تحقیق رایگان درمورد منابع قدرت، تحمل ابهام، ادارات ورزش، ورزشکاران

ارتباطی مثبت و توافق پذیری ارتباطی منفی دارد و روان رنجوری با جهت گیری عملکرد/اجتنابی ارتباطی مثبت دارد، اما گشودگی به تجربه با این جهت گیری رابطه ای منفی دارد.در نهایت نتایج نشان داد که هر یک از ابعاد جهت گیری های هدف توسط نیمرخ متفاوتی از صفات شخصیتی پیش بینی می شود(حسینی، 1388).
جوکار(1388) در پژوهش خود در میان 206نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به بررسی ارتباط ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی پرداخت.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین پنج عامل شخصیتی ، عوامل گشودگی در تجربه ، برون گرایی پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی، عوامل توافق پذیری پیش بینی کننده ی مثبت و روان نژندی پیش بینی کننده منفی خلاقیت شناختی بودند(جوکار، 1389).
در تحقیقی که پورقاز(1390) با عنوان” بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان” انجام داد بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک ملی از دیدگاه کارکنان، قدرت مرجعیت است. همچنین در بین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه کارکنان نیز بالاترین میانگین مربوط به توفیقطلبی میباشد. تحلیل استنباطی دادهها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری، توفیق طلبی و مرکز کنترل درونی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانون و تخصص مدیران با خلاقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت مرجعیت مدیران با خلاقیت و توفیق طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقلال طلبی کارکنان رابطهی مستقیم ومعناداری مشاهده شد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.
19-2 تحقیقات خارجی
بتمن87(1999) در یک تحقیق تطبیقی میزان استفاده مدیران از پایگاههای مختلف قدرت را باهم مقایسه کرد. نتایج نشان داد که قدرت تخصص و پاداش به گونه ای مثبت به میزان عملکرد مربوط می شودف اما ضرایب همبستگی قدرت اجبار، قانون و مرجعیت با میزلن عملکرد چندان قابل توجه نبود. همچنین در این تحقیق پنج دلیل عمده اطاعت زیردستان از رؤسا و مسئولان مشخص شد که عبارتست از : قدرت قانون، تخصص، مرجعیت، پاداش و اجبار(Bateman, 1999).
در تحقیقی که بیورک و ویلکاکس88(2000) در یک شرکت بزرگ خدمات خانگی در خصوص منابع قدرت رهبر و رضایت خاطر زیردستان انجام دادند، اظهار داشتند قدرت تخصص به عنوان مهمترین منبع قدرت در مقام نخست قرار دارد و قدرت قانون، اجبار، مرجعیت و پاداش در رده های بعدی قرار دارند. قدرت مرجعیت و تخصص به بیشترین به بیشترین رضایت خاطرنسبی و قدرت اجبار به کمترین میزان رضایت خاطر منجر می شدند(Burke, 2000).
جامیسون و توماس89(2003) تحقیقی در خصوص منابع قدرت در کلاس درس انجام دادند. بر اساس اطلاعات اخذ شده از دانش آموزان دبیرستان، دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در مورد منابع قدرت معلمان و استادان، نتیجه گیری شد که منبع قدرت قانون از دیدگاه دانش آموزان، قویترین منبع و قدرت اجبار، تخصص، مرجعیت و پاداش در رده های بعدی قرار دارند. از نظر دانشجویان کارشناسی، قدرت اجبار قویترین منبع قدرت است و منبع قدرت قانون، تخصص، پاداش و مرجعیت در رده های بعدی قرار دارند. از دیدگاه ئانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، قویترین منبع قدرت، قدرت تخصص است و قدرت قانون، پاداش اجبار و مرجعیت در رده های بعدی قرار دارند(Jamieson, 2003).
پائول دی تورمن90 در درک ورزشکاران از قدرت مربی و رابط? آن را با رضایتمندی ورزشی ، می خواستند نشان دهند که قدرت مربی تا چه حد می تواند رضایتمندی ورزشکاررا پیش بینی کند؛ شرکت کنندگان دانشجویان فوتبالیست و بسکتبالیست بودند. نتایج نشان داد که استفاده مربی از پایگاه های قدرت پاداش و تخصص تنها عواملی بودند که تأثیر معنی داری بر رضایتمندی ورزشکار داشتند.
رحیم91(2006) در تحقیقی با عنوان “قدرت، تعارض و تاثیرپذیری” که برروی روسای دانشکده های یکی از دانشگاههای آمریکا انجام داد به این نتیجه رسید که بین منابع قدرت تخصص، قانون و مرجعیت باسبک های مدیریت تعارض همکاری، مصالحه و سازش ارتباط معناداری وجود دارد و بین منبع قدرت اجبار با سبک رقابت ارتباط معناداری وجود دارد(Rahim, 2006).
الیوت و تراش(2002) دریافتند که برون گرایی عامل مهمی برای حالت گرایش در انجام تکالیف است. لذا می توان گفت برون گرایی به خوبی جهت گیری هدف تسلط/گرایشی را پیش بینی می کند. از طرف دیگر سطح پایین برون گرایی با کاهش فعالیت و علاقه و همچنین اجتناب از تحریک همراه است.وی در پژوهش خود ارتباط مثبتی بین روان رنجورخوئی و جهت گیری عملکرد /گرایشی را یافت(Elit,2004).
گوتیرز92(2004) در ارتباط میان ابعاد 5گانه شخصیت و متغیرهای دموگرافیکی در میان 236پرستار به این نتیجه دست یافت که ابعاد مختلف شخصیت با متغیرهای سن و جنس ارتباط بالایی دارد(Galanakis.2008).
کوماراجاو93 (2005) به بررسی ارتباط بین 5عامل بزرگ شخصیت با انگیزه های آموزشی برای تحقیق در مورد توسعه استراتیژی های موثر تدریس انجام شد. این تحقیق در بین 172 دانشجوی در حال فارغ التحصیلی انجام شد . نتایج ارتباط معنی داری بین پنج عامل شخصیت و سه فاکتور اصلی انگیزه های (اشتیاق ، موفقیت، اجتناب) نشان داد. به خصوص اشتیاق ، با برون گرایی رابطه داشت و یک ارتباط منفی با وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه داشت(Kamarraju,2005). محامد(2009) و همکاران در پژوهش خود به مقایسه ی فرهنگی ویژگی های شخصیتی در میان دانشجویان مصری و ژاپنی پرداخت.نمونه ی این پژوهش 83نفر دانشجوی ژاپنی و 100نفر دانشجوی مصری بودند.نتایج نشان داد در ابعاد وظیفه شناسی و روان رنجوری تفاوت معناداری در میان دانشجویان مصری و ژاپنی وجود دارد.اما در سایر فاکتورهای شخصیتی تشابه قوی ای وجود دارد.ضمن اینکه نوع جنسیت فقط در بعد روان رنجوری موثر بود(Loehlin, 2010).

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه
در این فصل ابتدا به روش پژوهش اشاره می‌شود. سپس به معرفی جامعه آماری و شیوه و انتخاب نمونه‌های پژوهش پرداخته می شود. همچنین به تعریف متغیرها، ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش، روایی و پایایی پرسشنامه ها و نحوه امتیازگذاری آن ها، روش جمع آوری داده ها و انتخاب نوع روش آماری مناسب می‌پردازیم و بالاخره در پایان به مطالعه مقدماتی که محقق با هدف اجرای مقدماتی و بررسی کلیت طرح و روشن نمودن مسیر اجرای صحیح به انجام رسانده اشاره می‌شود.
2-3 روش تحقیق
با توجه به هدف اصلی این پژوهش که بررسی ارتباط ابعاد شخصیتی و منابع قدرت مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ، مناسب ترین روش برای انجام این پژوهش، روش توصیفی (از نوع همبستگی) بود. در این میان، محقق سعی کرد با به کارگیری این روش، ضمن ارائه تصویر روشنی از خصوصیات جامعه آماری، آنچه را که هست بدون هیچ گونه تأثیر و دخالت در نتایج حاصله، توصیف و تفسیر کند. به عبارت دیگر محقق به توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات موضوع مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط یا روابط موجود پرداخت.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران اداره کل ورزش و جوانان (شامل مدیرکل، معاونان، رئوسای گروه) و روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان آذربایجان شرقی(19نفر) و رئوسای هیات های استانی(46 نفر) بودند که مجموعا 72 نفر بودند.
4-3 نمونه آماری
در این پژوهش با توجه به تعداد که جامعه ی آماری ، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. بنابراین روش نمونه گیری به صورت تمام شمار و غیرتصادفی هدفمند می باشد. از میان پرسشنامه های پخش شده تعداد 58 پرسشنامه بازگشت داده شد.
5-3 متغیرهای تحقیق
متغیر های ملاک : ابعاد شخصیتی 5گانه بر اساس مدل Big five شامل برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی، روان رنجوری، و گشودگی به تجارب به عنوان متغیرهای ملاک محسوب می شوند.
متغیرهای پیس بین: انواع منابع قدرت شامل منبع قانون، تخصص، مرجعیت، اجبار، پاداش، اطلاعات و رابطه به عنوان متغیرهای پیش بین محسوب می شوند.

6-3 ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. پرسشنامه عبارت از مجموعه‌ای از پرسش‌ها است که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده‌اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود .
در این پژوهش از3 پرسشنامه استفاده شد:
الف- پرسشنامه ی جمعیت شناختی شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی ،میزان کار در هفته و سابقه ی کار
ب- پرسشنامه 5عاملی شخصیتی جان و همکاران94
جان ،دوناهیو و کنتل(1991)95 جهت تهیه ی یک ابزار کوتاه اندازه گیری ، مولفه های نمونه ی اولیه ی 5عامل بزرگ را که در میان مطالعات مشترک بودند ، در پرسشنامه 5عاملی بزرگ قرار دادند.شکل44آیتمی پرسشنامه 5عامل بزرگ ابتدا به منظور ارائه ی تعاریف نمونه ی اولیه از طریق درجه بندی متخصصین کامل شد. سپس این پرسشنامه با اعمال تغییرات در تحلیل عاملی برای مشاهده گر درجه بندی کننده ی شخصیت ، تکامل یافت.هدف از این ابزار اندازه گیری شخصیت ، ایجاد پرسشنامه ی مختصری بود که یک ارزیابی موثر و منعطف از پنج بعد را بدون توجه به تفاوت های جزیی افراد ،ارائه دهد. بوریسچ(1984)96نیز اینگونه مطرح می کند که ” مقیاس های کوتاه نه تنها زمان آزمون را کم می کنند ، بلکه از خستگی و کسالت آزمودنی نیز جلوگیری می کند. آزمودنی هایی هستند که اگر آزمون خیلی طولانی باشد به شما پاسخی نخواهند بود. مزیت این پرسشنامه نسبت به دیگر ابزار این است که ضمن اینکه مزایای صفتی آیتم ها حفظ می شود(مختصر و ساده شده) ، از برخی معایب (ابهام و داشتن چندمعنی با شرایط مطلوب و برجسته) نیز اجتناب شده است.
پرسشنامه 5عاملی شخصیت جان ،دوناهیو و کنتل(1991) که در سال 1991توسط جان و همکاران و در مقیاس لیکرت و شامل 44 سوال و 5 گزینه (کاملا مخالفم=1 تا کاملا موافقم=5)می باشد. این پرسشنامه ابعاد مختلف شخصیت برونگرایی(8سوال)، توافق پذیری(9سوال)، وظیفه شناسی(9سوال)، روانرنجوری(8سوال) و گشودگی به تجارب(10سوال) را ارزیابی می کند.
برون گرایی: شامل کمیت و شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است. .این بعد به راحت بودن فرد در روابط دلالت دارد. صفات همراه این عامل شخصیتی عبارتند از: اجتماعی، جمع گرا،باجرات، سرو زبان دار و فعال بودن. معمولا به افراد خونگرم برون گرا و به افراد خجالتی درون گرا گفته می شود. افراد درون گرا خوددار، ترسو، کم حرف، کمرو و محتاط اند. در این پژوهش سوالات 1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 میزان برون گرایی فرد را ارزیابی می کند.
توافق پذیری : میزان توافق در اندیشه،احساسات و عمل نسبت به دیگران را نشان می دهد.این بعد به احترام ب
ه دیگران دلالت می کند. افراد سازگار و توافق پذیر دارای روحیه ی همکاری، صمیمی و قابل اعتمادند.صفات شخصیتی همراه با این عامل عبارتند از: مودب و با نزاکت، قابل انعطاف، خوش فطرت،همکار، بخشنده و… در قطب مخالف این عامل ناسازگاری قرار دارد.افراد ناسازگار سرد، رقابتی و ستیزه جوی هستند. در این پژوهش سوالات 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42 میزان توافق پذیری و سازگاری فرد را ارزیابی می کند.
وظیفه شناسی: بعدی است که میزان مسوولیت پذیری ،سخت کوشی و هدفگرا بودن را در جهت رفتار های سازمان توصیف می کند.این بعد به قابل اعتماد بودن فرد دلالت دارد.افراد با وجدان و وظیفه شناس مسئولیت پذیر، پایدار، ساختاریافته و قابل اعتمادند.در مقابل افراد کم وجدان تر یعنی کسانی که در این بعد نمره ی پایینی می گیرند، غیرساختارمند، غیرقابل اعتماد و پریشان احوالند. در این پژوهش سوالات 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R میزان وظیفه شناسی فرد را ارزیابی می کند.
روان رنجوری: این بعد به توانایی فرد در تحمل محرک های استرس و عوامل تنش زا اشاره می کند.افرادی که در این طیف قرار دارند، عصبانی، نامطمئن، ناامن، افسرده و مضطرب اند.در قطب مخالف این بعد ثیات هیجان قرار دارد.ثبات هیجان(دوام عاطفی) با صفاتی مانند: آرام ، متین، مودب، شاد، خوشرو و خوش برخورد بودن مشخص می شود. در این پژوهش سوالات 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39 میزان روان رنجوری فرد را ارزیابی می کند.
گشودگی نسبت به تجربه(تجربه پذیری): قوه ی تخیل،زیبایی شناسی،احساسات ، ایده ها ، عمل ها و ارزش ها را توصیف می کند.این بعد به علاقه و شیفتگی فرد به پدیده ها و تجربیات جدید دلالت دارد.چنین افرادی خلاق، کنجکاو و حساس اند. افرادی که در آن طرف طیف قرار می گیرند، پیرو سنت بوده، در شرایط آشنا راحت اند.در این پژوهش سوالات 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 میزان گشودگی به تجربه فرد را ارزیابی می کند.
روایی این پرسشنامه کاملا مورد تایید می باشد و بارها توسط نویسندگان و پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است(جان1999،شکری1387 و…).فوساتی97(2011) بر روی نمونه های ایتالیایی روایی این آزمون را تایید کرده است و پایایی این پرسشنامه را از روش بازآزمایی در تمامی نمونه های سنی بیشتر از 0.75 آورده است. ثبات درونی این پرسشنامه توسط جان(1999) با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در ابعاد مختلف مطابق جدول زیر به دست آمده است.
جدول 1 ثبات درونی ابعاد مختلف شخصیت(جان،1999)
برون گرایی
توافق پذیری
وظیفه شناسی
روان رنجوری
گشودگی به تجارب
میانگین
0.88
0.79
0.82
0.84
0.81
0.83

شکری(1387) نیز گزارش کرده است که روایی نسخه فارسی این پرسشنامه توسط اساتید و صاحبنظران تایید شده و پایایی(ثبات درونی) این پرسشنامه را با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مطابق جدول زیر به دست آورد. وی هم چنین این گونه گزارش کرده است که ضرایب همبستگی حاصل از آزمون -بازآزمون عامل ها مبین پایایی این پرسشنامه می باشد. ضمن اینکه نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر روی نسخه ی فارسی 44 سوالی BFI می باشد.

جدول 2 ثبات درونی ابعاد مختلف شخصیت (شکری،1387)
برون گرایی
توافق پذیری
وظیفه شناسی
روان رنجوری
گشودگی به تجارب
0.72
0.60
0.85
0.84
0.76

ب- پرسشنامه تعیین منابع

Author: mitra1--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *