنها عبارتند از: شرایط فیزیکی، طرح شغل، حجم زیاد کار، فشار کار زیاد یا خیلی کم، پیچیدگی نقش، تعارض و ابهام در نقش.
2-2-7-4-1- شرایط فیزیکی
فشار عصبی ناشی از شرایط فیزیکی کار شامل: کارهای اداری خطرناک، شلوغی و سرو صدای بیش از اندازه، تهویه نامناسب، وجود مواد شیمیایی و تشعشعات خطرناک، نور و گرما، عدم تناسب فضا و تراکم، نداشتن فضای شخصی کافی و …میباشد.
2-2-7-4-2- طرح شغل
استقرار طرح شغل بر اساس کارهای تکراری، ماشینی، خودکار و امثالهم میتواند موجب بروز فشار عصبی بشود، در حالیکه شغلی که به فرد میزان معینی از خود مختاری بدهد، آرامش و راحتی در انجام کار را برای کارمند فراهم میسازد. همچنین ساعات طولانی کار بدون داشتن مکان استراحت استرسزا بوده و مدیریت باید با در نظر گرفتن خصوصیات جسمی و روانی کارکنان از طرح مشاغلی که انجام کار طولانی را بر کارمند تحمیل میکند جداً دوری کنند (شلنبرگر، 2002، 81).
2-2-7-4-3- حجم زیاد کار
فشار کار یکی دیگر از عوامل استرسزا میباشد که با نوع کار و خصوصیات فرد بستگی دارد. اگر چه کارهای متفاوت داری حجم کاری متفاوت هستند ولی به هرحال یکی از عامل استرس‌زا است.
2-2-7-4-4- فشار کاری بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم
همانگونه که حجم زیاد کار بر فرد فشار میآورد داشتن کار کم مشغله هم میتواند نوعی حالت بیاهمیتی و مفید نبودن در فرد ایجاد کند که این امر نیز باعث فشار بر کارمند میشود.
2-2-7-4-5- پیچیدگی نقش
مفهوم پیچیدگی نقش این است که دو یا چند نقش مختلف که بوسیله یک فرد انجام میشود الزاماتی برانجام دهنده تحمیل نماید. حالت فوق همراه با مواردی به این شرح میباشد: تنش مراودهای بیش از حد بین افراد، تقلیل رضایت از کار، روابط مراودهای بسیار ضعیف، کم شدن اعتماد به سازمان بین افراد، کم شدن تعهد و وفاداری به سازمان (موهر و دیگران، 2007، 26).
2-1-5-4-6 ابهام در نقش
ابهام در نقش زمانی به وجود میآید که فرد دچار ابهام باشد مانند: چه کاری را باید در شغل محول انجام دهد، توقعات دیگران از شغل چیست، در جهت برآوردن توقعات دیگران از شغل چه باید بکند (فایربرادر و دیگران، 2002، 9).
2-2-8- تفاوتهای فردی
عواملی وجود دارند که باعث می شود میزان تاثیر گذاری استرس در بین افراد متفاوت باشد. ممکن است در یک سازمان در شریط مساوی کاری و تحت فشارهای برابر فردی دچار استرس شود ولی فرد دیگری در امان بماند. برای مثال، کسانی که همواره به زندگی آرام و بی دغدغه عادت کردهاند، به محض روبرو شدن با کوچکترین مشکل دچار استرس میشوند. برخی از افراد در برابر شرایط تنشزا مقاومت میکنند در حالیکه عدهای خود را میبازند.
دست کم به پنج متغیر میتوان اشاره کرد که میزان استرس را در افراد تغییر میدهد که ازجمله این فاکتورها به شرح زیر می توان اشاره کرد:
ادراک، تجربه کاری، حمایت اجتماعی، اعتقاد داشتن به کانون کنترل و نوع شخصیت.
2-2-9- عوامل موثر بر استرس شغلی معلمان در این پژوهش
در این پژوهش عوامل زیر به عنوان عوامل استرس شغلی در نظر گرفته شده‌اند.
2-2-9-1- عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری
بی تفاوتی دانش آموزان به امر یادگیری به مجموعه رفتارها و علائمی گفته میشود که نشان دهنده این امر باشد که دانشآموز نسبت به مطالب کلاس و معلم بی تفاوت است و علاقهای به یادگیری مطالب درسی ندارد.
2-2-9-2- حقوق و مزایای دریافتی معلمان
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.