سامانه پژوهشی – تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت …

شکل ۵-۲۷: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۲۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۲۶ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی بیست قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۲۷ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۲۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۲۸: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۳۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۲۹: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۳۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۲۸ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی سی قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۲۹ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۳۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۳۰: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۵۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۳۱: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۵۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۳۰ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادیMMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی پنجاه قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۳۱ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۵۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۳۲: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۱۰۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۳۳: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۱۰۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۳۲ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادیMMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی صد قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۳۳ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱۰۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۳۴: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۲۰۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها