خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۴

۲ و ۳ و ۴

۲ و ۳ و ۴

دلیل تساوی دو مثلث را درست بنویسد.

۲ و ۳ و ۴

اجزای متناظر در دو مثلث را به درستی مشخص کند.

۵ و ۶

تساوی خواسته شده را از طریق همنهشتی ثابت کند.

۷

بتواند اثبات رسمی به وسیله همنهشتی مثلث ها انجام دهد.

۳-۸ بررسی سؤالات آزمون
در آزمون ۷ سؤال مطرح شده است و از دانش‌آموزان خواسته شده به آن‌ها به طور تشریحی و کامل پاسخ دهند. سؤال اول به منظور بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از حالت‌های تساوی مطرح شده و از آن‌ها خواسته شده تشخیص دهند کدام دو مثلث با هم همنهشت هستند و دلیل خود را بیان کنند. سؤال دوم ، سوم و چهارم به بررسی توانایی دانش‌آموزان برای استدلال همنهشتی دو مثلث و تشخیص اجزای متناظر آن پرداخته است. در سؤال دوم دو مثلث کاملا یک جور رسم شده است و ضلع ها و زاویه های مساوی آن به طور صریح بیان شده و دانش‌آموز باید حالت تساوی را تشخیص دهد. در سؤال سوم دو مثلث همنهشت با یک دوران ۹۰ درجه رسم شده اند و باز هم به طور صریح ضلع‌ها و زاویه‌های برابر بیان شده است و دانش‌آموز باید دلیل تساوی و اجزای متناظر را بیان کند.
در سؤال چهارم دو مثلث قرینه ی یکدیگر هستند و باز هم ضلع‌ها و زاویه‌های برابر بیان شده‌اند و دانش‌آموز باید حالت تساوی و اجزای متناظر را بنویسد. سؤالات پنجم و ششم و هفتم به کاربرد همنهشتی می‌پردازد.
در سؤال پنجم از دانش‌آموز خواسته شده تساوی دو وتر از دایره را ثابت کند. این دو پاره خط اضلاع دو مثلث هستند که به طور واضح در شکل رسم شده قابل دیدن هستند و دانش‌آموزان باید با اثبات همنهشتی این دو مثلث و نوشتن اجزای متناظر مسئله را حل کنند.
در سؤال ششم هم خواسته شده تساوی دو پاره خط را بیان کنند. تفاوت این سؤال با سؤال قبل این است که دو مثلث در یک ضلع و زاویه مشترک هستند. معمولا دانش‌آموزان در نوشتن اثبات همنهشتی این مسائل با مشکل جدی مواجه هستند.
در سؤال هفتم از دانش‌آموزان خواسته شده که نشان دهند هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر پاره خط به یک فاصله است. در این سؤال دانش‌آموز باید خودش شکل رسم کند و بتواند در شکل دو مثلث همنهشت پیدا کند و مسئله را حل کند.
در تمامی سؤالات دقت شده است که از روابط هندسی مانند خطوط موازی و زوایای مساوی آن استفاده نشود و تمامی تساوی زاویه‌ها و اضلاع به طور واضح بیان شده تا فقط استدلال در همنهشتی دو مثلث بدون مفاهیم هندسی دیگر سنجیده شود.
۳-۹ تعیین روایی آزمون
مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه‌گیری بتواند خصیصه‌ی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی،۱۳۸۲). جهت روایی ابزار مورد استفاده در این پژوهش از روایی محتوایی استفاده شده است. روایی محتوایی بدین معنا است که سؤالات انتخاب شده در آزمون یا پرسش‌نامه تا چه حد نماینده و معرف مجموعه سؤالات ممکن از موضوع مورد نظر می‌باشد. در این پژوهش روایی محتوایی آزمون توسط دو نفر از اساتید صاحب نظر در آموزش ریاضی و همچنین توسط شش نفر از دبیران ریاضی مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۱۰ تعیین پایایی آزمون
پایایی وسیله‌ی اندازه‌گیری بدین معنا است که اگر ویژگی مورد سنجش، با همان وسیله یا وسایل مشابه، مجدداً اندازه‌گیری شود، نتایج حاصل، تا چه حد مشابه نتایج اولیه و همچنین دقیق و قابل اعتماد است. برای بررسی پایایی آزمون پس از اجرای آن در نمونه‌ی اولیه شامل ۳۰ نفر از دانش‌آموزان مقطع هفتم از روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه ۷۷۸/۰ به‌دست آمد که این مقدار وضعیت مناسبی را در مورد پایایی آزمون نشان می‌دهد.
۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح توصیفی از نمره‌گذاری، جدول توزیع فراوانی، بیان درصد داده‌ها استفاده گردید.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.