تفاوت دیدگاه شناختی درمانی با روان تحلیلی

از درمان شناختی به خاطر تأکید خیلی زیاد بر نیروی تفکر مثبت، خیلی سطحی و ساده بودن، توجه نکردن به اهمیت گذشته مریض، گرایش داشتن خیلی زیاد به فن، نبود به کار گیری رابطه درمانی، کارکردن فقط روی برطرف کردن نشونه ها اما برطرف نکردن دلیل ها و مشکلات پایه ای، ندیده گرفتن نقش عوامل ناهشیار، و بی­توجهی به نقش احساسات انتقاد شده. یکی دیگه از انتقادهای وارد شده به درمان شناختی اینه که هیجانات در درمان کم اهمیت جلوه داده شدن (کری ۱۳۷۷).