تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۳

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین وجود پرهیز از مزاحمت توسط مدیران و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با ۲۰۵/۰- می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰۰۰/۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۹۵/۰ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض   پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین وجود پرهیز از مزاحمت توسط مدیران و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد اما این رابطه رابطه منفی بوده یعنی به هر میزان پرهیزان از مزاحمت در بین کارکنان کمتر باشد به همان میزان رفتار شهروندی سازمانی نیز بیشتر خواهد بود. مزاحمت به وضعیتی اشاره می کند که در آن کارکنان احساس می کنند که طرز اداره سازمان، مشکلاتی برای آنها به وجود می آورد. مدیر، کاغذبازی، شرایط کمیتهای، وظایف راهوار و دیگر درخواست هایی که در مسئولیت های کارکنان مداخله می کنند که به نظر کارکنان مشغله های غیرضروری هستند به آنان تحمیل می نماید.
۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم به بررسی رابطه بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
:   بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰= 
ادعا 
برای بررسی این فرضیه از ۹ تا ۱۲ پرسشنامه برای وجود صمیمیت و سوالات ۱ تا ۱۶ برای رفتارشهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.
جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی سوم

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر رفتار شهروندی سازمانی
فرضیهی فرعی سوم وجود صمیمت همبستگی **۳۴۸/۰
سطح معناداری ۰۰۰/۰
حجم نمونه ۹۷

 

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با ۳۴۸/۰ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰۰۰/۰می‌باشد و در سطح اطمینان ۹۵/۰درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض   پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. از اینرو وجود صمیمت در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی باعث ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد.
۴-۳-۴آزمون فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم به بررسی رابطه بین وجود علاقمندی و ایجاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   بین وجود علاقمندی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد رابطه معناداری وجود ندارد.
:   بین وجود علاقمندی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰= 
ادعا 
برای بررسی این فرضیه از سؤالات ۱۳ تا ۱۶ پرسشنامه برای وجود علاقمندی و سوالات ۱ تا ۱۶ رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.
جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *