دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بیمه ایران، CRM، بیمه البرز

بازارایابی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۱۲۵
۰.۳۷۵
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۱۵۰
۰.۴۵
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۹۰
۰.۲۷
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۸
رضایت سهام داران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
 
جمع
 
۱.۰۰۰
۳
امتیازی که شرکت بیمه دی به خود اختصاص داده است، ۳ است که تا کنون از سایر شرکت های خصوصی پایین تر بوده است. این شرکت در زمینه هایی هم چون بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب، انگیزش منابع انسانی، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط مشتری و در نهایت کاهش هزینه های اداریبهتر از سایر بخش ها عمل کرده است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه پاسارگاد است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۳۰ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه پاسارگاد
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۳
۰.۰۹
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۴
۰.۰۵
۰.۲
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۱
۰.۰۳
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۴
۰.۰۳
۰.۱۲
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۱۲۵
۰.۳۷۵
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۶
۰.۱۸
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۳
۰.۰۹
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۳
۰.۰۹
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۴
۰.۰۳
۰.۱۲
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۱۵
۰.۴۵
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۹
۰.۲۷
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۱
۰.۳
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۸
رضایت سهام داران
۳
۰.۰۳
۰.۰۹
 
جمع
 
۱
۳.۱۱
همان طور که در نمایشگر مربوطه بیان شده است، امتیاز قوتی که این شرکت کسب نموده است، برابر ۳.۱۱ است. شرکت بیمه پاسارگاد در زمینه مشتری مداری و استقبال از تغییرات از جایگاه مناسبی برخوردار است.
آخرین شرکتی که در بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه توسعه است. این شرکت جزء با سابقه ترین شرکت های بیمه خصوصی است در سال ۱۳۸۱ به همراه شرکت های بیمه پارسیان و کارآفرین تاسیس شده است.
نمایشگر ۴.۳۱ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه توسعه
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۳
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
۳
۰.۰۱۰
۰.۰۳
۴
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۵
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۴
۰.۰۵۰
۰.۲
۶
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
۳
۰.۱۳۰
۰.۳۹
۷
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۴
۰.۰۲۵
۰.۱
۸
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۹
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۰
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۱
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۲
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۴
۰.۰۳۰
۰.۱۲
۱۳
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۱۵۰
۰.۴۵
۱۴
برون سپاری
۳
۰.۰۹۰
۰.۲۷
۱۵
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۱۶
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۱۷
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۱۸
رضایت سهام داران
۴
۰.۱۰۰
۰.۴
 
جمع
 
۱.۰۰۰
۳.۲۰۵
شرکت بیمه توسعه امتیاز بیشتری در زمینه های پیاده سازی سامانه مدیریت روابط مشتری، مشتری مداری، برون سپاری و هم چنین رضایت سهام داران کسب نموده است.مجموع امتیازی که در این زمینه کسب نموده است، ۳.۲۰۵ است.
میانگین امتیازی که در زمینه قدرت شرکت های بیمه خصوصی به خود اختصاص داده اند در نمایشگر ۴.۳۱ نشان داده شده است.
نمایشگر ۴.۳۲ امتیاز موزون از منظر قوت برای شرکت های خصوصی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه خصوصی
۳.۵۵۵
پارسیان
۳.۴۶۵
معلم
۳.۲۰۵
توسعه
۳.۱۵
رازی
۳.۱۵
ملت
۳.۱۳۵
کارآفرین
۳.۱۱
نوین
۳.۱۱
پاسارگاد
۳.۰۱۲
سامان
۳.۰۱۱
سینا
۳
دی
۳.۱۷۳
میانگین
بنابراین میانگینی که کل شرکت های بیمه خصوصی در زمینه قوت داخلی به خود اختصاص داده اند، برابر با ۳.۱۷۳ است. در بین شرکت های بیمه خصوصی شرکت بیمه پارسیان و معلم بیشترین امتیاز و شرکت بیمه سینا و دی کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نمایشگر ۴.۳۳ نیز جایگاه این شرکت های بیمه خصوصی را در فضای دوبعدی به تصویر کشیده است.
نمایشگر ۴.۳۳ جایگاه شرکت های بیمه خصوصی
۲.۱.۲.۴ بررسی شرکت های بیمه دولتی
۴ شرکت بیمه ایی در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند، شامل شرکت بیمه ایران، البرز، دانا و آسیا می باشد. شرکت های بیمه دولتی به دلیل نوع متفاوت عملکرد خود، عوامل موفقیت کلیدی متفاوتی نسبت به شرکت های خصوصی دارند. اولین شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه ایران است. این شرکت قدیمی ترین شرکت بیمه ای ایران است و در سال ۱۳۱۴ تاسیس شده است و اکنون بیشترین سهم را در پرتفوی فروش بیمه در صنعت ایران دارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیمه مرکزی حدود ۴۵% از کل فروش صنعت بیمه ایران به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق دارد. اطلاعات مربوط به امتیاز موزون قوت در این شرکت در نمایشگر ۴.۳۴ نشان داده شده است.
نمایشگر ۴.۳۴ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه ایران
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۴
۰.۲۵۰
۱
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۰۵۰
۰.۱۵
۳
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۴
۰.۱۵۰
۰.۶
۴
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۴
۰.۰۲۵
۰.۱
۵
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۷۰
۰.۲۱
۶
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۷
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۸
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۳۰
۰.۰۹
۹
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۴
۰.۰۳۰
۰.۱۲
۱۰
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۱۸۰
۰.۵۴
۱۱
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۲
صورت های مالی شفاف
۴
۰.۰۴۵
۰.۱۸
 
جمع
 
۱.۰۰۰
۳.۵
در شرکت بیمه ایران می توان به مواردی از قبیل شبکه فروش گسترده و سرتاسری، قدرت چانه زنی بالای مدیران در برقراری توافقات سازمانی ، انگیزش بالای منابع انسانی، پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری و هم چنین کاهش هزینه های اداری به عنوان فاکتور های اصلی قوت اشاره کرد. مجموع امتیاز موزونی که شرکت بیمه ایران به خود اختصاص داده است برابر با عدد ۳.۵ است. دومین شرکت بیمه بخش دولتی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه البرز است. امتیاز موزون برای شرکت بیمه البرز در نمایشگر ۴.۳۵ نمایش داده شده است.
نمایشگر ۴.۳۵ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه البرز
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۷۵
۰.۲۲۵
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۴
۰.۱۰۰
۰.۴
۳
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۱۱۰
۰.۳۳
۴
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۵
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۶
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۴
۰.۱۰۰
۰.۴
۷
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۸
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
۹
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۰
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۹۰
۰.۲۷
۱۱
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۲
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
 
چمع
 
۱.۰۰۰
۳.۲
شرکت بیمه البرز، در زمینه شبکه فروش گسترده، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، قدرت چانه زنی بالای مدیریت، شایسته سالاری، آموزش منابع انسانی و هم چنین پیاده سازی سامانه مدیریت روابط مشتری با قدرت بیشتری نسبت به سایر عوامل کلیدی موفقیت ظاهر شده است. مجموع امتیازی که شرکت بیمه البرز به خود اختصاص داده است، ۳.۲ است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه دانا است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر ۴.۳۶ به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۳۶ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه دانا
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۷۵
۰.۲۲۵
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
۳
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۱۱۰
۰.۳۳
۴
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۵
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۹۰
۰.۲۷
۶
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *