مقاله علمی با منبع : تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت ۲۸

۲۲:

Set ELR based on shift severity

۲۳:

Reevaluate all cuckoos in all no converged swarms

۲۴:

Deactivate all swarms except non-converged swarms and best n converged swarm

۲۵:

until stopping criterion is met

شکل ۵-۳: شبه کد الگوریتم MMCOA

۵-۳ تحلیل و ارزیابی نتایج

در این بخش به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی MMCOA بر روی تابع محک مطرح شده در فصل سوم یعنی MPB و معیار سنجش کارآیی خطای برونخطى پرداخته خواهد شد.
پیش از انجام بررسیها، کلیهی مقادیر در نظرگرفته شده برای پارامترهای موجود در الگوریتم پیشنهادی در جدول ۵-۱ نشان داده شدهاند. باید توجه داشت که این مقادیر بر اساس آزمایشات بسیار زیاد بدست آمدهاند. همچنین در جدول ۵-۲، تمامی مقادیر مربوط به تنظیمات مختلف MPB برای آزمایشات جاری آمده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۵-۳-۱ تحلیل نتایج الگوریتم MMCOA در فرکانس تغییرات و تعداد قلههای مختلف و مقایسه با دیگر الگوریتمها

در این بخش الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای استانداردی همچون mQSO و AmQSO و نیز تعدادی دیگر از الگوریتمهای موجود بر روی محیطهایی با فرکانس تغییرات و تعداد قلههای مختلف مورد مقایسه قرار میگیرد. به طورکلی هر یک از نتایج (خطای برونخطى) حاصل ۵۰ بار آزمایش با هستههای[۷۰] تصادفی مختلف هم برای تابع محک و هم برای الگوریتم بوده و هر آزمایش شاهد ۱۰۰ تغییر محیطی است. همانطور که در فصل سوم نیز به آن اشاره شد، تغییرات محیطی بر اساس میزان فرکانس تغییرات ایجاد میشود. همچنین خطای برونخطى نهایی برابر است با میانگین خطای برونخطى بدست آمده در هر بار آزمایش.
جدول ۵-۱: مقادیر پارامترهای الگوریتم MMCOA