دانلود تحقیق با موضوع تغییر کاربری اراضی و موقعیت جغرافیایی

چکیده
لغزش، حرکت یکپارچه و ناگهانی حجمی از خاک و موادّ سطح دامنههاست که به پایین دست دامنهها منتقل می شود. در سال های اخیر وقوع زمین لغزشها در مناطق شمالی کشور بدلیل تغییر کاربری اراضی تخریب جنگل و احداث جاده افزایش یافته است.
زمین لغزش و ریزشهای سنگی نمونه‌هایی از حرکات توده ای زمین هستند، زمین لغزه در جاده‌هایجنگلی از جنبه‌های مختلفی باعث بروز خسارتهای مستقیموغیرمستقیم می‌شود و خسارتهاییشامل ایجاد محدودیت در مدیریت و بهره برداری از جنگل، نابودی و تخریب رویشگاه‌ها را در پی دارد. همچنین علاوه بر تلفات جانی زمینلغزش خسارات مالی عمده، تلف شدن دام روستائیان و تخریب زیرساختها و زمینهای کشاورزی را به همراه دارد. بنابراین با شناخت از زمینلغزشها میتوان از بروز آنها جلوگیری کرد و زمینلغزش را تثبیت کرد. برای این کار در این پژوهش با توجه به نقشه زمین شناسی، گسلها و توپوگرافی و شیب و جهت شیب منطقه مورد مطالعه و بررسیهای میدانی با تهیه نقشه پهنهبندی میتوان مناطق مستعد وقوع زمین لغزش را شناسایی و از وقوع زمین لغزشهای احتمالی جلوگیری کرد. منطقه مورد مطالعه یعنی شرق گیلان از نظر حساسیت و وقوع زمین لغزش بسیار مستعد و برای پیشگیری یا دوری جستن نیاز به پهنهبندی و مطالعات عمیق دارد.
لذا با توجه به اینکه در این پژوهش محدوده مورد مطالعه روستای پیلدره شهرستان املش در شرق گیلان می باشد که با استفاده از روش آنبالگان و با توجه به عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش روستای مورد مطالعه به تحلیل و پهنه بندی شهرستان و همچنین بررسی نقاط پرخطر و کم خطر آن و واقع شدن روستا در کدام پهنه پرداخته شده است.
واژگان کلیدی : حرکات دامنه ای- شرق گیلان – روش آنبالگان
مقدمه
زمین لغزش پدیده ای است که در بعضی از کشورها حتی بیشتر از زلزله خسارات جانی و مالی داشته است بطوریکه در دهه 1990 تا 2000 میلادی توسط سازمان یونسکو بعنوان دهه مقابله با بلایای طبیعی مطرح شده و در آن زمین لغزش بعنوان یکی از اشکال بلایای طبیعی مطرح است و مطالعه همه جانبه پدیده زمین لغزش یکی از اهداف عمده در برنامه یونسکو که 14درصد از کل خسارات و تلفات وارده بر اثر وقوع مخاطرات طبیعی را در بر می گیرد در طی برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در ایران بیش از 16/1 میلیارد دلار خسارت گزارش شده است. ایران به دلیل شرایط خاص زمین شناسی، توپوگرافی و آب و هوایی از جمله مناطق مهم لغزه خیز به شمار می آید و سالانه خسارت های قابل توجهی بر اثر وقوع زمین لغزش گزارش می شود. اثرات مخرب و جدی این پدیدهی مهم زمینشناسی، در مناطق فعال تکتونیکی لرزه خیز، سیلخیز و دارای سازندهای رسوبی و تبخیری حساس به فرسایش به وضوح قابل مشاهده است. عوامل متعددی در تحریک و فعالیت حرکات دامنها ی تأثیر می گذارند که به عنوان مثال می توان از عواملی مانند تغییر شرایط زمین شناسی، جنس سنگ، خصوصیات مورفولوژی، کاربری زمین، گسترش مناطق مسکونی، احداث راه ها و غیره نام برد. تخریب سازه های مهندسی، پوشش گیاهی و زمین های کشاورزی، تسریع فرسایش و انتقال گستردهی رسوبات به پشت سدها از جمله خسارات و خطرات مستقیم این پدیدهی طبیعی است. با این وجود دستگاه های اجرائی می توانند با شناخت مناطق حساس به زمین لغزش، جهت توسعهی سازهها در حد امکان از آن مناطق اجتناب کرده و یا در صورت اجبار تمهیدات و نکات فنّی لازم را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهند. تکتونیک فعال، بارندگی های ناگهانی و شدید، دامنه های متعدد با شیب تند، ناپایداری دامنههای متعدد، گسلش به ویژه در نواحی رأسی تاقدیس، حضور سازندهای مارنی و تبخیری حساس به فرسایش، نبود پوششگیاهی، افزایش خطر ناپایداری دامنه ها به دلیل وجود ترانشه های فراوان در مسیر راهها و توقّف تکمیل تأسیسات برخی از چاهها به دلیل مشکلات ناشی از نبود مطالعات اولیه، ناپایداری دامنه ها، نیاز به پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها را در این منطقه فراهم نموده است.
مقوله زمینلغزشLamd slide امروزه در جهان یکی از مهمترین مسائل بشمار میرود هر ساله نمونههای عظیم این پدیده را می توان در رسانهها دید. شناخت زمین لغزش این امکان را به ما خواهد داد که عوامل پدیدآورنده آنرا شناخته و از تکرار آن چه بدست طبیعت و یا انسان و فعالیتهایش جلوگیری کرده و یا حداقل شدت آن را بکاهیم ایران بدلیل کوهستانی بودن و دارا بودن دامنههای گوناگون همچنین فعالیتهای عمرانی و پیامد آن دستکاری در محیط طبیعی موارد متعدد این پدیده را به خود می بیند که اهمیتش را دو چندان می کند برنامهریزی و مطالعه محیطهای طبیعی در جهت حفظ تعادل و پایداری محیط طبیعی بخصوص دامنهها و سپس انجام فعالیتها و پروژههای عمرانی باید مورد توجه مسئولین و بهره برداران قرار گیرد چرا که بر هم خوردن تعادل دامنه ها منجر به کاهش پایداری آن ها و در نهایت حرکات دامنه ای یا زمین لغزش خواهد شد البته می دانیم که این پدیده مختص مناطق کوهستانی و دامنه ها بوده و می توان در این مناطق به راحتی انواع مختلف آن را مشاهده نمود اجرای روشهای کنترل کننده و پیشگیری کننده از اقدامات بسیار لازم و ضروری برای کاهش خسارات و صدمات و همینطور دوری از مناطق حساس به وقوع زمین لغزش می باشد که به کمک آن می توان مناطقی که امکان بر هم خوردن تعادل دامنهها و بروز خطر وجود دارد تشخیص داد این عوامل میتواند برنامهریزان و تصمیمگیران را در عرصههای مختلفی چون مدیریت حفاظت خاک و منابع طبیعی برنامهریزیهای زیستمحیطی، تعیین مسیر راهها یاری نمایند. به خصوص استان گیلان با دارا بودن شرایط اقلیمی و محیطی متفاوت همواره بالاخص در طول ده سال گذشته دچار خسارات فراوان از آسیب های طبیعی گردیده و همچنین منطقه املش بعلت برنامهریزیهای توسعه و عمران محیطی جاده سازی، تغییر کاربری و از بین بردن جنگل و پوششگیاهی حرکاتدامنه ای بشدت فعال شده و چنانکه یک هدف مدون و پیگیر را بدنبال نداشته باشد با خسارات شدیدی مواجه خواهد شد.
که بر همین اساس این پایاننامه برای ارائه راهکارها و کاهش و کنترل این پدیده در 5 فصل تدوین یافته فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم مبانی ادبیات تحقیق، فصل سوم مواد و روشها، فصل چهارم یافتههای تحقیق نتایج و فصل پنجم جمع بندی، نتایج و پیشنهادات و منابع و مآخذ.
هانیه رشیدی ملک سری
تابستان 1393
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1-طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق
1-2-سوال تحقیق
1-3-اهداف تحقیق
1-4- فرضیه های تحقیق
1-5-روش تحقیق
1-6-محدوده مورد مطالعه
1-1- طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق
بشر از آغاز پیدایش شناخت کامل محیطزیست خود را به عنوان نیازی ضروری و حیاتی سرلوحه خود قرار داده است این نیاز ناشی از بیم بشر از پدیدههای طبیعی ناشناخته و خطراتی هستند که محیط زیست را تهدید می کند.
استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی همیشه به عنوان استانی بدون مشکل به چشم میآید. در صورتی که این استان از غرب به شرق سرتاسر مخاطره است. با این که هر ساله تعداد زیادی لغزش در استان گیلان رخ می دهد، تا سال1369 تحقیقات جامعی در زمینۀ پراکندگی و پهنهبندی لغزشها و نقاط آسیب پذیر صورت نگرفته بود و پس از رویداد زلزلۀ خرداد ماه سال 1369 که به دنبال آن چند لغزش بزرگ در رودبار و شرق گیلان رخ داد و خسارات و صدمات زیادی بر تأسیسات اقتصادی وارد ساخت، مسئولان استان مصمّم شدند تا در مورد بلایای طبیعی خطرساز مطالعات منسجمی را آغاز نمایند. همچنین زمینلغزش منطقه پیلدره واقع در املش را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که در اثر بارندگیهای شدید به وقوع پیوست. به هر حال پدیده زمینلغزش بر اثر دخالتهای مستقیم انسان و تأثیرگذاری بر فعل و انفعالات زمین رخ میدهد و اثرات بسیار جبران ناپذیری را نیز برجای خواهد داشت. بهطوریکه امروزه نه تنها این حرکات، مزارع و باغات را تهدید میکنند بلکه اهالی روستای پیلدره را نیز تهدید می نمایند.
بنابراین منطقه مورد مطالعه بدلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی یکی از مناطق مستعد بروز حرکات دامنه ای و توده ای از جمله لغزش ها است برای جلوگیری از بروز حرکات دامنه ای مخرب که منجر به وارد آمدن خسارات سنگین در منطقه می شود اولین کار شناخت ویژگی های زیرساختی و طبیعی منطقه است با توجه به ساختار زمین شناسی منطقه مورد که بیشتر از نوع برش های توفی و ماسه سنگ توفی هستند و میزان بارش سالیانه نسبتاً بالا در منطقه با میانگین 30 ساله 8/1270 میلیمتر استعداد بالا برای حرکات دامنه ای وارد و هم چنین استمرار بارندگی در طی چند روز که حکایت از تأثیر بسیار بالای مقدار بارندگی در هنگام رخ دادن لغزش های زمین و شیب زیاد و جنس مصالح دامنه ای تا عمق چند متری از مصالح نفوذپذیر که بتدریج بطرف اعماق میزان رس (نفوذناپذیر) افزوده می گردد این خصوصیات منجر به ایجاد زمینلغزشها و حرکات دامنه ای در این منطقه شده است. لذا در این تحقیق که با عنوان بررسی حرکات دامنهای شرق گیلان به روش آنبالگان، سعی می شود به علت وقوع حرکات دامنه ای پرداخته شود، بااستفاده از روش آنبالگان روستای پیلدره مورد بررسی قرار گرفت، که در روش آنبالگان دارای عوامل 6 گانه ( سنگشناسی، ساختار زمینشناسی، هندسهشیب، پوشش گیاهیو کاربریزمین، ارتفاعنسبی و آبهای زیرزمینی) می باشد که آن را عوامل جامع ارزیابی مخاطره زمین لغزش می نامیم. با در نظر گرفتن این عوامل روش تهیه نقشه خطر لغزش در قلمرو زمین کامل تر می شود.
1-2- سوأل تحقیق
عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.