حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام

که:
MV(CS),(PS),(LTL): ارزش بازار سهام عادی، سهام ممتاز و بدهی‌های بلند‌مدت شرکت،
BV(CL),(TA),(FA),(INV),(TL): ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت، کل دارایی‌ها، دارایی‌های ثابت، موجودی‌های کالا و کل بدهی‌های شرکت،
SV(FA),(INV): ارزش جایگزینی دارایی‌های ثابت و موجودی‌های کالای شرکت است.
در این روش لی وی لن و بادرنت (1997) برای محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلند‌مدت از رویه براینارد، شاون و ویز (‌1980) استفاده کردند. ارزش بازار سهام ممتاز را از طریق تقسیم میزان سود تقسیم شده سالانه سهام ممتاز به بازده بازار آن محاسبه نمودند و بهای جایگزینی موجودی‌های کالا را با توجه به روش اولین صادره از وارده محاسبه کردند. به عبارتی، بهای تمام شده بر اساس اولین صادره از وارده برابر با ارزش جایگزینی موجودی‌های کالا در نظر گرفته شد و شرکت‌هایی که ازسایر روش‌ها برای ارزیابی موجودی‌های کالای خود استفاده می‌کردند، می‌بایست تعدیلات لازم را انجام دهند. همچنین لی‌وی‌لن و بادرنت برای برآورد ارزش جایگزینی خالص دارایی‌های ثابت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را بر مبنای یکسال (اختلاف ارزش دفتری پایان سال با ابتدای سال) تخمین ‌زدند.
6- Q چانگو پرویت
در این روش نسبت Q به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در آن؛
CA: دارایی‌های جاری
CL: بدهی‌ها
این روش نسبت به روش‌های قبلی دارای چند مزیت است:
نیازی به محاسبه ارزش بازار بدهی‌ها نیست.
ارزش بازار سهام ممتاز برای محاسبه Q لازم نیست.
در مخرج کسر از ارزش دفتری کل دارایی‌ها استفاده شده است. بنابراین، نیازی به برآورد ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت نیست.
2-2-3-2 متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر موارد زیر است:
2-2-3-2-1 سود تقسیمی
سود تقسیمی عبارتست از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت گردیده است (بهرام فر و مهرانی، 1383). به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. www papyrus.ir
2-2-3-2-2 ارزش دفتری هر سهم
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام محاسبه می گردد. (بهرام فر و مهرانی، 1383).
2-3- پیشینه پژوهش
پژوهشهادر دو گروه مورد بررسی قرار میگیرد.
2-3-1- پژوهشهای داخلی

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.