دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی، تحقیق و توسعه

انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۷
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۸
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
۹
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۰
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۱۱
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۲
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
 
چمع
 
۱.۰۰۰
۳
شرکت بیمه دانا امتیازی که در این بین کسب نموده است، ۳ است و در زمینه های نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، قدرت چانه زنی بالای مدیریت، آموزش منابع انسانی و صورت های مالی شفاف بیش از سایر قسمت ها موفق بوده است.
آخرین شرکت بیمه ایی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه آسیا است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر ۴.۳۷ نشان داده شده است. بعد از شرکت بیمه ایران و البرز، شرکت بیمه آسیا جایگاه سوم را در بخش دولتی به خود اختصاص داده است.
نمایشگر ۴.۳۷ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه آسیا
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
۳
۰.۰۷۵
۰.۲۲۵
۲
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
۳
۰.۱۰۰
۰.۳
۳
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۴
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۵
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
۳
۰.۰۹۰
۰.۲۷
۶
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
۳
۰.۰۴۵
۰.۱۳۵
۷
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۸
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۹
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۰
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
۳
۰.۰۶۰
۰.۱۸
۱۱
کاهش هزینه های اداری
۳
۰.۰۸۰
۰.۲۴
۱۲
صورت های مالی شفاف
۳
۰.۰۷۰
۰.۲۱
 
چمع
 
۱.۰۰
۲.۶۴
امتیازی که شرکت بیمه آسیا به خود اختصاص داده است برابر با ۲.۶۴ است. این به این معنا است که این شرکت بهره کافی را ازعوامل قدرت آفرین در شرکت های بیمه دولتی نمی برد. میانگین امتیازی که شرکت های بیمه دولتی کسب نموده اند در نمایشگر ۴.۳۸ به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۳۸ امتیاز موزون از منظر قورت برای شرکت های دولتی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه دولتی
۳.۵
ایران
۳.۲
البرز
۳
دانا
۲.۶۴
آسیا
 
 
۳.۰۸۵
متوسط امتیاز وزن دار
نمایشگر ۴.۳۹ نیز جایگاه شرکت های بیمه دولتی را نمایش می دهد.
نمایشگر ۴.۳۹ جایگاه شرکت های بیمه دولتی
ارزیابی فرضیه فرعی اول؛ با توجه به جداول مربوط به ارزیابی نقاط قوت شرکت های بیمه خصوصی و دولتی مشاهده می شود که در این بین، بیشترین امتیاز را شرکت های بیمه پارسیان، ایران ومعلم به خود اختصاص داده اند و کم ترین امتیاز مربوط به شرکت بیمه آسیا است. متوسط امتیازی که شرکت های بیمه خصوصی به خود اختصاص داده اند ۳.۱۷۳ است و این در حالی است که شرکت های بیمه دولتی متوسطی برابر ۳.۰۸۵ دارند. بنابراین فرضیه فرعی اول مبنی بر این که شرکت های بیمه خصوصی می توانند بهتر از شرکت های بیمه دولتی از قوت های درون سازمان بهره گیرند، تایید شد.
۳.۲.۴ بررسی فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم این تحقیق پیرامون نقاط ضعف سازمان های بیمه و چگونگی غلبه شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بر این ضعف ها است. در این تحقیق ادعا شده است که شرکت های بیمه خصوصی می توانند بهتر از شرکت های بیمه دولتی نقاط ضعف خود را بشناسند. برای اثبات این ادعا امتیاز موزون برای نقاط ضعف در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( نقاط ضعف) محاسبه شده است و در نهایت متوسط امتیاز شرکت های خصوصی و دولتی محاسبه و با یکدیگر مقایسه می شوند و صحت فرضیه بررسی می شود.
۱.۲.۲.۴ بررسی شرکت های بیمه خصوصی
اولین شرکت بیمه خصوصی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه پارسیان است. امتیاز وزن دار
ضعف برای شرکت بیمه پارسیان در نمایشگر ۴.۴۰ نشان داده شده است.
اطلاعاتی که از این ماتریس حاصل شده است به درستی اطلاعاتی که از ماتریس قوت تعیین شد، تایید می کند. همان طور که مشخص است، شرکت بیمه پارسیان توانسته است که پاسخ مناسبی به ضعف هایی نظیر هزینه بالای ، تعداد پرسنل های ثابت اداری و همچنین بی توجهی به برون داد بخش تحقیق و توسعه فراهم آورد و این نقاط را به نقاط قوت خود بدل کند. از نقاط ضعف با اهمیت در شرکت بیمه پارسیان می توان به حاکمیت روحیه دولتی بر شرکت، زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان و هم چنین عدم بهرمندی لازم از فن آوری اطلاعات اشاره کرد. امتیازی که شرکت بیمه پارسیان در این زمینه به خود اختصاص داده است، ۱.۶۹ است.
نمایشگر ۴.۴۰ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه پارسیان
ردیف
نقاط ضعف
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
۲
۰.۰۹
۰.۱۸
۲
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۳
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
۱
۰.۰۴
۰.۰۴
۴
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
۲
۰.۰۶
۰.۱۲
۵
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
۲
۰.۰۹
۰.۱۸
۶
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
۱
۰.۰۶
۰.۰۶
۷
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
۱
۰.۰۷
۰.۰۷
۸
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
۱
۰.۱
۰.۱
۹
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
۲
۰.۰۵
۰.۱
۱۰
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۱۱
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
۲
۰.۰۵
۰.۱
۱۲
تعداد بالای پرسنل
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۱۳
حجم بالای هزینه ها
۱
۰.۰۴
۰.۰۴
۱۴
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
۲
۰.۰۵
۰.۱
۱۵
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
۲
۰.۱
۰.۲
 
جمع
 
۱
۱.۶۹
دومین شرکت بیمه ای که در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه کارآفرین است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر ۴.۴۱ نشان داده شده است.
نمایشگر ۴.۴۱ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه کارآفرین
ردیف
نقاط ضعف
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۲
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۳
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
۱
۰.۰۹
۰.۰۹
۴
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۵
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
۲
۰.۰۹
۰.۱۸
۶
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
۱
۰.۰۶
۰.۰۶
۷
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
۱
۰.۰۷
۰.۰۷
۸
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
۱
۰.۰۵
۰.۰۵
۹
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
۱
۰.۰۵
۰.۰۵
۱۰
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۱۱
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
۲
۰.۰۶
۰.۱۲
۱۲
تعداد بالای پرسنل
۲
۰.۰۵
۰.۱
۱۳
حجم بالای هزینه ها
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۱۴
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
۲
۰.۱
۰.۲
۱۵
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
۱
۰.۱
۰.۱
 
جمع
 
۱
۱.۵۸
شرکت بیمه کارآفرین در زمینه توانایی چانه زنی بین سازمانی برای فروش بیشتر و افزایش حجم پرتفو، زمان بر بودن خدمات بیمه ای و هم چنین عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات ضعف بیشتری دارد و امتیازی که در این زمینه کسب نموده است، ۱.۵۸ است. امتیاز های حاصله این قسمت نیز تایید می کند که شرکت بیمه کارآفرین توانسته بر ضعف هایی نظیر حاکمیت روحیه دولتی و آموزش منابع انسانی غلبه کند و آن ها را به نقاط قوت بدل کند.
سومین شرکت بیمه ایی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه نوین است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر ۴.۴۲ نشان داده شده است.
نمایشگر ۴.۴۲ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه نوین
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۲
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۳
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
۱
۰.۰۹
۰.۰۹
۴
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۵
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
۲
۰.۰۶
۰.۱۲
۶
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
۱
۰.۰۹
۰.۰۹
۷
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
۱
۰.۱
۰.۱
۸
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
۱
۰.۰۵
۰.۰۵
۹
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
۲
۰.۰۵
۰.۱
۱۰
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
۱
۰.۰۴
۰.۰۴
۱۱
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
۲
۰.۰۶
۰.۱۲
۱۲
تعداد بالای پرسنل
۲
۰.۰۵
۰.۱
۱۳
حجم بالای هزینه ها
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۱۴
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
۲
۰.۰۷
۰.۱۴
۱۵
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
۱
۰.۱
۰.۱
 
جمع
 
۱
۱.۵۳
شرکت بیمه نوین ضعف عمده ای در زمان ارائه خدمات و عدم شفافیت شرایط عمونی بیمه نامه ها دارد و امتیازی که کسب نموده است، ۱.۵۳ است و امتیاز مناسبی در زمینه برون سپاری و کاهش هزینه ها کسب نموده است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه سامان است.
نمایشگر ۴.۴۳ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه سامان
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۲
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
۱
۰.۰۶
۰.۰۶
۳
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
۱
۰.۰۹
۰.۰۹
۴
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۵
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
۲
۰.۱
۰.۲
۶
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
۱
۰.۰۹
۰.۰۹
۷
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
۱
۰.۰۸
۰.۰۸
۸
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
۱
۰.۰۵
۰.۰۵
۹
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
۱
۰.۱
۰.۱
۱۰
عدم برقراری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *