دانلود تحقیق با موضوع جامعه آماری، روش تحقیق، استراتژی، استراتژیک

سازمانی- مفاهیم، نظریه ها و کاربرد ها»؛ ترجمه سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفا، تهران
۲۳
رابینز، استیفن(۱۳۷۹)؛ « مبانی مدیریت»؛ چاپ ششم؛ دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
۲۴
رحمان سرشت، حسین(۱۳۸۳)؛ « مدیریت راهبردی (استراتژیک) در اندیشه»؛ چاپ اول؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران
۲۵
رحمان سرشت، حسین(۱۳۸۴)؛ « راهبرد های مدیریت»؛ چاپ اول؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران
۲۶
رضائیان، علی(۱۳۸۰)؛« مبانی سازمان و مدیریت»؛ انتشارات سمت؛ تهران
۲۷
رضائیان، علی(۱۳۸۸)؛ « تعامل انسان و سیستم های اطلاعاتی»؛ انتشارات سمت؛ تهران
۲۸
صغیر، جمالی(۱۳۷۴)؛ « توسعه بخش خصوصی: خصوصی سازی»؛ انتشارات دانشکده امور اقتصادی، تهران
۲۹
عبیری، غلام حسین(۱۳۸۸)؛ « آزاد سازی،خصوصی سازی، رقابت پذیری وارتباطات»؛ انتشارات آیدن، تهران
۳۰
علی احمدی، علیرضا؛ فتح الله، مهدی؛ تاج الدین، مهدی(۱۳۸۲)؛« نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک»؛ چاپ یازدهم؛انتشارات تولید دانش؛ تهران
۳۱
فرد.آر، دیوید(۱۳۷۹)؛«مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
۳۲
کاتلر، فیلیپ(۱۳۸۵)؛« مدیریت بازاریابی»؛ ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد؛ انتشارات فرا، تهران
۳۳
کریتنر،روبرت(۱۳۸۷)؛ « اصول مدیریت( عملیات برتر)»؛ ترجمه داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن جمشیدی؛ نشر کتاب مهربان؛تهران
۳۴
کریمی،آیت(۱۳۸۸)؛« کلیات بیمه»؛ انتشارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران
۳۵
میرسپاسی،ناصر(۱۳۸۶)؛« مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی سازی»؛ انتشارات کتاب سرا؛ تهران
۳۶
مینتزبرگ، هنری؛ آلستراند، بروس؛ لمپل، ژوزف(۱۳۸۷)؛« جنگل استراتژی» ترجمه محمود احمد پور دریانی؛ پردیس؛ تهران
نیومن، پیتر؛ تورنلی، اندی(۱۳۸۵) « برنامه ریزی شهری در اروپا، رقابت بین المللی، نظام طرح های برنامه ریزی»؛ ترجمه عارف اقوامی مقدم؛
انتشارات آذرخش، تهران
۳۹
۳۷. والتون، جان(۱۳۸۸)؛« پرورش راهبردی منابع انسانی»؛ ترجمه ناصر میر سپاسی، داریوش غلامزاده؛ انتشارات ترمه،تهران
۳۸. الیاسی، حمید( ۱۳۷۹)؛« ملاحظاتی پیرامون مبانی نظری و علمی سیاست خصوصی سازی»؛ فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی»؛
شماره ۷۷ و ۷۸ ؛ تهران
مظلومی نادر، امامی کورش، اعرابی نرحس(۱۳۸۹)؛ « سنجش آمادگی الکترونیکی بیمه گذاران خودرو»؛ فصلنامه صنعت بیمه؛ تهران
۴۰. Hofer, C.W. (1975) ‘Toward a Contingency theory of business strategy, Academy of Management Journal, vol 18, No. 4 P. 784
۴۱. Chen, Tser-yieth. 1999. Critical success factor for various strategies in the banking industry. International journal fo bank marketing. Vol. 17, No. 2: pp 83-91.
۴۲. H.Rowe R. Mason and K. Dickel, Strategic Management and business policy: A Mathodoligical approach ( Reading Massachusetts:Addision-welsey Publishing Co. Inc. 1982) The strategic Position and action Evolation.
۴۳. Robert M. Grant, Porters Competetive Advantage of Nations: An Assesment, ‘ Strategic Management Journal, 1991
فصل سوم
روش تحقیق
و
معرفی جامعه آماری
روش تحقیق
مقدمه:
شناخت چارچوب تحقیق یکی از ارکان اساسی تحقیق برای خوانندگان آن تحقیق است. بخش های مختلفی که در این فصل ذکر شده است در جهت شناسایی ابزار ها و روش های به کار گرفته شده در تحقیق است. بنابراین در این فصل نوع روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری داده ها، روایی و پایایی پرسشنامه، فرضیه های تحقیق و آزمون های آماری مورد استفاده معرفی می شوند.
۱.۳ نوع روش تحقیق:
۱.۱.۳ بر اساس هدف تحقیق:
الف. تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها ، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانـش موجود در یک زمینه خاص است . تحقیقات بنیــادی ،نظریه ها را بررسی کرده ،آن ها را تایید، تعدیل یا رد می کند . با تبیین روابط میان پدیده ها ،تحقیق بینیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد . با این اهداف ، تحقیـقات بنیادی درصدد توسعه مجموع دانســته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم گیران انجام نمی شود.(بازرگان، سرمدی-۱۳۸۳)
ب. تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود (خاکی-۱۳۸۳)
هدف از تحقیــق کاربردی به دست آوردن درک یا دانـش لازم برای تعیین ابزاری است که به وســیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراوردها فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشـی برای پاسخ دادن بهک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد . (همان ماخذ،۱۳۸۲)
پ.تحقیق و توسعه: فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرایند ، روش ها و برنامه های، شناســایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشـه ها ،آفرینش طراحی ،تولید ، معرفی و انتشــار یک محصول و فرایند یا نظام فناوری تازه، انجام می شود (بازرگان، سرمدی-۱۳۸۳)
تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع علمی-کاربردی می باشدکه با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده ، برای رفع نیازمندی های بشر به کار برده می شود.
۲.۱.۳ براساس نحوه گردآوری داده ها:
تحقیقات را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز ، می توان به دو دســـته تحقیقات توصیفی و تحقیقات آزمایشی دسته بندی نمود.
الف. تحقیقات آزمایشی؛ کوششی است برای تبیین نحوه کنش بخش خاصی از واحد اجتـماعی که تحت تاثیر تمهیدات آزمایـش قرار می گیرد.این روش شامل ایجاد وضعیتی است کنــترل شده که در آن افراد مورد بررسی تحت عنوان گروه آزمایش در معرض محرک آزمایش قرار می گیرند. واکنش این افراد با دســته ای از افراد دیگر که گروه کنترل خوانده می شوند ،مقایسه می شود. دراین آزمایش ها با انتصاب تصادفـــی افراد گروه آزمایش و گروه کنترل تاثیر احتمالی تفاوت افراد بین دو گروه خنثی می شود.
در چنین مطالعاتی محقق با ایجاد وضعیت(محرک) کاملا سنجیده ای که باعث واکنش می گردد در پی شناخت بخش کوچکی از رفتار و واکنش بر می آید قضیه (اگر….آنگاه…)که نشان می دهد چگونه محرکی باعث واکنـشی می شود یک فرضیه است. به عبارت دیگر محور آزمایش محدود بودن آن به آزمون فرضیاتی خاص است.
( بازرگان؛ سرمد،۱۳۸۳)
ب. تحقیق توصیفی ؛ شامل مجموعه روش هایی اســت که هدف آن ها توصیف کردن شرایـــط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فراینــد تصمـیم گیری همچنین مطالعه توصیفی برای تعیین ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گـیرد.در سازمان ها در موارد بسیـــاری مطالعات توصـیفی برای کســب آگاهی درباره ویژگــــی های مثلا گروهــی از کارکنــان در زمینه سن،سطح تحصیلات ،درجات شغلی و طول خدمت آنان به طور مکرر صورت می گیرد . (اوماسکاران-۱۳۸۰)
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد.(بازرگان، سرمدی-۱۳۸۳)
تقسیم بندی تحقیقات توصیفی :
الف. تحقیق پیمایشی۱۹۳
ب. تحقیق هبستگی۱۹۴
پ. اقدام پژوهی۱۹۵
ت. بررسی موردی۱۹۶
ث. تحقیق پس رویدادی۱۹۷
در این بین، تحقیق پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری، به عنوان روش تحقیق به کار می رود. این نوع تحقیق می تواند برای یافتن و شناختن ماهیت شرایط موجود، رابطه ای میان رویدادها و یا وضعیت موجود کاربرد داشته باشد. تحقیقات پیمایشی، توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرفی از افراد آن جمعیت است. محققان اجتماعی می کوشند با استفاده از تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده ها پرداخته و صرفا به توصیف آن بسنده نکنند. ( همان ماخذ، ۱۳۸۳)
این تحقیق، از نوع پیمایشی است و به دنبال مقایسه جامعه وانجام تحلیل اکتشافی است.
۳.۱.۳ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کل شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران هستند. با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور برای افزایش اعتبار علمی و امکان استناد بهافته های این تحقیق از نمونه استفاده نشد و از کل شرکت های بخش دولتی، شامل شرکت سهامی بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا و هم چنین تمامی شرکت های بیمه خصوصی کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، ملت، معلم، نوین، دی، رازی، سینا، توسعه و سامان به عنوان جامعه آماری استفاده شده است. شایان ذکر است که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳ شرکت بیمه دولتی البرز، دانا و آسیا در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بخشی از سهامشان در بازار بورس تهران معامله شد ولی به دلیل ساختار مدیریتی دولتی حاکم بر آن ها، در این تحقیق به عنوان شرکت های دولتی مورد بررسی قرار گرفته اند.
۳.۱.۴ روش گردآوری اطلاعات
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری ، ثبت و کمی نماید. انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از : پرسشنامه ، مشاهده و مصاحبه.(حافظ نیا ، ۱۳۸۴)
در این پایان نامه جهت جمع آوری اطلاعات از هر سه روش استفاده شده است.
بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای وبررسی صورت های مالی شرکت های بیمه ایی که در ایران فعالیت مستقیم بیمه ای انجام می دهند و هم چنین با استفاده از مصاحبه با خبرگان صنعت، عوامل کلیدی موفقیت برای شرکت های بیمه استخراج شد. پیرامون همین عوامل، پرسشنامه ای طراحی شد تا میزان اهمیتی که هر یک از شرکت های بیمه هر دو بخش خصوصی و دولتی در رابطه با بهره گیری از نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی و هم چنین غلبه بر ضعف ها ی درونی و تهدیدهای بیرونی امتیاز دهی شوند. تعداد سوال های مطرح شده در پرسشنامه برای شرکت های خصوصی و دولتی در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۳.۱ بخش بندی پرسشنامه بیمه های خصوصی و دولتی
توضیحات
تعداد سوال های پرسشنامه بخش خصوصی
تعداد سوال های پرسشنامه بخش دولتی
نقاط قوت داخلی
۱۵
۱۲
نقاط ضعف داخلی
۱۵
۱۷
فرصت های محیطی
۱۵
۱۴
تهدید های محیطی
۹
۹
به دلیل ساختار متفاوتی که شرکت های بیمه خصوصی و دولتی با یکدیگر دارند، نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت وتهدید های متفاوتی متوجه این دو نوع شرکت بیمه است. برای مثال در شرکت های دولتی به دلیل ذات غیر رقابتی آن ها، تغییر ساختار جمعیتی جامعه و یا رضایت سهام داران نمی تواند عامل با اهمیتی باشد. به همین دلیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *