دانلود مقاله قابلیت اطمینان و قابلیت اعتماد

φU :فاکتور مقاوت از نقطه نظر عدم قطعیت
:انحراف معیار از لگاریتمهای طبیعی ظرفیتهای رانش ها به علت تصادفی بودن
: انحراف معیاراز لگاریتم‌های طبیعی رانش به علت عدم قطعیت در پیش بینی ممانعت از تخریب سراسری که برای سازه‌های پایین مرتبه مقدار 15/0 ( 3طبقه و کمتر)، برای میان مرتبه مقدار 20/0 (4 ال 12 طبقه)، و برای سازه های بلند مرتبه مقدار 25/0 (بیش از 12 طبقه) را می‌گیرد.
K = شیب منحنی لگاریتمی خطر بوده و در سطح خطر دلخواه برای تعیین فاکتور های مقاومت، تقاضا و همچنین سطوح اطمینان استفاده می‌شودو مقادیر تقریبی آن با توجه به جدول 4-1 بدست می‌آید
b = ضریبی میزان افزایش تقاضا به عنوان تابعی از خطر هستند و معمولاً b=1 در نظر گرفته می‌شود]7و38[.
4-9- ارزیابی اعتماد
حال که تمام پارامترهای معادله‌ی 4-15 تعیین و از آن مقدار پارامتر اعتماد λ حاصل شد، می‌توان متغیر استاندارد گاوس را هم با استفاده از معادله‌ی زیر محاسبه نمود]7و38[.
Kx = –
K و bکه همانند مراحل قبل است
=یک مقیاس عدم قطعیت که معادل مجموع برداری انحراف لگاریتمی استاندارد متغیرها در تقاضا βDU و ظرفیت می باشد.
=
که در آن βui انحرافات استاندارد از لگاریتم طبیعی تقاضا βDUیا ظرفیت بدست آمده از این منابع مختلف ایجاد عدم قطعیت است.
Kx : متغیر گاوسی استاندارد ناشی از احتمال x عدم تجاوز بعنوان تابعی از تعداد انحرافات استاندارد بیشتر یا کمتر از میانگین ذکر شده در جداول احتمال استاندارد.
واز این پارامتر با در نظر گرفتن تابع توزیع نرمال برای تعیین سطح اطمینان (C.L) مطابق هدف عملکردی انتخاب شده، استفاده نمود.
فرایندپیش بینی ظرفیت یک سازه در برابر تقاضای لرزش خاک و نیز فرایند پیش بینی میزان سختی وشدت این تقاضاهای رخ داده در عالم واقعیت،خودشامل عدم قطعیت های قابل توجهی است.سطح اطمینان،معیار عدم قطعیت ذاتی در این فرآینداست.یک اطمینان100%بیانگر یک اطمینان کامل وبی عیب ونقص است.در واقعیت هرگزنمی توان به چنین اطمینانی دست یافت.سطوح اطمینانی با میزان90یا95%به عنوان عالی و درصدهای کمتراز50به عنوان ضعیف در نظر گرفته می شوند]7و38[.
فصل پنجم
مدلسازی و مقایسه ی نتایج
5-1- مقدمه
هدف علم مهندسی سازه و زلزله، طراحی و ساخت سازه هایی می باشد که توانایی مقابله با بارهای وارده را داشته باشند. از آنجایی که بارهای ثقلی معمولا ثابت و یا دارای تغییرات اندکی می باشند تحلیل و طراحی سازه برای مقابله با آن بارها به سادگی امکان پذیر است. اما ماهیت تصادفی و دینامیکی بارهای جانبی باعث شده است تا تحلیل سازه تحت آن بارها با دشواری های خاصی همراه باشد. از طرفی با توجه به اینکه مسایل مهندسی عمران با نوعی عدم قطعیت به واسطه وجود پارامترهای تصادفی مواجه می‌باشد، لذا نیاز به تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی احتمال خرابی سازه‌ها امری ضروری است ،که در این فصل به بررسی قابلیت اعتماد قاب‌های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده باضوابط مبحث دهم (سال‌های 1384 و 1387) می‌پردازد.
در مبحث دهم سال 1384 ضوابط مربوط به طراحی بادبندها مطابق 1997UBC می‌باشد]2[ که در آن تنش مجاز فشاری بر اساس لاغری با ضریب B اصلاح می‌شود. در حالی‌که این ضریب در مبحث دهم سال 1387 وجود ندارد و تأثیر لاغری در ضوابط لرزه‌ای بادبندها وارد نشده است، همچنین، ترکیب بارهای تشدید یافته (ویژه) در دو نسخه سال‌های 1384 و 1387 مبحث دهم متفاوت می‌باشد که در مکانیزم مفصل شدن ستون‌های اطراف مهاربند و همچنین ترتیب مفصل‌ها تأثیر گذار است]3و4[.
در این آیین‌نامه‌ها سعی می‌گردید تا با محدود نمودن لاغری و کاهش تنش مجاز فشاری مهاربند، از کمانش در سیکل‌های رفت و برگشتی زلزله جلوگیری شود، در نتیجه این سازه‌ها از شکل‌پذیری محدودی برخوردار بودند که این امر در ضوابط لرزه‌ای آیین‌نامه‌های جدید رعایت نشده و باعث افزایش تنش مجاز فشاری بادبندها و تأثیر در مکانیزم مفصل شدن ستون‌های اطراف مهاربند شده که به نظر می‌رسد قابلیت اعتماد لرزه‌ای در حالت اول بیشتر از حالت دوم می‌باشد که در این راستا به ‌صورت موردی بر روی قاب‌های بحرانی ساختمان 5، 8و11 طبقه با سه دهانه در هر سمت با سیستم مهاربندی همگرای ضربدری با رعایت ضوابط طراحی بر اساس ضوابط مبحث دهم سال‌های 1384 و 1387 در نرم افزار Etabs ]9[مورد بررسی وطراحی قرار گرفته‌اند که در طراحی از ویرایش سوم آیین‌نامه 2800 و بارگذاری بر طبق مبحث ششم مقرارات ملی ساختمان استفاده شده است]5[.سپس با توجه به اینکه ارزیابی سطح اطمینان سیستم‌های غیرخطی، پیچیده بوده، از آنالیز‌های دینامیکی غیر‌خطی فزاینده (IDA) که از روش های پیشرفته تحلیل کامپیوتری مناسب برای مدل سازی رفتار سازه در برابر زمین لرزه می‌باشد با ‌استفاده از نرم افزازOpenSees ]10[و براساس روابط و مفاهیم موجود در FEMA351‌‌ ]7[با در نظر گرفتن تابع توزیع نرمال سطح‌ اطمینان Confidence Levelمطابق هدف عملکردی انتخاب شده (CP) محاسبه وقابل ارزیابی و بررسی می‌باشد.
5-2- مدل سازی
5-2-1- تشریح
برای بررسی ضوابط مبحث دهم سال‌های 1384و 1387 در طراحی قاب‌های فولادی مهاربندی همگرا در ساختمانی با پلانی که در شکل 5-1 نمایش داده شده در سه ارتفاع 5، 8و11 طبقه به‌علت ارزیابی ارتفاع سازه انجام گرفت. این ساختمان با سه دهانه،که هر دهانه 5 متر طول دارا می‌باشد و ارتفاع تمام طبقات 20/3 با سیستم مهاربندی همگرای ضربدری با رعایت ضوابط طراحی بر اساس ضوابط مبحث دهم سال‌های 1384 و 1387 و رعایت آئین نامه ویرایش سوم2800 ایران و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نرم افزار Etabs طراحی گردید. و سپس برای تحلیل قاب بحرانی هر ساختمان در جهت محور X انتخاب شد. برای آنکه بتوان در مدل‌های اشاره شده اثر پیچشی اتفاقی را نیز در طراحی لحاظ کرد، قاب‌ها به صورت دوبعدی ومجزا طراحی نشده است.
فرضیات:
1-ساختمان‌ها با سقف تیرچه بلوک وبا فرض دیافراگم صلب طراحی شده‌اند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.