سامانه پژوهشی – تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت …

شکل ۵-۴: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۱ قله بر اساس تعداد ارزیابیها

شکل ۵-۵: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۱ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

در شکل ۵-۴، همانطور که ملاحظه میشود، گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که در اینجا ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ ۱۰۰) میباشد، بر روی یک قله نشان داده شده است. در کنار آن شکل ۵-۵ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۶: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۵ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۷: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۵ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۶ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد بر روی پنج قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۷ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۵ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۸: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۱۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۹: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۱۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۸ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی ده قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۹ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۱۰ قله به نمایش میگذارد.

شکل ۵-۱۰: گراف خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۲۰ قله بر اساس تعداد ارزیابیها شکل ۵-۱۱: نمودار میلهای خطای جاری الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات ۵۰۰ و تعداد ۲۰ قله بر اساس تعداد تغییر محیطی

شکل ۵-۱۰ گراف خطای جاری الگوریتم پیشنهادی MMCOA را بر اساس تعداد ارزیابیهای صورت گرفته که برابر ۵۰۰۰۰ (۵۰۰ × ۱۰۰) میباشد، بر روی بیست قله نشان داده و در کنار آن شکل ۵-۱۱ قرار دارد که نمودار میلهای خطای جاری همین الگوریتم را در ۱۰۰ تغییر محیطی و تعداد ۲۰ قله به نمایش میگذارد.