دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، صنعت بیمه، پاسخ گویی، بیمه کارآفرین

شرکت های خصوصی برخوردارند.
نمایشگر ۴.۱۱ فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
۵ تا ۱۰ سال
۲
۴
۱۰ تا ۱۵ سال
۳
۶
۱۵ تا ۲۰ سال
۵
۱۰
۲۰ تا ۲۵ سال
۱۲
۲۴
۲۵ تا ۳۰ سال
۱۵
۳۰
۳۰ سال به بالا
۱۳
۲۶
مجموع
۵۰
۱۰۰
نمایشگر ۴.۱۲ درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی
همان طور که در نمایشگر فوق مشخص است، در شرکت های بیمه دولتی بیش از ۵۰ درصد از مدیران سابقه فعالیت بیش ۲۵ سال دارند. این امر بیان گر این مطلب است که شرکت های بیمه دولتی تجربه را بیش از تحصیلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل مدیریتی با اهمیت قلمداد کرده اند و تنها ۱۰ درصد از مدیران شرکت های بیمه دولتی سابقه کمتر از ۱۰ سال دارند.
۳.۱.۴ تحصیلات:
به دلیل اهمیت نقش تحصیلات در عملکرد منابع انسانی در شرکت های خدماتی ابتدا نگاهی به وضعیت تحصیلی کل منابع انسانی صنعت شده است. کل نیروهای انسانی که در صنعت بیمه ایران در دو بخش خصوصی ودولتی در سال ۱۳۸۷ مشغول به کار هستند، ۱۳۷۱۱ نفر هستند که از این تعداد، ۵.۸ درصد یعنی ۸۰۲ نفر دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر هستند. ۴۲.۵ درصد لیسانس، ۹ درصد دارای مدرک فوق دیپلم و ۴۲.۷ درصد دیپلم و پایین تر هستند. اطلاعات مربوطه در نمایشگر های ذیل بیان شده است.
نمایشگر ۴.۱۳ جمعیت منابع انسانی صنعت بیمه به تفکیک میزان تحصیلات
۱۳۸۷
۱۳۸۶
۱۳۸۵
۱۳۸۴
۱۳۸۳
مدرک تحصیلی
۸۰۲
۶۴۵
۵۲۸
۳۹۸
۳۴۰
فوق لیسانس و بالاتر
۵۸۲۹
۴۹۸۱
۴۲۶۱
۳۴۷۱
۳۱۷۷
لیسانس
۱۲۴۵
۹۱۷
۶۹۵
۴۵۳
۴۲۰
فوق دیپلم
۵۸۳۵
۴۲۲۶
۴۳۰۱
۲۸۹۶
۲۸۹۰
دیپلم و پایین تر
نمایشگر ۴.۱۴ جمعیت کل منابع انسانی در سالهای متفاوت
سال
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
جمعیت
۷۱۴۴
۷۵۵۱
۹۷۸۵
۱۰۷۶۹
۱۳۷۱۱
نمایشگر ۴.۱۵ درصد توزیع منابع انسانی صنعت بیمه در طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
توضیحات
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
فوق لیسانس و بالاتر
۵
۵
۵
۶
۶
لیسانس
۴۴
۴۶
۴۳
۴۶
۴۲
فوق دیپلم
۱۱
۱۲
۹
۹
۱۰
دیپلم و پایین تر
۴۰
۳۸
۴۳
۳۹
۴۲
نمایشگر فوق به خوبی وضعیت تحصیلی را در صنعت بیمه نشان می دهد. به طور متوسط تنها ۵.۵ درصد از جمعیت کارمندان این صنعت دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. ۴۴.۲ درصد دارای مدرک کارشناسی و ۵ درصد دارای مدرک کاردانی و ۴۰.۴ درصد تحصیلات دانشگاهی ندارند. این واقعیت برای صنعت رو به رشدی مانند صنعت بیمه بسیار تامل برانگیز است.
نمایشگر ۴.۱۶ توزیع تحصیلی کارمندان صنعت بیمه
برای پاسخ گویی به پرسشنامه سعی شد تا از مدیران و خبرگان صنعت بیمه در هر شرکت استفاده شود. آمار تحصیلی این افراد به شرح ذیل است:
نمایشگر ۴.۱۷ فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ گویان در شرکت های بیمه خصوصی
درصد فراوانی
فراوانی
میزان تحصیلات
۱۰
۱۰
فوق دیپلم
۵۴
۵۴
کارشناسی
۲۰
۲۰
کارشناسی ارشد
۱۶
۱۶
دکترا
۱۰۰
۱۰۰
جمع کل
نمایشگر ۴.۱۸ درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان شرکت های بیمه خصوصی
نمایشگر فوق بیان گر این مطلب است که بیش از ۳۵ درصد از مدیران صنعت بیمه، دارای تحصیلات تکمیلی هستند و حدود ۹۰ درصد از آن ها تحصیلات بالاتر از فوق دیپلم دارند. به بیانی دیگر تمامی مدیران مشغول در صنعت بیمه دارای تحصیلات دانشکاهی هستند.
اطلاعات تحصیلی مربوط به شرکت های دولتی نیز در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است:
نمایشگر ۴.۱۹ فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی
درصد فراوانی
فراوانی
میزان تحصیلات
۴۰
۲۰
فوق دیپلم
۴۰
۲۰
کارشناسی
۱۲
۶
کارشناسی ارشد
۸
۴
دکترا
۱۰۰
۵۰
جمع کل
نمایشگر ۴.۲۰ درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی
در شرکت های بیمه دولتی، تنها ۲۰ درصد دارای مدیران تحصیلات تکمیلی هستند و ۴۰ درصد نیز مدرکی پایین تر از کارشناسی دارند. بررسی های انجام شده در شرکت های بیمه خصوصی بیان گر این مطلب است که شرکت های دولتی فاکتور تجربه را برای کسب کرسی مدیریتی بسیار با اهمیت تر از تحصیلات دانسته اند.
۲.۴ بررسی فرضیات فرعی تحقیق:
۱.۲.۴ بررسی فرضیه فرعی اول
۱.۱.۲.۴ بررسی شرکت های بیمه خصوصی
اولین فرضیه فرعی در رابطه با نقاط قوت در سازمان های بیمه خصوص و دولتی است. به منظور انجام این بررسی، ابتدا امتیاز موزون بخش قوت برای تمامی شرکت ها محاسبه می شود. سپس متوسط امتیاز موزون را در شرکت های دولتی ایران، البرز، دانا و آسیا محاسبه میشود. هم چنین متوسط امتیاز وزن دار در شرکت های بیمه خصوصی یعنی شرکت های پارسیان، نوین، کارآفرین، سینا،رازی، توسعه، دی ، سامان، ملت، معلم وپاسارگاد محاسبه می شود. این دو عدد جبری با هم مقایسه می شوند و در صورتی که عدد حاصله در مورد قوت شرکت های خصوصی بالاتر از شرکت های دولتی باشد، فرضیه فرعی مطرح شده تایید می شود. در غیر این صورت فرض فرعی اول رد می شود.
امتیازدهی شرکت بیمه پارسیان در فاکتور های مشخص کننده نقاط قوت در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۲۱ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه پارسیان
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۴
۰.۰۶۰
۰.۲۴
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۴
۰.۰۶۵
۰.۲۶
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۴
۰.۰۴۰
۰.۱۶
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۴
۰.۰۷۰
۰.۲۸
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۴
۰.۰۵۰
۰.۲
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۰۰۲
۰.۰۰۶
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۴
۰.۰۴۵
۰.۱۸
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۲۵۰
۰.۷۵
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۴
۰.۰۴۵
۰.۱۸
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۴
۰.۰۷۰
۰.۲۸
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۹۸
۰.۲۹۴
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۴
۰.۰۴۵
۰.۱۸
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۴
۰.۰۲۰
۰.۰۸
۱۷
صورت های مالی شفاف
۴
۰.۰۴۵
۰.۱۸
۱۸
رضایت سهام داران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
 
جمع
 
۱.۰۰۰
۳.۵۵۵
از مجموعه عواملی که می توان آن ها را به عنوان فاکتور های قدرت آفرین در شرکت بیمه دانست، شرکت بیمه پارسیان در زمینه شبکه فروش گسترده و آموزش دیده، برون سپاری ، پیاده سازی مدیریت روابط مشتری، فراهم آوردن امکانات انگیزشی، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها و هم چنین شایسته سالاری در سازمان بیش از سایر موارد موفق بوده است و بیشترین امتیاز در این زمینه کسب نموده است. امتیاز موزونی که شرکت بیمه پارسیان در مینه قوت کسب نموده است برابر با ۳.۵۵۵ است.
وضعیت عوامل کلیدی موفقیت در شرکت بیمه کارآفرین در نمایشگر ۴.۲۲ بیان شده است.
نمایشگر ۴.۲۲ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه کارآفرین
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۲۵۰
۰.۷۵
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۱۵۴
۰.۴۶۲
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۴۰
۰.۱۲
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۰۲۵
۰.۰۷۵
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۴
۰.۰۶۰
۰.۲۴
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۴
۰.۰۷۰
۰.۲۸
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۵۶
۰.۱۶۸
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۸
رضایت سهام داران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
 
چمع
 
۱.۰۰۰
۳.۱۳
همان طور که مشاهده می شود شرکت بیمه کارآفرین در مواردی چون شبکه فروش گسترده و اموزش دیده، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، قدرت چانه زنی بالا، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی و مدیریت روابط با مشتری امتیاز موزون بالاتری کسب نموده است و در موارد فوق برتری نسبی دارد. امتیازی که این شرکت کسب کرده است، ۳.۱۳ می باشد.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه نوین است.
نمایشگر ۴.۲۳ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه نوین
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۲۵۰
۰.۷۵
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۴۰
۰.۱۲
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۰۲۰
۰.۰۶
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۰۵
۰.۰۱۵
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۴
۰.۰۴۰
۰.۱۶
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۴
۰.۰۷۰
۰.۲۸
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۴۰
۰.۱۲
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۷۰
۰.۲۱
۱۸
رضایت سهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *