دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، اندازه گیری، پایان نامه، آسیب شناسی

شرکت های بیمه برای بدست آوردن دیدگاه مناسب نیاز مند شناخت همه جانبه از صنعت، شرکت و بازار هدف خود هستند. در این تحقیق برای دست یابی به چنین دیدگاهی، از مجموعه تحقیقاتی که با هدف شناساندن اهمیت یک فاکتور از فاکتور های داخلی ویا خارجی محیط شرکت های بیمه انجام شده است، استفاده می شود.
۵.۱ اهدف تحقیق:
اهداف این پایان نامه بر اساس فرضیاتی که برای این تحقیق شده است به شرح زیر است:
۱.۵.۱ تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران
۱.۵.۲ تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه دولتی فعال در ایران
۱.۵.۳ شناخت شاخص های مشترک و وزن دهی شاخص های مورد نظر
۱.۵.۴ تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موفقیت
۱.۵.۵ مقایسه شرکت های بیمه دولتی وخصوصی و شناخت موفق ترین گروه از منظر استراتژیکی
۱.۵.۶ تحلیل استراتژیک و آسیب شناسی شرکت بیمه برتر خصوصی و شرکت بیمه برتر دولتی بر اساس نقاط قوت و ضعف داخلی
۶.۱ فرضیات تحقیق:
۱.۶.۱ فرضیه اصلی:
شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی خود می توانند موفق تر از شرکت های دولتی عمل کنند.
۲.۶.۱ فرضیه های فرعی:
– شرکت های خصوصی در استفاده از فرصت های محیطی برای تدوین استراتژِی رقابتی می توانند بهتر عمل کنند.
– شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به تهدید های محیطی در تدوین استراتژِی رقابتی دهند.
– شرکت های خصوصی در استفاده از نقاط قوت داخلی برای تدوین استراتژی رقابتی می توانند بهتر عمل کنند.
– شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به نقاط ضعف داخلی در تدوین استراتژی رقابتی دهند.
۷.۱ روش انجام تحقیق:
با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، چارچوب نظری تحقیق تکمیل و سپس متغیر های تشریح کننده هر یک از این چهارعامل ( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها) در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی مقایسه خواهد شد.
هم چنین از اطلاعات میدانی، تکنیک های کسب اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مدیران خبره برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.
۱.۷.۱ روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق:
تحقیق از نظر شیوه انجام، پیمایشی است و به دنبال مقایسه جامعه و انجام تحلیل اکتشافی است.
۲.۷.۱ روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف:
تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع علمی-کاربردی می باشدکه با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده ، برای رفع نیازمندی های بشر به کار برده می شود.
۳.۷.۱ متغیر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته:
تمام متغیر هایی که بیان گر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های شرکت های بیمه است، نقش متغیر مستقل را ایفا می کند، که پس از انجام مطالعات مربوط به ادبیات موضوع استخراج خواهند شد.
تدوین استراتژی نقش متغیر وابسته را ایفا می کند.
۴.۷.۱ قلمرو زمانی و مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، تهران و قلمروزمانی نیز زمستان سال۱۳۸۹ است.
۵.۷.۱جامعه آماری با ذکر دلیل:
در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه شرکت های بیمه بخش خصوصی و بخش دولتی که در مجموع ۱۵ شرکت را تشکیل می دهند.
۶.۷.۱ روش نمونه گیری با ذکر دلیل:
با توجه به اهمیت مسئله و نقش آن در توسعه اقتصادی، تمام عناصر جامعه سرشماری می شوند.
۷.۷.۱ روش گردآوری اطلاعات:
در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای کتاب ها، مقالات و سایت های معتبر به تدوین چارچوب نظری تحقیق پرداخته می شود. سپس با مراجعه به شرکت های بیمه و با کمک پرسشنامه و انجام مصاحبه، اطلاعات مربوط به هر یک هر شرکت های بیمه جمع آوری می شود
۸.۷.۱ معرفی منابع جمع آوری داده:
با توجه به ماهیت تحقیق و علمی- کاربردی بودن آن، منابع جمع آوری داده ها شامل مصاحبه با مدیران ارشد شرکت های بیمه، پرسشنامه و بررسی مدارک و مستندات شرکت های بیمه هر دو بخش خصوصی و دولتی است.
بنابراین می توان موارد زیر را به عنوان منابع جمع آوری داده معرفی کرد:
۱. مدیران شرکت های بیمه
۲. بررسی پرتفوی شرکت های بیمه
۳. بررسی ترازنامه و صورت های مالی شرکت های بیمه
۴. قوانین بیمه و مصوبات شواری عالی بیمه
۵. بررسی سایر منابع و مستندات مربوط
۹.۷.۱ تعریف روش سنجی روایی ابزار جمع آوری داده:
مقصود از روایی ابزار جمع آوری داده ها، این است که مشخص شود تا چه حد ابزار اندازه گیری، خصیصه مورد نظر را می سنجد. روش های مختلفی برای برای اندازه گیری قابلیت اطمینان وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به آزمون مجدد، آلفای کرونباخ و روش موازی اشاره کرد. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای تعیین روایی پرشسنامه استفاده می شود. آلفای کرونباخ یکی از متداول ترین روش های اندازی گیری اعتماد پذیری پرسشنامه هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، عقاید و … به کار می رود.آلفای کرونباخ هماهنگی درونی پرسشنامه را اندازه گیری می کند. به طور معمول اگر مقدار آن بیشتر از ۷۰ درصد باشد، قابل قبول است. ( ساروخانی، ۱۳۸۴)
۸.۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:
واژه های کلیدی این پایان نامه شامل استراتژی، عوامل درونی،نقاط قوت، نقاط ضعف، عوامل بیرونی، فرصت، تهدید ، بیمه ، آسیب شناسی می باشد.
۱.۸.۱ استراتژی:
” استراتژی عبارت است از برنامه های مدیران ارشد برای دست یابی به نتایجی که با رسالت و اهداف سازمان سازگار باشد.” (مینتزبرگ۹، آلستراند۱۰، لمپل۱۱،۱۳۸۴)
شناخت بیشتر و دقیق تر استراتژی تنها بااین تعریف امکان پذیر نیست. استراتژی به چند تعریف نیاز دارد که پنج تعریف از میان این تعریف ها خاص می باشند. اولین تعریف از استراتژی برنامه۱۲ یا چیزی معادل آن یعنی جهت، مسیر یا خط مشی آینده و یا راهی به سوی دور دست خواهد بود. (مینتزبرگ ، ۱۹۸۷)
اما در عمل تعریفی که برخی از مدیران از استراتژی ارائه می دهند، با تعریف فوق اختلاف دارد. معلوم می شود که استراتژی از جمله ی مفاهیمی است که ما ناگزیر آن را یه یک شیوه تعریف می کنیم اما اغلب به شیوه ای دیگر از آن استفاده می کنیم. تعریفی که در عمل مشاهده می شود، استراتژی به عنوان یک الگو۱۳ است. یعنی تداوم در رفتار در طول زمان. باید توجه داشت که هر دوتعریف فوق معتبر هستند، یعنی سازمان ها هم برنامه هایی را برای آینده ی خود در نظر می گیرند و هم الگویی را از گذشته ی خود بیرون می کشند. اولی استراتژی موردنظر۱۴و دومی را استراتژی تحقق یافته۱۵ می نامیم. (میتزنبرگ، آلستراند، لمپل،۱۳۸۴)
تحقق کامل استراتژِی ها حاکی از پیش بینی و دور نگری عالی است و این در حالی است که هیچ تحققی حاکی از بی هدفی نیست.جهان واقعی نیز به طور طبیعی مستلزم دورنگری ومقداری انطباق در این راه است. علاوه بر دونوع استراتژی یاد شده، نوع سومی نیز وجود دارد و آن استراتژی نوظهور۱۶ است. یعنی الگویی بدون آن که مورد نظر باشد، تحقق یافته باشد.گروه دیگری از نظریه پردازان، استراتژی را یک موقعیت۱۷ می دانند. بر همین اساس مایکل پورتر۱۸ اظهار داشته است:” استراتژی عبارت است از ایجاد یک موقعیت منحصر به فرد و با ارزش که در برگیرنده ی فعالیت های متفاوت باشد.” از منظر گروه دیگر، استراتژی یک دورنما۱۹ است. ( هریسون۲۰،۱۳۸۰)
استراتژی به عنوان موقعت، نقطه ی ملاقات محصول ومشتری را مشخص می کند و هم چنین به خارج یعنی به بازار خارجی می نگرد. بر عکس، استراتژی در قالب دورنما، بیشتر متوجه درون سازمان و افکار استراتژیست ها است و البته توجه زیادی نیز به دورنمای سازمان دارد. تا اینجا استراتژی دارای چهار تعریف متفاوت بود.پنجمین تعریف که کاربرد مشترک دارد این است که استراتژی یک حیله ی گمراه کننده۲۱ است. یعنی مانور ویژه ایی مقصود از آن غلبه بر دشمن یا رقیب است. (میتزنبرگ، آلستراند، لمپل،۱۳۸۴)
۲.۸.۱ محیط داخلی و خارجی:
مجموعه ی فعالیت های شرکت در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود. معمولا شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن اثر می گذارد از نطر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می شود. دسته ی اول؛ آن هایی که به طور مستقیم و از درون بر سازمان تاثیر دارند. دسته دوم؛ آن هایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می گذارند. بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که در درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان می باشند. هم چنین عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده ولی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند
(فیضی،۱۳۸۶)
عوامل داخلی: این عوامل در درون شرکت بوده. پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند، سازمان نیز بر آنها تاثیر می گذارد. ( همان ماخذ، ۱۳۸۶)
عوامل خارجی: عوامل خارجی تمام شرایطی را که بر سازمان اثر می گذارد ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست. عوامل خارجی می تواند شامل عواملی نظیر شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی . باید توجه داشت که بخشی از محیط سازمان به طور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مواجه است. این محیط به عنوان محیط اختصاصی۲۲ شناخته می شود. در هر زمان معین، محیط اختصاصی بخشی از محیط سازمان بوده است که مدیریت با ان مواجه خواهد شد. زیرا این بخش از محیط عوامل موثر مهمی را در بر دارد که می توانند تاثیراتی منفی یا مثبت بر اثر بخشی سازمان بر جای گذارند. محیط اختصاصی هر سازمان منحصر به فرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می کند. ( رابینز۲۳،۱۳۸۶)
شناخت عوامل خارجی و داخلی مزایایی از قیبل موارد ذیل را برای شرکت ها به همراه خواهد داشت:
– فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز برای شناخت محیط داخلی و خارجی شرکت
– تعیین حوزه های ترغیب کننده و محدود کننده شرکت
– ایجاد هم زبانی و دیدگاه های مشترک
– سوق دادن مدیریت به سمت تمرکز بر مسائل کلیدی وبحرانی شرکت
– آموزش تفکر نظام یافته تجزیه و تحلیل مسائل سازمای (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین،۱۳۸۴)
شناسایی و تجزیه و تحلیل هر یک از عوامل داخلی وخارجی شرکت منجر به تهیه فهرست نقاط قوت و ضعف ( ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی شرکت) و فرصت ها و تهدید ها( ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل خارجی شرکت) خواهد شد. با توجه به مواردی که در فوق به آن ها اشاره شد، تعریف ذیل را برای هر یک از نقاط قوت۲۴ و ضعف۲۵ و هم چنین فرصت ها۲۶ وتهدید ها۲۷ می توان ارائه کرد. ( همان ماخذ، ۱۳۸۴)
۳.۸.۱ نقاط قوت:
قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیاز های بازار هایی که موسسه در آنها کار می کند یا خواهد کرد قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه ای موسسه در بازار می شود . قوت نقطه اتکای سازمان است که ب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *