دسته بندی علمی – پژوهشی : تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت …

شکل ۵-۱۲: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۳۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها

شکل ۵-۱۳: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۳۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۱۲ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی سی قله نشان داده و در کنار آن شکل
۵-۱۳ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۳۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۱۴: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۵۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۱۵: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۵۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۱۴ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی پنجاه قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۱۵ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۵۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۱۶: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۱۰۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۱۷: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۱۰۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۱۶ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی صد قله نشان داده و در کنار آن شکل
۵-۱۷ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱۰۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۱۸: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۲۰۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۱۹: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۲۰۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی