تحلیل آماری و سیستم‌ها

3 2890 790 1730 72.66 40.14
4 3440 840 2230 75.58 35.17
5 3500 910 2210 74.00 36.86
6 3640 960 2230 73.63 38.74
7 3510 920 2240 73.79 36.18
8 3310 860 2030 74.02 38.67
9 3280 890 2020 72.87 38.41
10 3610 940 2280 73.96 36.84
11 3560 950 2230 73.31 37.36
نمودار 3-3 نشان می‌دهد که کارایی سیستم نانوفیلتر در تمامی آزمایش‌ها بهتر از سیستم بیولوژیک بوده است. سیستم نانوفیلتر در تمامی آزمایش‌ها درصد حذفی در محدوده بین 70 تا 80 داشته است و این موضوع در مورد سیستم بیولوژیک نیز صادق بوده است با این تفاوت که در سیستم بیولوژیک درصد حذف در محدوده 30 تا 40 قرار گرفته است که نشان از کارایی کم‌تر سیستم بیولوژیک نسبت به سیستم نانوفیلتر می‌باشد.

نمودار 3-3- مقایسه درصد کاهش TDS نمونه‌های پساب
در تحلیل آماری به کمک نرم‌افزار SPSS، مقدار سطح معنی‌داری کم‌تر از 05/0 بوده که این موضوع نشان از وجود تفاوت معنی‌دار در سطح 5 درصد در نتایج است. همچنین با توجه به اینکه میانگین این پارامتر در روش نانوفیلتر برابر 55/894 و در روش بیولوژیک برابر 91/2130 می‌باشد، برتری روش نانوفیلتر مشخص می‌گردد. نتایج آزمون T برای این پارامتر نیز در جدول 3-10 در انتهای فصل نشان داده شده است.
نتایج COD
این پارامتر به خصوص در آب شرب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است هرچند که در کشاورزی و صنعت نیز دارای اهمیت خاصی می‌باشد.
با نگاهی به جدول 3-5 می‌توان دریافت که هر دو سیستم در حذف و کاهش COD کارایی قابل قبولی داشته‌اند. شاید بهترین موارد برای مقایسه روش نانوفیلتر و روش بیولوژیک، دو پارامتر اکسیژن‌خواهی یعنی BOD و COD باشد.
جدول 3-5 و نمودار 3-4 چند نکته قابل تأمل دارند. این نکات به شرح زیر می‌باشند:
سیستم نانوفیلتر در تمامی آزمایش‌ها برتری مختصری نسبت به سیستم بیولوژیک داشته است. این نکته می‌تواند پاسخگوی افرادی باشد که معتقدند سیستم‌های تصفیه‌ی نانوفیلتر توان کاهش COD و BOD تا حد مطلوب را ندارند. این موضوع با توجه به نتایج این آزمایش‌ها تأیید می‌گردد.
آزمایش شماره 1 نکته‌ی بسیار خوبی را نشان می‌دهد. بر طبق این آزمایش COD فاضلاب خام ورودی بیش از حد انتظار بوده است. همان‌طور که در جدول 3-5 مشاهده می‌گردد، بیش از حد بودن COD در فاضلاب خام ورودی سبب کاهش چشم‌گیر درصد حذف در سیستم بیولوژیک شده است و نشان از آن دارد که مقدار COD در پساب خروجی بیولوژیک به مقدار این پارامتر در فاضلاب خام ورودی بسیار وابسته است. این نکته در سیستم نانوفیلتر مشاهده نمی‌شود و این سیستم وابستگی شدیدی به مقدار COD در فاضلاب خام ورودی ندارد.
همان‌طور که در نمودار 3-4 نیز مشاهده می‌گردد، درصد حذف در سیستم بیولوژیک دارای نوسان زیادی است که سبب می‌گردد این سیستم زیاد قابل اعتماد نباشد. اما این موضوع در مورد سیستم نانوفیلتر کاملاً متفاوت بوده و درصد حذف دارای نوسان زیادی نمی‌باشد. همچنین با توجه به جدول 3-5 می‌توان دریافت که پساب خروجی نانوفیلتر در تمامی مقادیر ورودی به نسبت دارای نوسان بسیار کمی می‌باشد که این موضوع سبب می‌گردد سیستم نانوفیلتر مورد استفاده، قابل اطمینان‌تر باشد.
جدول 3-5- نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها COD بر روی پساب‌ها و فاضلاب خام

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.