دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، ارائه خدمات، رشد شرکت، بازنشستگی

admin2
نوامبر 28, 2018 0 Comment

است، انتظار می رود امتیاز بالایی را از این قسمت کسب نماید.
نمایشگر ۴.۷۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه ایران
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شکستن بازار تعرفه
۴
۰.۲۵
۱
۲
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
۴
۰.۱۵
۰.۶
۳
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
۴
۰.۰۴
۰.۱۶
۴
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
۲
۰.۰۵
۰.۱
۵
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
۴
۰.۰۵
۰.۲
۶
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۷
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
۲
۰.۰۹
۰.۱۸
۸
زلزله خیز بودن ایران
۴
۰.۱
۰.۴
۹
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
۲
۰.۰۳
۰.۰۶
۱۰
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
۳
۰.۰۳
۰.۰۹
۱۱
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
۳
۰.۰۲
۰.۰۶
۱۲
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۱۳
ترویج فرهنگ بیمه
۴
۰.۰۶
۰.۲۴
۱۴
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
۴
۰.۰۴
۰.۱۶
جمع
 
۱
۳.۴۸
با اهمیت ترین فرصتی که در برابر بیمه ایران خود نمایی می کند، شکست بازار تعرفه است. نمی توان نقش این فاکتور را در دلیل حجم بسیار بالای پرتفوی این شرکت نادیده گرفت. پس از این عامل، بکر بودن بازار این صنعت و زلزله خیز بودن ایران از سایر عوامل امتیاز بیشتری کسب نموده اند. امتیازی که در مجموع بیمه ایران به خود اختصاص داده است، ۳.۴۸ است.
دومین شرکت بیمه دولتی که در این مینه بررسی می شود، شرکت بیمه البرز است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر ۴.۷۳ به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۷۳ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه البرز
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شکستن بازار تعرفه
۳
۰.۰۹
۰.۲۷
۲
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
۴
۰.۱
۰.۴
۳
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
۱
۰.۰۴
۰.۰۴
۴
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
۲
۰.۱۳
۰.۲۶
۵
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۶
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۷
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
۲
۰.۰۹
۰.۱۸
۸
زلزله خیز بودن ایران
۳
۰.۱
۰.۳
۹
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
۲
۰.۰۳
۰.۰۶
۱۰
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
۳
۰.۱۵
۰.۴۵
۱۱
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
۳
۰.۰۲
۰.۰۶
۱۲
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۱۳
ترویج فرهنگ بیمه
۴
۰.۰۶
۰.۲۴
۱۴
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
۴
۰.۰۵
۰.۲
جمع
 
۱
۲.۸۴
شرکت بیمه البرز تغییر ساختار جامعه و تغییر الگو های رفتاری جامعه را در این بین بسیار با اهمیت می داند. هم چنین عواملی نظیر بکر بودن بازار بیمه و افزایش تعداد شرکت های مشاور بیمه را جز فرصت های کلیدی قلمداد می کند. امتیازی که شرکت بیمه البرز کسب نموده است ۲.۸۴ است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه دانا است. اطلاعات این شرکت در نمایشگر ذیل بیان شده است.
نمایشگر ۴.۷۴ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه دانا
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شکستن بازار تعرفه
۳
۰.۰۹
۰.۲۷
۲
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
۳
۰.۱
۰.۳
۳
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
۱
۰.۰۴
۰.۰۴
۴
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
۲
۰.۰۹
۰.۱۸
۵
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۶
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۷
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
۲
۰.۱۳
۰.۲۶
۸
زلزله خیز بودن ایران
۳
۰.۱
۰.۳
۹
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
۲
۰.۰۳
۰.۰۶
۱۰
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
۳
۰.۰۶
۰.۱۸
۱۱
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
۳
۰.۰۲
۰.۰۶
۱۲
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۱۳
ترویج فرهنگ بیمه
۴
۰.۱۵
۰.۶
۱۴
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
۴
۰.۰۵
۰.۲
جمع
 
۱
۲.۸۳
شرکت بیمه دانا بیشترین امتیاز را به ترویج فرهنگ بیمه، عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی و هم چنین بکر بودن بازار بیمه داده است و امتیازی که در این بین کسب نموده است، ۲.۸۳ است.
آخرین شرکت بیمه ایی که در این بخش بررسی شده است، شرکت بیمه آسیا است.
نمایشگر ۴.۷۵ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه آسیا
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شکستن بازار تعرفه
۴
۰.۰۹
۰.۳۶
۲
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
۳
۰.۱
۰.۳
۳
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۴
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
۲
۰.۱۵
۰.۳
۵
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۶
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
۲
۰.۰۴
۰.۰۸
۷
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
۲
۰.۰۶
۰.۱۲
۸
زلزله خیز بودن ایران
۳
۰.۱
۰.۳
۹
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
۲
۰.۰۳
۰.۰۶
۱۰
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
۳
۰.۱۳
۰.۳۹
۱۱
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
۳
۰.۰۲
۰.۰۶
۱۲
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
۳
۰.۰۵
۰.۱۵
۱۳
ترویج فرهنگ بیمه
۴
۰.۰۹
۰.۳۶
۱۴
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
۴
۰.۰۵
۰.۲
جمع
 
۱
۲.۹۱
بررسی ماتریس فوق نشان می دهد که شرکت بیمه آسیا افزایش تعداد شرکت های مشاور بیمه، تغییر ساختار جمعیت شناختی جامعه و ترویج فرهنگ بیمه را بسیار مهم دانسته و بیشترین امتیاز را به این فاکتور ها داده است. امتیازی که شرکت بیمه آسیا کسب کرده ۲.۹۱ است.
وضعیت امتیاز موزون شرکت های دولتی و میانگین این امتیازها در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۷۶ امتیاز موزون فرصت شرکت های بیمه دولتی
نمایشگر ۴.۷۷ میانگین امتیاز موزون شرکت های بیمه دولتی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه دولتی
۳.۴۸
ایران
۲.۹۲
آسیا
۲.۹۱
دانا
۲.۸۳
البرز
۳.۰۳۵
میانگین امتیاز وزن دار
بررسی میانگین های حاصله از شرکت های بیمه دولتی و خصوصی نشان می دهد که شرکت های بیمه خصوصی امتیاز بالاتری نسبت به شرکت های دولتی در زمینه استفاده از فرصت ها کسب نموده اند. میانگین امتیازی که شرکت های بیمه خصوصی کسب نموده اند، عدد ۳.۱۸۴ است. در حالی که این عدد برای شرکت های دولتی ۳.۰۳۵ است. بنابراین فرضیه سوم مبنی بر این که شرکت های بیمه خصوصی می توانند بیش از شرکت های بیمه دولتی از فرصت های محیطی بهره برند، تایید می شود.
۴.۲.۴ فرضیه فرعی چهارم
آخرین فرضیه فرعی این تحقیق، به دنبال اثبات این نکته است که شرکت های بیمه خصوصی بهتر از شرکت های بیمه دولتی می توانند پاسخ گوی تهدید های محیطی باشند. برای اثبات این ادعا نیز امتیاز موزون تهدید را برای تمامی شرکت های خصوصی و دولتی محاسبه میشود و سپس میانگین شرکت های دولتی با خصوصی مقایسه می شود. در صورت بیشتر بودن میانگین شرکت های دولتی فرضیه رد و در صورت بزرگتر بودن میانگین شرکت های خصوصی فرضیه تایید می شود.
۱.۴.۲.۴ بررسی شرکت های خصوصی
اولین شرکتی که در این راستا بررسی می شود، شرکت بیمه پارسیان است.
نمایشگر ۴.۷۸ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه پارسیان
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
۲
۰.۰۸
۰.۱۶
۲
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
۴
۰.۱
۰.۴
۳
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
۱
۰.۱۵
۰.۱۵
۴
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
۲
۰.۰۶
۰.۱۲
۵
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
۱
۰.۱۸
۰.۱۸
۶
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
۱
۰.۰۵
۰.۰۵
۷
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
۳
۰.۰۳
۰.۰۹
۸
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
۴
۰.۱
۰.۴
۹
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
۱
۰.۲۵
۰.۲۵
 
جمع
 
۱
۱.۸
شرکت بیمه پارسیان تهدید های عمده پیش روی فعالیت خود را نرخ شکنی شرکت های موجود در بازار و عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های گذشته می داند. البته این شرکت یک فاکتور بسیار با اهمیت در فروش کم این صنعت به ویژه در بیمه هایی نظیر بیمه عمر را تلاش بخش عمده ای از جامعه برای برآوردن نیاز های زیستی است می داند. امتیازی که شرکت بیمه پارسیان کسب نموده است، ۱.۸ است.
شرکت کارآفرین دومین شرکتی است که در این زمینه بررسی می شود.
نمایشگر ۴.۷۹ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه کارآفرین
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
۱
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
۳
۰.۱
۰.۳
۲
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
۴
۰.۰۸
۰.۳۲
۳
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
۱
۰.۰۷
۰.۰۷
۴
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
۲
۰.۱۴
۰.۲۸
۵
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
۲
۰.۱۵
۰.۳
۶
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
۲
۰.۰۵
۰.۱
۷
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
۴
۰.۰۳
۰.۱۲
۸
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
۱
۰.۱۳
۰.۱۳
۹
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
۱
۰.۲۵
۰.۲۵
 
جمع
 
۱
۱.۸۷
شرکت بیمه کارآفرین فاکتورهایی نظیر عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه، تلاش جامعه برای ارضای نیاز های زیستی،عدم حاکمیت اخلاق و نرخ شکنی ها از جمله عوامل با اهمیت و تهدید گر می شناسد. امتیاز این شرکت ۱.۸۷ است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه نوین است.
نمایشگر ۴.۸۰ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید)