تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت ۵۴

شکل ۵-۳۵: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۲۰۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۳۴ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی دویست قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۳۵ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۲۰۰ قله به نمایش میگذارد.

گراف خطای جاری و نمایش نمودار میلهای آن در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰

در این بخش گراف مربوط به خطای جاری که در فصل سوم مطرح شد و نمایش نمودار میلهای آن برای الگوریتم پیشنهادی MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰، با تعداد قلههای مختلف نمایش داده میشود. در ضمن در اینجا طول گام حرکتی قلهها ۱ و تعداد ابعاد ۵ در نظر گرفته شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

شکل ۵-۳۶: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۱ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۳۷: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۱ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

در شکل ۵-۳۶، همانطور که ملاحظه میشود، گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که در اینجا ۲۵۰۰۰۰ (۲۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی یک قله نشان داده شده است. در کنار آن شکل ۵-۳۷ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۳۸: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۵ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۳۹: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۵ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۳۸ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۲۵۰۰۰۰ (۲۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی پنج قله نشان داده و در کنار آن شکل
۵-۳۹ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۵ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۴۰: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۱۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۴۱: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۲۵۰۰ و تعداد ۱۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۴۰ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۲۵۰۰۰۰ (۲۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی ده قله نشان داده و در کنار آن شکل
۵-۴۱ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱۰ قله به نمایش میگذارد.