سامانه پژوهشی – تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت ۵۲

شکل ۵-۱۸ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادیMMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی دویست قله نشان داده و در کنار آن شکل
۵-۱۹ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۲۰۰ قله به نمایش میگذارد.

گراف خطای جاری و نمایش نمودار میلهای آن در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰

در این بخش گراف مربوط به خطای جاری که در فصل سوم مطرح شد و نمایش نمودار میلهای آن برای الگوریتم پیشنهادی MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰، با تعداد قلههای مختلف نمایش داده میشود. در ضمن در اینجا طول گام حرکتی قلهها ۱ و تعداد ابعاد ۵ در نظر گرفته شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

شکل ۵-۲۰: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۱ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۲۱: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۱ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

در شکل ۵-۲۰، همانطور که ملاحظه میشود، گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که در اینجا ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی یک قله نشان داده شده است. در کنار آن شکل ۵-۲۱ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۲۲: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۵ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۲۳: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۵ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۲۲ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادیMMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی پنج قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۲۳ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۵ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۲۴: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۱۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۲۵: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۱۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۲۴ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۱۰۰۰۰۰ (۱۰۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی ده قله نشان داده و در کنار آن شکل
۵-۲۵ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۲۶: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۱۰۰۰ و تعداد ۲۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها