دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، سرمایه گذاری، صورت های مالی، بخش بندی

داران
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
 
جمع
 
۱.۰۰۰
۳.۱۱
شرکت بیمه نوین نیز نقاط قوت پر رنگ تری در زمینه های بخش بندی بازار، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری و سرمایه گذاری مناسب اندوخته های ریاضی و هم چنین صورت های مالی شفاف دارد. امتیازی که شرکت بیمه نوین به خود اختصاص داده است برابر با ۳.۱۱ است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه سامان است.
نمایشگر ۴.۲۴ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه سامان
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۴۰
۰.۱۲
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۰۲۰
۰.۰۶
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۵۴۰
۱.۶۲
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۴
۰.۰۰۱
۰.۰۰۴
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۰۵
۰.۰۱۵
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۴
۰.۰۰۴
۰.۰۱۶
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۴
۰.۰۰۷
۰.۰۲۸
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۳۵
۰.۱۰۵
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۰۵
۰.۰۱۵
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۰۵
۰.۰۱۵
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۴۰
۰.۱۲
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۰۷
۰.۰۲۱
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۵۱
۰.۱۵۳
۱۸
رضایت سهام داران
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
 
چمع
 
۱.۰۰۰
۳.۰۱۲
شرکت بیمه سامان در انعطاف پذیری در طراحی بیمه نامه ها و مشتری گرایی بسیار موفق عمل کرده است و در این تحقیق نیز امتیاز بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است. هم چنین این شرکت در مواردی نظیر شفافیت صورت های مالی و سرمایه گذاری مناسب اندوخته های ریاضی دارای مزیت رقابتی است. امتیازی که این شرکت به خود اختصاص داده است، ۳.۰۱۲ می باشد. شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است شرکت بیمه سینا است. اطلاعات این شرکت در نمایشگر ۴.۲۵ نشان داده شده است.
نمایشگر ۴.۲۵ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه سینا
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۰۳
۰.۰۰۹
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۴۰
۰.۱۲
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۰۴
۰.۰۱۲
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۶۴۰
۱.۹۲
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۰۰۶
۰.۰۱۸
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۴
۰.۰۰۴
۰.۰۱۶
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۴
۰.۰۰۴
۰.۰۱۶
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۴
۰.۰۰۳
۰.۰۱۲
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۰۲
۰.۰۰۶
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۰۴
۰.۰۱۲
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۰۱
۰.۰۰۳
برون سپاری
۳
۰.۰۰۶
۰.۰۱۸
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۲۰
۰.۰۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۶۳
۰.۱۸۹
رضایت سهام داران
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
چمع
 
۱.۰۰۰
۳.۰۱۱
نکته حائز اهمیت در شرکت بیمه سینا قدرت چانه زنی بالای مدیران این شرکت است در برقراری ارتباط با سایر شرکت ها برای افزایش حجم پرتفوی آن ها. پس از این مورد شرکت بیمه سینا نیز هم چون شرکت بیمه سامان درمورد سرمایه گذاری اندوخته ها و هم چنین شفافیت صورت های مالی موفق عمل کرده است. امتیاز شرکت بیمه سینا در زمینه قدرت برابر با ۳.۰۱۱ است.
شرکت بیمه بعدی که از منظر قدرت مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه ملت است. اطلاعات مورد نیاز در این شرکت در نمایشگر ۴.۲۶ به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۲۶ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه ملت
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۴
۰.۱۰۰
۰.۴
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۲۰
۰.۰۶
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۴
۰.۰۵۰
۰.۲
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۲۵۰
۰.۷۵
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
برون سپاری
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۱۵۰
۰.۴۵
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۲۰
۰.۰۶
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
رضایت سهام داران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
چمع
 
۱.۰۰۰
۳.۱۵
شرکت بیمه ملت، در زمینه هایی چون قدرت چانه زنی، آموزش منابع انسانی و هم چنین کاهش هزینه های اداری امتیاز بالاتری را کسب نموده است و در مجموع امتیاز وزن داری که در این قسمت به خود اختصاص داده است برابر با ۳.۱۵ می باشد.
یکی دیگر از شرکت های بیمه خصوصی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه معلم است. این شرکت سرمایه گذاری عظیمی در پیاده سازی استاندار های بین الملی مدیریت در شرکت نموده است. وضعیت این شرکت در نمایشگر ۴.۲۷ نشان داده شده است.
نمایشگر ۴.۲۷ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه معلم
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۴
۰.۰۵۰
۰.۲
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۴۰
۰.۱۲
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۴
۰.۰۵۰
۰.۲
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۴
۰.۰۳۰
۰.۱۲
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۴
۰.۰۴۵
۰.۱۸
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۴
۰.۰۶۰
۰.۲۴
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۴
۰.۰۸۰
۰.۳۲
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۴
۰.۱۵۰
۰.۶
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۲۰
۰.۰۶
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۱۵۰
۰.۴۵
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۸
رضایت سهام داران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
 
جمع
 
۱.۰۰۰
۳.۴۶۵
شرکت بیمه معلم در زمینه هایی چون شایسته سالاری در ارتقا منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، ترویج روحیه تغییر، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط با مشتری وهم چنین کاهش هزینه های اداری بسیار موفق عمل کرده است. امتیازی که شرکت بیمه معلم به خود اختصاص داده است، ۳.۴۶۵ است.
شرکت بیمه رازی شرکت بیمه بعدی است که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
نمایشگر ۴.۲۸ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه رازی
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۱۲۵
۰.۳۷۵
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۴
۰.۱۵۰
۰.۶
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۹۰
۰.۲۷
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۸
رضایت سهام داران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
 
چمع
 
۱.۰۰۰
۳.۱۵
سیاست کاری این شرکت، بسیار شبیه شرکت بیمه معلم است. این شرکت نیز در زمینه های شایسته سالاری، آموزش منابع انسانی، ترویج روحیه تغییر، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط با مشتری و هم چنین کاهش هزینه های اداری موفق عمل کرده است و امتیازی که در این زمینه به خود اختصاص داده است، ۳.۱۵ است.
شرکت بیمه خصوصی دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه دی است. امتیاز موزون قدرت برای این شرکت در نمایشگر ۴.۲۹ به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۲۹ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه دی
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *