دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، استراتژیک، مدیریت استراتژیک، استراتژی ها

ا استفاده از آن می خواهد به اهداف خود برسد ” بر مبنای این نقاط قوت شاخه اجرایی را  میتان به موتوری قدرتمند برای رشد تغیییر نو اوری و خدمت تبدیل کرد.” پس هر سازمانی بایستی این نقاط قوت را برای جامه عمل پوشاندن به رسالتش به حداکثر رسانده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نمایند.( روستا، ونوس، ۱۳۷۸)
۴.۸.۱ نقاط ضعف:
ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت ها و توانایی هایی است که جدا مانع عملکرد اثر بخش می شود. ضعف یک عمل درونی است که مختل کننده فعالیت های سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهدافش خلل ایجاد میکند پس لازم است تا سازمان این عوامل را در حد امکان به حد اقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آنها بهره برداری نماید. ضعف ها عواملی هستند که هر سازمانی که وجود خارجی دارد قطعا با آنها رو به رو است و نمی تواند از آنها دوری گزیند بلکه بایستی با درکی صحیح آنها را نظارت کرده و مهار نمایند. درک صحیح نقاط قوت و ضعف اسا سی به سازمان کمک می کند تا با استفاده بهینه از قوت ها و به حد اقل رساندن ضعف ها با اثر بخشی بیشتری به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیری نمایند. در سطح ملی و کلان نیز بایستی این نقاط مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری مناسب قوت ها و اجتناب از ضعف ها استراتژی مناسب تدوین شده و به اجرا در آید. (رحمان سرشت، ۱۳۸۳)
۵.۸.۱عوامل بیرونی:
این عوامل خارج از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ گونه تاثیری بر آنها ندارد . هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که می تواند به سازمان سود رساند و هم چنین تهدیدهای است که باید از آنها اجتناب شود، است.( الوانی ۱۳۸۵)
۶.۸.۱ فرصت:
فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه است. یعنی آن چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید و به عنوان موتور محرکه ای است که شتاب حرکت موسسه را چندین برابر می کند . “سه منبع اصلی فرصت ها و تهدید ها عبارتند از ۱- فشار ها و روند ها (سیاسی اقتصادی اجتماعی و فن آوری) ۲- مراجعان مشتریان و پرداخت کنندگان مالیات ۳- رقبا و همکاران پس فرصت ها مطلوب موسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آنها را به حداکثررسانده و از آنها استفاده بهینه کنند. ( حسینی،۱۳۷۷)
۷.۸.۱ تهدید:
تهدید یک موقعیت نا مطلوب عمده در محیط موسسه است و به عنوان مانعی بر سر راه موسسه قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می دارد . در مورد فرصت ها و تهدیدات می توان گفت که آنچه برای یک موسسه تهدید قلمداد می شود ممکن است برای یک موسسه دیگر عامل فرصتی باشد. پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است .موسسه تا جایی که می تواند بایستی محدود کننده و تهدیدات را به حد اقل رساندها آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کنند. درک درست فرصت ها و تهدیدات محیطی فرا روی سازمان به مدیران کمک می کند تا استراتژی سازمانی را با بینش و فراست بهتری اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش تری تعیین نماید. البته باید توجه داشت که آنچه برای یک سازمان تهدید قلمداد می شود ممکن است برای سازمان دیگر فرصت باشد و فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است . ( انسف، ۱۳۷۵)
۸.۸.۱ بیمه:
بیمه عقدی است که طی آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکنست برای دارائی ـ فعالیت یا جان فردی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل می‌کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید. در این فرآیند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر را بیمه‌گر گویند. بیمه‌گذار وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد می‌گردد موضوع یا مورد بیمه می‌گویند.( آیت کریمی۱۳۸۳)
ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه را چنین تعریف می‌کند:
“بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.” ( قانون بیمه،
منابع ومآخذ فصل یک
۱
کریتنر روبرت(۱۳۸۷)؛« مدیریت رفتار سازمانی» ( مفاهیم نظریه ها وکاربردها»؛ ترجمه حسین صفر زاده
۲
استیسی، رالف.دی (۱۳۸۱)؛« مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی»؛ ترجمه محمد رضا شجاعی؛ دانشکده امور اقتصادی؛ تهران
۳
ساروخانی، باقر(۱۳۸۴)؛« روش های تحقیق در علوم اجتماعی»،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران
۴
مینتزبرگ، هنری؛ آلستراند، بروس؛ لمپل، ژوزف(۱۳۸۷)؛« جنگل استراتژی» ترجمه محمود احمد پور دریانی؛ پردیس؛ تهران
۵
هریسون، جفری؛ جان، کارون(۱۳۸۰)؛«مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه بهروز قاسمی؛ چاپ دوم؛ انتشارات آبتین؛ تهران
۶
فیضی، طاهره ( ۱۳۸۶)؛« مبانی سازمان و مدیریت»؛ انتشارات پیام نور، تهران
رابینز، استیفن پی( ۱۳۸۸)؛ رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه ها و کاربرد ها»؛ ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی؛
انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
۷
روستا، احمد؛ ونوس، داور( ۱۳۷۸)؛ « مدیریت بازاریابی»؛انتشارات سمت؛ تهران
۸
رحمان سرشت، حسین(۱۳۸۳)؛ « مدیریت راهبردی (استراتژیک) در اندیشه»؛ چاپ اول؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران
۹
حسینی، سید محمود(۱۳۷۷)؛ « مدیریت استراتژیک»؛ انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی؛ تهران
۱۰
انسف، ایگور(۱۳۷۵)؛« استقرار مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه عبدالله زندیه؛ انتشارات سمت؛ تهران
۱۱ جعفری صمیمی، احمد؛طهرانچیان امیر منصور( ۱۳۸۵)« بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران»؛انتشارات تحقیقات اقتصادی؛ تهران
۱۲. Mintzberg, Henry;” Strategy Making in Three Modes”; California Management Review 16, no.2(1973) pp. 44-53
فصل دو:
ادبیات تحقیق
بخش اول
۱.۲ پیشگفتار
در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه ی شروع تمامی حرکت ها ست که اهمیت آن از گذشته ی دور بر همگان آشکار بوده و آن را اساسی ترین وظیفه ی مدیریت دانسته اند. در همین راستا سیر تحول جامعه بشری از صورت ساده و پیچیده، حرکت شتاب دار و تحولات عظیم در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژی به ویژه در دهه ی اخیر، صحنه های جدید آفرید و هر روز نگرش های جدید مطرح ساخته است. امروزه در محیط فعالیت سازمان ها علاوه بر وجود پیچیدگی وعدم اطمینان فزاینده، شاهد تعامل و در هم تنیدگی این تحولات نیز هستیم.در شرایط کنونی تغییر در یک بخش می تواند اثرات پیش بین نشده ونامنظمی را بر سازمان بر جای بگذارد. این محیط ناپایدار ودر عین حال به هم پیوسته، برخورد متفاوتی را از سازمان ها می طلبد. پیش از هر چیز باید تفکر، عمل ویادگیری سازمان ها استراتژیک شود. سپس سازمان ها باید به منظور وفق دادن خود با شرایط جدید، بینش و دیدگاه های خود را در قالب استراتژی های اثر بخش ارائه کنند. در این راستا سازمان ها در گام نخست می بایست از جایگاه خود در صنعت آگاهی یابند. شناخت وضعیت نیازمند شناخت نقاط قوت وضعف سازمان است. در گام بعدی برای شناخت موقعیت شرکت ها در صنعت باید فرصت ها و تهدید های محیط آن ها به دقت بررسی شود تا مدیریت سازمان بتواند با درک محیط و با توجه به جایگاهی که سازمان در صنعت دارد به تدوین استراتژی های مناسب بپردازد. ( دیوید فردآر۲۸، ۱۳۷۹)
از سویی، بیمه موسسه مالی غیر بانکی است که با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد. به بیان دیگر عملکرد شرکت های بیمه ، ثبات مالی را به همراه خواهد داشت و اضطراب و ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. شرکت های بیمه از طریق انجام سرمایه گذاری های مناسب سبب تخصیص کارآمد منابع می شوند. مرتن۲۹ (۱۹۹۲) و لوین۳۰(۲۰۰۴،۱۹۹۷،۱۹۹۳) در مطالعات نظری خود بیان کردند که موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه، از طریق تحرک پس انداز، تخصیص منابع، کنترل وام گیرندگان و اعمال کنترل مشارکتی، تسهیل در مدیریت ریسک و تسهیل در مبادلات کالا و خدمات از دوکانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی، به رشد اقتصادی کمک می کنند. با وجود فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه ی توسعه ی بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر۳۱ (۱۹۹۸) بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت های بیمه هم می توانند از دو کانال انباشت سرمایه ( فیزیکی و انسانی) و نوآوری فنی بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. زیرا بیمه باعث افزایش ثبات مالی می شود و می تواند جانشین و تکمیل کننده ایی برای برنامه های اجتماعی دولت باشد. از سویی دیگر بیمه به انباشت پس انداز کمک می کند و مدیریت ریسک را تسهیل می کند. ( جعفری صمیمی ۱۳۸۵)
بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده، رابطه ی معنا داری بین توسعه ی صنعت بیمه ی یک کشور و رونق اقتصادی در آن کشور وجود دارد. برای مثال کامینز ۳۲(۱۹۳۷) در مقاله ای تحت عنوان “مدل اقتصاد سنجی، بخش بیمه عمر اقتصاد آمریکا” اثرات متغیر های کلان اقتصادی را بر میزان فروش بیمه ی عمر مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که به بیمه عمر با تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین ایران نیز به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه که قابلیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری های کلان اقتصادی دارد، ازاین قانون مستثنا نیست. (مظلومی، امامی، اعرابی ۱۳۸۹)
توسعه ی صنعت بیمه در ایران، نیاز مند رقابتی تر شدن بازار بیمه است. زیرا در این صورت شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار نیازمند ارائه ی خدماتی با کیفیت بالاتر به بیمه گذاران هستند. به منظور شناخت جایگاه هریک از شرکت های بیمه ایرانی از منظر استراتژیکی می بایست شناخت کافی از استراتژی و مدیریت استراتژیک داشته باشیم.
دراین فصل در ابتدا به سیر تکاملی و نظریه های تاریخی در رابطه با مکاتب مدیریتی می پردازیم. در گام بعدی شناخت استراتژی و استراتژی های اصلی سازمان ها بیان می شود. در بخش دوم این فصل مختصری از تاریخچه صنعت بیمه در ایران و جهان و هم چنین جایگاه هریک از شرکت های بیمه ی فعال در بازار بیمه ی ایران بیان می شود.
۲.۲ سیر تکاملی نظریه های مدیریت
پیش از بیان دیدگاه های متفاوت سازمان و مدیریت، ابتدا به تعریف مفهوم مدیریت می پردازیم؛
مری فالت۳۳ ۱۹۲۴: مدیریت عبارت است از هنر انجام دادن کار به وسیله ی دیگران
گیولیک۳۴ ۱۹۳۷: مدیریت علم و هنر هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین

این مطلب را هم بخوانید :
اوت لت‌ های پکن، بهترین جای واسه خرید ارزون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *