دانش آموزان دبیرستانی و محاسبه آلفای کرونباخ

3- 8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
می توان گفت، شاخص ها، اساس تحقیق اند. بدون آنکه امکان سنجش وجود ندارد. مقیاس یا شاخص عموما بیانگر مفهوم یا سازه ی پیچیده ی واحدی است که از ترکیب چند معرف در یک اندازه ی مرکب مشترک درست شده است. دلیل کابرد گسترده ی مقیاس ها و شاخص ها در علوم اجتماعی این است که بسیاریی از مفاهیم مورد تحقیق را نمی توان فقط با یک معرف مطالعه کرد.(بیکر ،1385 :111).شاخص رشته ای از پرسش هاست که با هم مطرح می شوند، چه تصور می شود رشته ی منتخبی از معرف ها به طور مناسب و جامع تری مفهوم مورد نظر را می سنجد تا یک معرف واحد.در پیمایش طرح یک رشته سوال بهتر از یک پرسش واحد مفهوم مورد بررسی را عملیاتی می کند.خلاصه شاخص ترکیبی است از معرف های ابعاد مختلف مفهومی معین در کلیتی معین چند بعدی (بیکر،1385 :115). در این بخش ازفصل حاضر، تعاریف مفهومی و و عملیاتی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
3- 9- تعیین روایی و پایایی
3- 9- 1- روایی (اعتبار)
بعد ار تهیه معرف ها باید اطمینان حاصل کنیم آن ها همان مفهومی را می سنجند که ما می خواهیم اندازه گیری کنیم. این همان روایی (اعتبار) است(دواس،1386 :61). اعتبار سنجش بر تطابق با معرف های تجربی سنجش آن بستگی دارد (بیکر ،1385 :86). در این پژوهش،با توجه به اهمیت حصول اطمینان از وسیله جمع آوری اطلاعات که پرسشنامه می باشد،از روایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شده . « روایی محتوا به این معناست که ابزاراندازه گیری ،کلیه خصوصیات مفهومی را که شما می خواهید اندازه بگیرید در بر دارد.در این میان اعتبار صوری یکی از انواع روایی است (بیکر، 1385 :120). منظور اینست که بعد از طراحی و ساختن ابزار اندازه‌گیری به داوران (متخصصان) و صاحب نظران مراجعه می‌کنیم تا صحت، درستی و همخوانی ابزار تحقیق از منظرآنان برآورد شود (دواس،1386 :72). در این تحقیق ، برای روایی قابل قبول ، طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما و مشاور به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری شده از بین شاخص های موجود در پرسش نامه ، و اطمینان از اعتبار صوری آن از ضابطه هایی چون نظرخواهی از دیگر کارشناسان و استادان متخصص نیز استفاده شد. در نهایت اکثریت داوران ، ابزار اندازه گیری را برای این کار مناسب تشخیص داده و آن را سنجه ای معتبر به حساب آورند.
3- 9- 2- پایایی
بعد از تهیه معرف ها همچنین باید مطمئن گردیم که می توانیم به پاسخ هایی که مردم به پرسش های ما داده اند اعتماد کنیم. پرسشی که مردم امروز به گونه ای و فردا به گونه ای دیگر به آن پایخ دهند پرسش فایده ای است(این همان مساله پایایی است).(دواس،1386 :61). پایایی عبارت است از میزان همسانی نتایج سنجش مکرر (بیکر،1385 :92). درواقع پایایی یا قابلیت اعتماد به این خصوصیت اطلاعات دلالت می کند که، اگر کسی غیر از محقق با همان ضوابط و وسیله، اطلاعات را جمع آوری کند، به همان نتایج قبلی خواهد رسید. در این پژوهش، به طور منظم سنجش پایایی ، از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
3- 9- 2- 1- محاسبه آلفای کرونباخ
رایج ترین روش برای تعیین پایایی پرسشنامه، آلفای کرونباخ می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مخصوصا پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار آلفای کرونباخ را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنند:
که دراین روابط k تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
واریانس سوال i ام، (واریانس زیر آزمون i ام
واریانس مجموع کلی سوالات (واریانس کل آزمون )
در این تحقیق، پس از تهیه و تدوین شاخص ها و طراحی صورت اولیه ی پرسشنامه، مطالعه ای مقدماتی انجام گرفت. هدف این مطالعه مقدماتی، تعیین میزان پایایی پرسش نامه تحقیق بود. این مطالعه مقدماتی، روی یک نمونه ؟ نفری از دانش آموزان دبیرستانی پسر به اجرا در آمد و بعد استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نموندن آن ها در spss از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای محاسبه شدهی مربوط به هر متغیر در جدول زیر آمده است.
جدول 3-1 : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای مختلف تحقیق
نام متغیر
آلفای کرونباخ
قشربندی اجتماعی
83/0
سبک زندگی
83/0
سرمایه اجتماعی
74/0
سرمایه فرهنگی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.