دانلود مقاله رنگین کمان و آفلاتوکسین

آفلاتوکسین B1 برای انسان سمی است و مسمومیت حاد و شدید آن در انسان به دنبال مصرف مقادیر زیاد این سم مکرراً گزارش شده است . نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات نشان دهنده وجود تفاوت عمده در مسمومیت زایی و سرطانزایی انواع آفلاتوکسین می باشد (کان کان ،1988).در بین آفلاتوکسین ها ،آفلاتوکسین B1 احتمالاً موثرترین سرطانزای کبدی شناخته شده (حداقل در حیوانات آزمایشگاهی) می باشد . همچنین در القاء سرطان در بافت های دیگر نیز بسیار موثر است و از نظر سرطانزایی نسبت به سایر آفلاتوکسین ها بیشترین خطر را دارد زیرا باعث ترانسفورماسیون گوانوزین به تیمیدین و سیتیدین به آدنوزین بر روی زنجیره های DNA در هسته سلول می شود . این موتاسیون باعث سرطان کبد در موش و انسان می شود . در جوجه اردک و ماهی قزل آلای رنگین کمان ترتیب افزایش مسمومیت زایی به شکل G2 نتایج حاصله حاکی از آن است که دو مشخصه مولکولی آفلاتوکسین در میزان مسمومیت زایی و سرطانزایی آن تاثیر بسزایی دارد . حلقه سکیلوپنتانون متصل به کومارین که در مولکول آفلاتوکسین B1 در مقایسه با لاکتون در آفلاتوکسین G2 مسمومیت زایی بیشتری را سبب می شود . علاوه براین تبدیل کتون به گروه هیدروکسیل همانطور که در آفلاتوکسیکول اتفاق می افتد به طور قابل ملاحظه ای تاثیر مسمومیت زایی را کاهش می دهد . حضور دی هیدروفورفوران نیز در میزان مسمومیت زایی آفلاتوکسین ها ترکیبات مهم است و بدون آن ترکیب غیر فعال می شود . کاهش این پروتئین در مولکول آفلاتوکسین فعالیت را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد . (AFB1 در مقابل AFB2و AFG1 در مقابل AFG2) .
هیدروکسیلاسیون کربن بین دو حلقه فوران ظاهراً تاثیری بر روی خاصیت مسمومیت زایی ندارد (AFB1 در مقایسه با AFM1) (کان کان،1988).

  کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

شکل 2-1- ساختمان شیمیایی انواع اصلی آفلاتوکسین ها(گیودس و همکاران ،2006)
آفلاتوکسین ها ترکیبات اشباع شده چند حلقه ای مرکب از یک هسته کومارینی می باشند که یک طرف آن یک سیستم بی فوران بسیار فعال و طرف دیگر آن یک گروه پنتنون در آفلاتوکسین های B و یا حلقه شش ضلعی لاکتونی در آفلاتوکسین های گروه G وجود دارد.
آفلاتوکسین ها شامل دو گروه عمده B و G هستند که بر اساس درخشش آن ها در زیر اشعه ماوراء بنفش با طول موج بلند می باشد. از میان 12 نوع آفلاتوکسین شناخته شده 6 نوع آن ها که شامل آفلاتوکسین های B1 ، B2، G1، G2، M1 و M2 می باشند از بقیه در مطالعات انجام شده با اهمیت تر می باشند(درخشانی ، 1384). آفلاتوکسین های فوق در مقابل حرارت مقاومند ، در آب غیر قابل حل بوده و به وسیله حلال های آلی از مواد غذایی استخراج می شوند (شاه حسینی ، 1380). این ها توسط روش کروماتوگرافی رویه لایه نازک ، میزان درخشش و مشخصات ساختمانی شان از یکدیگر تفکیک می گردند . آفلاتوکسین B1 که سمی ترین نوع آفلاتوکسین ها می باشند ، دارای نقطه ذوب 269-268 درجه سانتیگراد و وزن مولکولی 312 دالتون و فرمول شیمیایی C17H12O6می باشد(درخشانی ، 1384). ساختار شیمیایی آفلاتوکسین G1 شباهت زیادی به نوعB1دارد . آفلاتوکسین G1 دارای نقطه ذوب 246-244 درجه سانتیگراد ، وزن مولکولی 328 دالتون و فرمول عمومی C17H14O7 می باشد (شاه حسینی ، 1380).
هیدروکسیلاسیون آفلاتوکسین های B1 و G1 به ترتیب باعث ایجاد مشتقات دی هیدروکسی آن ها یعنی آفلاتوکسین های B2 و G2 می شود (سوتیک و همکاران ،1991). آفلاتوکسین های گروهBبه خاطر دارا بودن حلقه سیکلوپنتانون در موقعیت های 3 و 4 دارای فلوئورسانس آبی و گروهG دارای فلوئورسانس سبز در برابر اشعه UV هستند (تانگ و همکاران ،1968).
آفلاتوکسین های B2a و G2a ترکیب هیدروکسی آفلاتوکسین های B2 و G2 می باشند که در شرایط آزمایشگاهی از آسپرژیلوس فلاووس جدا گردیده اند (شاه حسینی ، 1380).
توکسین های AFL ،AFLH1 ، AFQ ، AFP1از مشتقات دیگر AFB1 هستند . آفلاتوکسین های M1 و M2از فرآورده های متابولیک آفلاتوکسین های B1 و B2هستند و از شیر گاوهایی که به آن ها بادام زمینی آلوده به آفلاتوکسین های B1 وB2داده اند ، جدا شده اند . این ترکیبات از نظر ساختمانی به آفلاتوکسین های B1 وB2بسیار شباهت دارند و در اثر هیدروکسیلاسیون و تبدیل آفلاتوکسین های B1 وB2در بدن حیوان تولید می شوند (کان کان ،1988 ؛شاه حسینی ، 1380).
ساختمان شیمیایی آفلاتوکسین M در سال 1966 مشخص شد که به صورت آفلاتوکسین های M1 و M2 طراحی شدند و به ترتیب به شکل مشتقات 4 – هیدروکسی آفلاتوکسین های B1 و B2شناسایی گردیدند . در سال 1986 یک مشتق هیدروکسی جدید آفلاتوکسین B1 در شیر همراه با آفلاتوکسین با آفلاتوکسین M1 کشف شد . مقدار این سم که 16 درصد محتوای آفلاتوکسین M1 می باشد ، آفلاتوکسین M4 نام گرفت(لافونت و همکاران ،1986).
آفلاتوکسین M1 دارای نقطه ذوب 229 درجه سانتیگراد و وزن مولکولی 328 و فرمول شیمیایی C17H12O7می باشد(درخشانی ، 1384). سایر مشتقات آفلاتوکسین ها عبارتند از آفلاتوکسین های GM1 ،B2a ،G2a و آفلاتوکسیکول.
جدول 2-2- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی انواع آفلاتوکسین ها(شاه حسینی ، 1380)
آفلاتوکسین فرمول مولکولی وزن مولکولی نقطه ذوب
(درجه سانتی گراد) جذب نور ماوراء بنفش
(nm 363-362) پرتودهی فلوئورسنت
B1 C17H12O6 312 269/268 800/21 425
B2 C17H14O6 314 289/286 400/23 425
G1 C17H12O7 328 246/244 100/16 450
G2 C17H14O7 330 240-237 000/21 450
M1 C17H12O7 328 299 (nm357) 000/19 425
M2 C17H14O7 330 293 (nm357) 000/21 425
GM1 C17H14O8 344 276 (nm357) 000/12 425

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.