تیپ های شخصیتی و مشاهده

درصد 34.7% 65.3% 100.0%
تیپ A تعداد 33 18 51
درصد 64.7% 35.3% 100.0%
مجموع تعداد 50 50 100
درصد 50.0% 50.0% 100.0%
در جدول فوق مشاهده می شود تیپ شخصیتی B در افراد عادی بیشتر و در افراد بیمار کمتر دیده می شود همچنین تیپ شخصیتی A در بیماران بیشتر از تیپ شخصیتی B بدست آمده است.
جدول 4-10- آزمون مربع کای- برای بررسی پراکندگی تیپ های شخصیتی A و B در بیماران و افراد عادی
مقدار درجه آزادی سطح معنی درای
آماره کای دو 9.004 1 .003
جدول 4-10 نشان می دهد آماره کای دو از نظر آماری معنی دار بوده و P<0.01 بدست آمده است بنابراین پراکندگی تیپ های شخصیتی در بیماران افراد عادی یکسان نمی باشد. فصل پنجم
بحث و نتیجه‫گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری
در این فصل در مورد یافته های پژوهش بر اساس فرضیات و سوالات پژوهش بحث می شود.
فرضیه اول) بین تیپ شخصیتی A در بیماران دیابت نوع 2 و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-7- فصل چهارم مشاهده شد بین تیپ شخصیتی A در ببماران دیابت نوع 2 و افراد عادی تفاوت وجود ندارد
این یافته ها همسو با مطالعات غلامی کردآبادی (1382)، فریدمن و روزنمن( 2007)، علیپور(1390)، پورشریفی، زارع، افخمی اردکانی و علی پور(1391) و اسنوک (2009) می باشد.
در تبیین این نتایج می توان گفت:
دیابت نوع دو از جمله بیماریهای روان- تنی است که تنیدگی درایجاد، شدت، عود و مزمن شدن آن تأثیر فروانی دارد. علت ابتلا به بیماری این است که بدن انسولین کافی نمی‫سازد یا اینکه مصرف انسولین با اشکال مواجه است یا هر دو. در این بیماران مقادیر بالای گلوکز ممکن است به چشمها، کلیه ها، اعصاب، قلب و رگهای خونی آسیب برساند. اکثر افرادی که به دیابت نوع دو مبتلا می‫شوند بیش از چهل سال سن دارند، ولی میزان بروز آن در افراد جوانتر و حتی کودکان در حال افزایش است( غلامی کردآبادی، 1382). افراد تیپ A که مستعد بیماری جسمانی و روانی در مقایسه نسبت به تیپ B می باشند، با سه ملاک توصیف می شوند: 1) احساس افراطی فوریت زمان 2) رقابت طلبی و جاه طلبی و 3) پرخاشگری و خصومت بویژه زمانی که اوضاع از کنترل خارج است. افراد تیپ A بیشتر در معرض بیماری های قلبی- عروقی، روان تنی، فشار خون بالا، دیابت و مرگ زود رس هستند و رفتارهای پرخاشگرانه، خصومت آمیز، اضطراب، استرس، درماندگی، ناکامی و ناامیدی را نشان می دهند. تیپ A دنیا را همواره به صورت مکانی تهدید کننده و خصمانه می بینند که باعث واکنش اضطراری دائمی در آنها خواهد شد(فریدمن و روزنمن، 2007). فریدمن و روزنمن درمورد تأثیر شخصیت در بیماری قلبی تلاش های گسترده ای را آغاز کردند که در نهایت به کشف تیپ شخصیتی A منجر شد. این دو براین اعتقاد بودند که عامل مهم ابتلا به بیماری قلبی تیپ شخصیتی A است چرا که این تیپ ویژگی هایی از قبیل رقابت جویی، اضطرار وقت، تقلا برای پیشرفت و مشغله فکری با هدف شتابزدگی اضطراب دارد. طبق نظر آنها این گونه رفتار به تدریج منجر به ابتلاء این افراد به بیماری قلبی می گردد (علیپور،1390). دیابت نیز مجموعه ای ناهمگن از بیماری های سوخت و سازی است که با افزایش مزمن قند خون و اختلال سوخت و ساز کربوهیدرات، چربی و پروتئین مشخص می شود و در نتیجه آن، نقایصی در ترشح یا عمل انسولین ایجاد می شود(پورشریفی و همکاران،1391).عوامل رفتاری، روان شناختی و اجتماعی نقش حیاتی در مدیریت آن دارند(اسنوک،2009).‬‬‬‬
فرضیه دوم) بین تیپ شخصیتی B در بیماران دیابت نوع 2 و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-7 فصل چهارم مشاهده شد بین تیپ شخصیتی B در ببماران دیابت نوع 2 و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
این یافته ها همسو با مطالعات لازاروس و فولکمن (1981) ، (واتسون، کلارک و هارکنس(1994)، روزنهان و سیلیگمن (2010)، فریدمن و روزنمن(2007) می باشد.
در تبیین این نتایج می توان گفت:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.