تمایل به ترک شغل

mitra4--javid
دی ۱۵, ۱۳۹۷ 0 Comment

این امر بستر سازی فرهنگی در جامعه است . در کشور و استان ما که در یک رقابت وسیع و گسترده جهانی قرار گرفته ایم ،جهت کاهش فاصله خود با دنیا بایدبتوانیم سهمی در رشد اقتصادی کشور با افزایش عملکرد موسسات دولتی داشته باشیم و عامل بهره وری در این مورد بسیار ارزشمند می باشد بطوری که با نداشتن بهره وری سرمایه افزایش که با امکانات و محدودیت های جهانی کاری بس دشوار و هدر دادن سرمایه ملی حاصل از درآمدهای نفتی است .
از آنجا که رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. درواقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است(perry,2013). تعهد بالای کارکنان نسبت به سازمان و رضایت شغلی ونگرش مثبت نسبت به کار و سازمان از عوامل بسیار مهم برای بهبود عملکرد کارکنان سازمان به شمار می آیند که باعث افزایش بهره وری خواهد شد. بنابراین ارتباط بین این متغیرها بسیار مهم بوده تا بتوان از طریق روابط بین آنها، راهکارهای لازم برای بهبود عملکرد کارکنان پیدا نمود. یکی از متغیرهایی که با نگرش نسبت به کار و رضایت شغلی ارتباط دارد، تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی نوعی نگرش شغلی است و عبارتست از حالتی که عضو سازمان هدف های سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند، لذا در راستای تحقق اهداف سازمان تمام تلاش و سعی خود را می نماید(پارسیان،۱۳۸۶).
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می پردازد.نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.
توانمندسازی یک استراتژی سازمانی است که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم گیری به کارکنان اعطاء می کند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش می دهد. تلاش برای خدمات، تلاشی است که کارمندان در جهت بهبود کبفبت خدمات سازمان انجام می دهند. نگرش شغلی به احساسات و ادراکات فرد پیرامون محیط کار و، همکاران و سازمان گفته می شود و قصد ترک شغلی نگرش شغلی است برای ترک سازمان یا محل کار خود است. مدل تحقیق بصورت زیر است:
شکل۱- ۱)مدل تحقیق(perry,2013)

۱-۵) فرضیه های تحقیق
بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.
بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.
بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۶) اهداف تحقیق
سنجش توانمند سازی ، قصد ترک شغلی، تلاش برای خدمات، نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه توانمند سازی و تلاش برای خدمات در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه نگرش شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه نگرش شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه توانمند سازی و نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
۱-۷-۱) تعریف نظری متغیرها
نگرش شغلی:
مجموعه ای از احساسات، امیال، ترسها، اعتقادات، پیش داوریها یا تمایلات دیگر است که برای وارد عمل شدن یک شخص به خاطر تجربه های گوناگون او، آمادگی های لازم را فراهم می کند. Gawronski,2007)). نگرش شغلی در این تحقیق شامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد.
توانمند سازی
توانمند سازی یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند ، پیش از انکه به آنان بگویید چه کار کنند.توانمند سازی به فرایندی اطلاق می شود که برای کارکنان انعطاف پذیری و آزادی بیشتری جهت تصمیم های کاری فراهم می کند و عقیده اصلی آن است که کارکنان زمانی که به آنها مسئولیت های گسترده داده می شود به صورت خلاقانه تری واکنش نشان داده و تشویق به مشارکت میشوند و به آنها کمک می شود که از کار خود راضی باشند (Greasley,2008,P41).
قصد ترک شغلی
قصد ترک شغلی به تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود گفته می شود . قصد ترک شغلی اساساً شیوه ای از آمادگی در جهت مخالف به مسائل مختلف است. این تمایلات نه به گذشته ربط دارند و نه اساساَ به زمان حال، بلکه به عنوان یک قاعده، به آینده مربوط می شوند(.(Eagly,2007
تلاش برای خدمات
به تلاش کارکنان جهت بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها گفته می شود(perry,2013).

۱-۷-۲) تعریف عملیاتی متغیرها
توانمند سازی
این متغیر با مولفه هایی مانند تمایل به حل مشکلات، دلگرمی از حل مشکلات، حل مشکلات مشتری در همان لحظه، انجام هر کاری برای حل مشکلات و تسلط به حل مشکلات و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

نگرش نسبت به کار:
این متغ
ی
ر با مولفه هایی مانند رضایت فرد از شغل خود و دلچسب بودن محیط کارو دلبستگی زیاد به محیط کار و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.
قصد ترک شغلی
این متغیر با مولفه هایی مانند میزان وفاداری فرد به سازمان و علاقه به سازمان و ترک نکردن سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.
تلاش برای خدمات
این متغیر با مولفه هایی مانند تلاش برای بهبود خدمات سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.
۱-۸) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق” حوزه مدیریت رفتار سازمانی ” می باشد و به بررسی نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی می پردازد.
قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می باشد.
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم سال ۱۳۹۳ می باشد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

۲-۱)مقدمه:
نیروی انسانی بخش عمده ای از زندگی خود را در محیط سازمانی میگذرانند، طبیعی است که توجه و آگاهی به ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است (مشبکی،۱۳۸۵، ص۵) .
در این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پیرامون سازه های پژوهش پرداخته خواهد شد. نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. اصولا هر سازمانی همواره درصدد آگاهی از نگرش های شغلی کارکنان است و اگر این نگرشها به صورتی مشخص بیان شوند سازمان ها میتوانند جهت مدیریت نیروی انسانی اطلاعات مفیدی بدست آورند. یکی از موضوعات اساسی که مدیران در روند تحول سازمانی با آن مواجه اند توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی یک استراتژی سازمانی است که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم گیری به کارکنان اعطاء می کند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش می دهد. در تعریف توانمندسازی، عواملی چون انگیزش درونی، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطلاعات به کار رفته است. توانمندسازی رویکردی است که در آن، رهبر کارکنان اجرایی را به عنوان جزء اصلی اثربخشی سازمانی توانمند می کند. از آن جا که سرمایه ی انسانی مهم ترین عامل مزیت رقابتی و محور سازمان ها به شمار می رود، فراهم سازی بستر بروز و ظهور قابلیت ها و به کارگیری توانایی های آنان در سازمان، اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها، اجرای برنامه های توانمندسازی را، به عنوان روشی مناسب برای این منظور تشخیص داده اند .
۲-۲)نگرش شغلی:
نگرش شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه های مختلف شغلش (مانک۲،۲۰۰۷) و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه محسوب می شود؛ بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی است.
بررسی نگرش های کارکنان در سازمان ها ی مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه ای که میتواند بر بهبود رفتارهای سازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحبنظران مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بوده است(سروش، ۱۳۸۱ ،ص۴۱-۴۲)اصولا هر سازمانی همواره درصدد آگاهی از نگرش های شغلی کارکنان است و اگر این نگرشها به صورتی مشخص بیان شوند سازمان ها میتوانند جهت مدیریت نیروی انسانی اطلاعات مفیدی بدست آورند(بزرگزاده۳، ۲۰۰۲).
چهار ضرورت اصلی عامل انسانی شامل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، تضاد نقش و تمایل به ترک خدمت متاثر از بازارمحوری است:
تعهد سازمانی : درادبیات دو رویکرد برای تعریف تعهد سازمانی یافت می شود . در تعریف اول، تعهد به عنوان هدف کارمندان برای کار مداوم در سازمان است. دومین تعریف نیز آنرا به عنوان دلبستگی که بین افراد و سازمان ها وجود دارد و انعکاسی از میزان و درگیری روانی کارمندان درسازمان است، تعریف میکند (جارامیلو و همکاران۴،۲۰۰۶، ۳۳۲P).
تعهد سازمانی یک نگرش شغلی وحرفه ای است که به واسطه پیامدهای کاری و شغلی متعددی که برای سازمان ها داشته و دارد مورد توجه قرارگرفته است (والومبوا و همکاران۵،۲۰۰۸، اکرود و همکاران۶،۲۰۰۹)
سازمان ها ازطریق دو شیوه می توانند تعهد سازمانی کارمندانش آنرا افزایش دهند ابتدا سازمان ها می توانند درک کارمند آنرا از عضویت سازمانی افزایش دهند، دوم این که سازمان ها میتوانند به کارمندان نشان دهند که آن مورد توجه کارفرمایند و کارفرما برای آن ارزش قائل است و این هم از لحاظ نظری و هم عملی مهم است (روسیو۷ ۲۰۰۶, ۱۲۲p)تعهد سازمانی در تحقیق های زیادی در رابطه با متغیرهای گوناگونی چون عملکرد زمینه ای (کیچی و همکاران۸ ۲۰۰۹،p53-62) رهبری مدیریتی و متغیرهای سازمانی (آکرود و همکاران،۲۰۰۹) رضایت شغلی (گلیریوز و همکاران۹، ۲۰۰۸)و محیط کار فامیلی و ترک شغل (نیل و همکاران ۲۰۰۹۱۰)مورد مطالعه قرار گرفته است.
رضایت شغلی: رضایت شغلی، زاییده عواملی نظیر محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار، عوامل اجتماعی و تاثیر عوامل فرهنگی است. رضایت شغلی به عنوان یکی از اصلیترین شاخصه های رفتار در یک سازمان تلقی گردیده و به عنوان یکی از عواملی است که میتوان با استفاده از آن وضعیت یک سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد(ترکیان تبار، ۱۳۸۳).
محققان رضایت شغلی را از دیدگاه های مختلف تعریف و توجیه نموده اند . حتی در این دیدگاه ها، برداشتهای مختلف و گاه متناقضی نیز صورت گرفته است(هوت،۱۱ ۲۰۰۶) در واقع رضایت شغلی از موضوعاتی است که از دهه ۱۹۲۰ به بعد، بارها در سازمان ها ی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاستها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارایی سازمان است(حیدرعلی، ۱۳۸۶) .ویکتورروم، رضایت شغلی را به عنوان تمایلات روانی فرد نسبت به نقشی که شاغل در شغل خود ایجاد میکند، تعریف کرد. در این تعریف با توجه به نقش مفهوم که عبارت است از کارآمدی در انجام یک وظیفه به وسیله فرد، می توان گفت شاغل خود را در سازمان مفید مییابد، در نتیجه، احساس رضایت به او دست می دهد(عسگریان۱۲ ،۲۰۰۰).
تضاد نقش: تضاد نقش زمانی بوجود می آید که شخص از شغل و کاری که بر عهده گرفته است، اطلاع کافی نداشته باشد بدین معنی که اهداف کاری وی، آنگونه که باید و شاید، واضح و صریح نیست و او نمیتواند بین اهداف و انتظارات کار خود و همکاران، مسوولیتهایی که به واسطه این کار بر عهده گرفته است و نقش خود در این میان، پیوند درستی برقرار سازد(استورا، ۱۳۸۱).
تضاد نقش وجود درخواست های متناقض را در نقشی واحد یا بین نقشهای چندگانه نشان میدهد . در واقع تضاد نقش به جنبه هایی از شغل اشاره داردکه می تواند نوعی سردرگمی را در فرد ایجاد نمایند (جکسون و اسچلر۱۳،۲۰۰۱).
تمایل به ترک خدمت: تمایل به ترک خدمت به اشکال مختلف پویائی نیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نهائی یک سازمان ر ا تحت تأ ثیر قرار میدهد (میدینس۱۴ ۲۰۰۷)به باور استالورث ،ترک خدمت برای سازمان ها هزینه های زیادی را در پی دارد، چرا که اغلب سازمان ها برای دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و موثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینش، آموزش و رشد وگسترش نیروی انسانی صرف مینمایند. یافته های علمی نشان میدهند که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه وحساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود (مییر و آلن۱۵، ۲۰۰۰) یعنی، کارکنان به یک باره سازمان راترک نمی کنند، بلکه ” تمایل به ترک شغل” را به صورت تدریجی در خود پرورش میدهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصت های استخدامی در سازمان ها ی دیگر، اقدام به ترک شغل می نمایند.
پژوهش های صورت گرفته نشان میدهد که تمایل به ترک شغل به خوبی میتواند ترک شغل آتی کارکنان را مورد پیش بینی قرار دهد که هزینه های ترک خدم