دسته بندی علمی – پژوهشی : تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت ۵۵

شکل ۵-۴۲: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۲۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۴۳: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۲۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۴۲ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۲۵۰۰۰۰ (۲۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی بیست قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۴۳ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۲۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۴۴: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۳۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۴۵: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۳۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۴۴ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادیMMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۲۵۰۰۰۰ (۲۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی سی قله نشان داده و در کنار آن شکل
۵-۴۵ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۳۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۴۶: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۵۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۴۷: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۵۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۴۶ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۲۵۰۰۰۰ (۲۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی پنجاه قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۴۷ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۵۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۴۸: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۱۰۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۴۹: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۱۰۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی