دانشگاه فردوسی مشهد و صنایع غذایی ایران

با افزایش دما جذب روغن نیز افزایش یافت، بنابراین در سرخ کردن فیله ماهی هرچه دمای سرخ کن بیشتر باشد میزان جذب روغن افزایش خواهد یافت.
5-1 پیشنهادات برای پژوهش های آینده
5-1-1 پیشنهادات کاربردی:
پیشنهاد بررسی امکان تهیه فیله ماهی کپورطلایی سرخ شده در مقیاس صنعتی به منظور تهیه غذای آماده با توجه به در دسترس بودن و فراوانی این ماهی در مناطق حاشیه دریای خزر و تهیه فیله نسبتا آسان و ارزش غذایی بالایی که این گونه ماهی دارد.
به علت اینکه صمغ بالنگو یک صمغ بومی است می تواند ما را از خرید و واردات سایر صمغ ها از سایر کشورها و هزینه گزاف صمغ های وارداتی بی نیاز می کند و با توجه به اینکه استفاده از صمغ بالنگو در کاهش جذب روغن فیله ماهی کپورطلایی موثر بوده، پیشنهاد می شود تاثیر صمغ بالنگو روی میزان کاهش جذب روغن سایر محصولات سرخ کردنی در مقیاس صنعتی بررسی شود.
5-1-2 پیشنهاد برای تحقیقات آینده:
تاثیر افزودن مواد طعم دهنده به محلول صمغی جهت پوشش دار کردن پیش از سرخ کردن در بهبود طعم فرآورده مورد نظر به منظور تشویق مصرف کنندگان برای مصرف مواد غذایی سالم تر بررسی شود.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
بلوریان، ش، گلی موحد، غ، افشاری، م، مددنوعی، ف و کرمی، ف. 1388. بررسی حرارتی و کارایی مخلوط روغن پالم اولئین و کلزا در سرخ کردن چیپس سیب زمینی. مجله پژوهش های صنایع غذایی تبریز. 3(1): 31-46
توکلی پور، ح. 1386. اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی. انتشارات آییژ. چاپ اول. 328 ص
جعفریان، س. 1380. تاثیر حرارت دهی مقدماتی سیب زمینی و استفاده از برخی هیدروکلوئیدها در کاهش جذب روغن و کیفیت فرنچ فرایز منجمد نیمه سرخ شده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.
دارائی گرمه خانی، ا، میرزایی، ح، کاشانی نژاد، م و مقصودلو، ی. 1387. استفاده از مواد هیدروکلوئیدی به عنوان پوشش های خوراکی به منظور تولید چیپس کم چرب. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15(6)
دارائی گرمه خانی، ا، میرزایی، ح، مقصودلو، ی و کاشانی نژاد، م. 1388. تاثیر مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی خلال نیمه سرخ شده سیب زمینی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 16(3)
دهقان نصیری، ف. 1388. ارزیابی تاثیر فرمولاسیون، روش آماده سازی و استفاده از صمغ بر کنتیک انتقال جرم، کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی ناگت میگوی سرخ شده به روش عمیق. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
ذولفقاری، ز، محبی، م و حداد خداپرست، م.ح. 1390. تاثیر نوع پوشش هیدروکلوئیدی و افزودن آرد سویا بر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی پیراشکی. مجله پژوهش های صنایع غذایی. 21(1): 127-139
رضوی صیاد، ا. 1378. مقدمه ای بر اکولوژی دریای خزر، توسعه پایدار و بهره برداری اصولی و علمی از منابع زنده دریای خزر «آبهای ایران». وزارت جهاد سازندگی. موسسه تحقیقات شیلات ایران.
سرمدی زاده، د، بدیعی، ف، احسانی، ف، مفتون آزاد، ن و گودرزی، ف. 1390. مطالعه اثر پوشش برپایه ایزوله پروتئین سویا بر خواص خلال سیب زمینی سرخ شده با استفاده از روش پاسخ سطحی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 6(2): 75-86
عباسی،ک، ولی پور، ع.ر، طالبی حقیقی،د، سرپناه، ع.ن و نظامی بلوچی، ش.ع. 1378. اطلس ماهیان رودخانه سفیدآب و تالاب انزلی. مرکز تحقیقات شیلات گیلان. 113ص
علی پور، م، کاشانی نژاد، م، مقصودلو، ی و جعفری، م. 1388. بررسی اثر کاراگینان، دمای روغن و زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سیب زمینی. مجله پژوهش های صنایع غذایی ایران. 5 (1):21-27
فاطمی، ح. 1384. شیمی مواد غذایی. انتشارات شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم. 480ص
قنبری، م. 1383. هیدروکلوئیدها و کاربرد آنها در صنایع غذایی. انتشارات ورسه. 149ص
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.