تحقیق رایگان درمورد حقوق اقلیت ها

میان دو موضوع درکتاب یا سنت نص شده باشد،منصوص العله واگر نصی وجود نداشته باشد،مستنبط العله نامیده می شود. علمای شیعه ازقیاس فقط نوع اول را معتبر می دانند.درواقع مبنای قیاس درنوع اول ،مبنای محکم وقابل اتکایی است،به همین دلیل یقین آور می باشد.ولی نوع دوم برمبنای ظن وگمان استقرار دارد.بنابراین نمی توان منبع حکم واقع شود.”

5- عرف:یکی دیگر از منابعی که می تواند منشاء حقوق بین الملل اسلام قرارگیرد،عرف می باشد. “عرف عبارت است ازمجموعه رفتارواعمالی است که دراثر تکرار ومداومت مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته باشد،البته عرف تا زمانی که مغایر با احکام اسلامی شناخته نشود،معتبر ومحترم بوده وقابل شناسایی است ودر صورت مغایرت آن با اسلام ازدرجه اعتبار ساقط می شود”

بخش دوم:
سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها:
ازمسائل بسیارمهم وقابل توجه دراسلام ،موضوع چگونگی رفتاربا اقلیت ها می باشد.آگاه نبودن عده ای ازقانون اسلامی ازیک سو و تبلیغات دشمنان اسلام ازسوی دیگر باعث بروز برخی شایعات واتهامات علیه اسلام شده است.دشمنان اسلام برای دورنگهداشتن پیروان خود از دین اسلام همواره بحثی را تحت عنوان همراه بودن خشونت با اسلام را مطرح می کنند وسعی دارند که آن را با عصبیت غیر منطقی وخشونت مقایسه کنند،این درحالی است که به گفته یکی ازنویسندگان:”…این حقیقت آشکار است که روح تسامح واغماض ومدارا نسبت به کسانی که دارای کتاب بوده اند،جزء لاینفک تعلیمات محمد(ص) است”

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی وضعیت اقلیت ها ازهرنوع نژاد ورنگ وآیین ومذهبی واینکه درطول تاریخ ستم ها وظلم های زیادی برآنها تحمیل شده است نیاز به تحقیقی جداگانه دارد لکن به اجمال می توان گفت اقلیت هایی که در قلمرو حکومت های نژادی یا مذهبی زندگی می کردند ،جزء درموارد نادر وضع ناگواری داشتند،کشتار اقلیت مسیحی نجران بوسیله یهودیان یمن،قتل وعام یهودیان بوسیله مسیحیان رومی واخراج دسته جمعی آنها نمونه هایی از آن است.دربسیاری ازکشورهای مسیحی،یهودیان ازتمام حقوق مدنی محروم بودند،دردایره المعارف بریتانیا اشاره شده است:”تمام قسمت های غربی اروپا تا قرن شانزدهم،برروی یهود بسته بود،تنها قسمتی ازشمال ایتالیا وقسمت ناچیزی ازآلمان وفرانسه،یهود بهره ای از آن نداشت” درسال 1648 میلادی قانونی درپارلمان انگلستان به تصویب رسید که براساس آن هرکس عقیده ای ابراز کند که مخالف تثلیث باشد،به اعدام محکوم می شود،درسال 1688 میلادی با معرفی پروتستان به عنوان مذهب رسمی انگلستان ،هیچ مسیحی کاتولیک حق نداشت درحکومت انگلستان مراسم مذهبی برگزار کند.ظلم هایی که تاقرن هفدهم براقلیت ها تحمیل می شد،به تدریج باعث بیداری درجامعه بین الملل گردیدو موجب شد دراکثرعهد نامه های بین المللی به حقوق اقلیت ها وآزادی آنها توجه شود وبعد ازجنگ جهانی دوم وبا تشکیل سازمان ملل بصورت سازمانی ومدون مورد بررسی واهمیت قرارگرفت،مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاسیه خود اعلام کرد که:”مصلحت عالیه جامعه بشریت اقتضاء می کندکه به آزار وایذای افرادبشروتبعیضات مذهبی ونژادی خاتمه داده شود” در ادامه این هدف، کمیسیون حقوق بشر درسال 1946 میلادی کمیسیون فرعی جلوگیری ازتبعیض برضد اقلیت ها را تاسیس کرد. نتیجه تحقیقات این کمیسیون توصیه برضد تبعیض درامر آموزش وپرورش بود که درسال 1960 ازسوی یونسکو اعلام شد.با همه تلاشهای صورت گرفته درعرصه بین الملل ،هنوزسازمان خاصی که تامین کننده حقوق وآزادی اقلیت ها باشد تشکیل نشده است.حتی در قرن حاضر که عصر ارتباطات وگفتگوی تمدن هاست حمایت ازحقوق اقلیت ها بیشتر جنبه سیاسی دارد واین درحالی است که دین مبین اسلام درچهارده قرن پیش مبانی واصول بسیار جامعی را درخصوص حقوق اقلیت ها ورفتار مسالمت آمیز با آنها مطرح ودربسیاری ازموارد نیز به آن عمل کرده است.

مفهوم اقلیت دینی وغیردینی:
عنوان بیگانه درنظام سیاسی مفهوم خاص دارد،درنظامهای مبتنی برنژاد ،بیگانه کسی است که خون وزبان ویا دیگر ویژگی های نژادی او با نژاد اکثریت حاکم تطبیق نکند.درنظام سیاسی مبتنی بر مذهب،بیگانه به کسی گفته می شود که تابع مذهب حاکم ویا اکثریت جامعه نباشد .در واقع بیگانه بیش تر براقلیت ها اطلاق می شود،درعصرکنونی نظام های مبتنی بر تابعیت ،واژه بیگانه دربرابر واژه خودی وهم وطن به کار می رود وبیگانگان دریک کشور کسانی هستند که تابعیت آن کشور راندارند.
ازدیدگاه اسلام ،بیگانه کسی است که عقیده غیراسلامی دارد اعم ازاینکه اهل کتاب باشد یا نباشد.برای تبیین حقوق اقلیتها دراسلام ،باید به این نکته توجه نمود که غیر هواداران وغیرمعتقدان جامعه اسلامی به عنوان اقلیتها ازآنها یاد می شود “دریک طبقه بندی کلی اقلیت ها به دو دسته مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.اقلیتهای مذهبی به آن دسته ازغیرمسلمانانی اطلاق می شود که به یک دین آسمانی غیر ازاسلام معتقد می باشند واقلیت های غیرمذهبی هم به دسته ای ازغیرمسلمانان گقته می شود که به هیچ دین آسمانی اعتقاد وپایبندی ندارند”
درتعریف دیگری درخصوص مفهوم بیگانه درکتاب فلسفه حقوق چنین اشاره شده است که”جمعیت هرکشوری ازدوگروه اتباع وبیگانه تشکیل می شود.ویا ازمنظردیگر به دوگروه اکثریت و اقلیت منقسم می گردند،اتباع هردولت جمعیت اصلی تشکیل دهنده آن دولت است وبیگانگان مهمانانی هستند که به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت درسرزمین آن دولت زندگی می کنند. ”
استادعمیدزنجانی درمقایسه مفهوم بیگانه درگذشته وحال حاضرچنین می گوید:”ماهیت بیگانه درگذشته منحط ودرحال حاضرکه ماجهان مترقیش می نامیم هیچ گونه فرقی نکرده است،تنها فرقی که مشاهده می شود این است که تشخیص بیگانه وخارجی درحکومتهای گذشته موکول به نظرشخص حاکم بوده واکنون تابع قانونیست که بازاکثریت آنرا وضع می نمایند”
همچنین درتعریف دیگر درخصوص مفهوم بیگانه دراسلام می توان به تعریف ذیل اشاره کرد:”اصولاًً اسلام فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می کند ،درمقابل مسلمانان را ازهر نژاد،زبان،ملیت وتابعیت که باشند امت واحد می داند.نهایتاً غیرمسلمان به طورکلی بیگانه ومسلمانان درهرکجای جهان که باشند تبعه(به مفهوم امت واحد)محسوب می شوند”
البته باید به این مسئله اشاره کرد که درعصرکنونی نمی توان آنچه درتعریف بالادرخصوص بیگانه بدان اشاره شد را مورد پذیرش قرارداد زیرا یک فرد غیرمسلمان که تابعیت یک کشوراسلامی را دارد، ازحق و حقوقی بیشترازیک مسلمان که تابیعت یک کشور غیرمسلمان را دارد،بهره مند است.
“از نظر اسلام و قرآن کریم، یهودیت، مسیحیت، صابئین، از ادیان آسمانی بوده و به عنوان دین توحیدی تلقی می شوند و از اصالت و حقانیت ذاتی برخوردارند. لذا، اسلام آن ها را به عنوان«اهل کتاب» و آیین آسمانی، به رسمیت می شناسد، هر چند نسبت به تعالیم آن ها نظریات اصلاحی نیزدارد.”
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس موازین اسلامی تدوین شده است،صابئین را به رسمیت نشناخته و زرت
شت را به رسمیت شناخته است.
قرآن کریم در دو مورد از ادیان توحیدی نام برده است:
{ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ النَّصاری وَ الصّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ}
«کسانی که (به پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله)) ایمان آورده و آنان که به آیین یهود گرویده اند و نصاری و صابئان (پیروان یحیی) هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است; و هیچ گونه ترس و اندوهی برای آنان نیست».
{إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ الصّابِئِینَ وَ النَّصاری وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْء شَهِیدٌ}.کسانى که ایمان آوردند و کسانى که یهودى شدند و صابئى‏ها و مسیحیان و زرتشتیان و کسانى که شرک ورزیدند، البته خدا روز قیامت میانشان داورى خواهد کرد، زیرا خدا بر هر چیزى گواه است.”

براساس تفاسیر آیه 62 سوره بقره، صابئین چه کسانی هستند:”دانشمند معروف راغب درکتاب مفردات می تویسد:آنها جمعیتی ازپیروان نوح(ع) بوده اند وذکر این عده در ردیف مومنان ویهود ونصاری نیز دلیل آن است که اینان مردمی متدین به یکی از ادیان آسمانی بوده وبه خدا وقیامت نیز ایمان داشته اند واینکه بعضی آنها را مشرک وستاره پرست وبعضی دیگر آنها را مجوس می دانند صحیح نیست ، زیرا آیه 17 سوره حج مشرکان ومجوس را در کنار صابئان آورده است،بنابراین صابئان بطور یقین به غیر از مشرکان می باشند.شهرستانی درکتاب ملل ونحل می نویسد:صائبه ازصبا گرفته شده ،چون این طائفه ازطریق حق وآئین انبیاء منحرف گشتند ،لذا آنها را صائبه می گویند.در مصباح المنیر فیومی آمده صباء به معنی کسی است که ازدین خارج شده وبه دین دیگری گرویده .درکتاب التنبیه والاشراف به نقل از امثال وحکم صفحه 1666 آمده:پیش ازآنکه زردشت آیین مجوس را به گشتاسب عرضه کند و او آن را بپذیرد مردم این ملک برمذهب حنفاء بودند وایشان صابئانند .چنانچه از گفته های بالا ونظر محققان دراثر چگونگی پیروان این آیین به دست می آید آنها دراصل پیرو یکی ازادیان الهی بوده اند،اگرچه درتعیین پیامبری که آنها خود را وابسته به او معرفی می کنند اختلاف است.همچنین روشن است که آنها جمعیتی بسیار کمی هستند که درحال انقراض می باشند” با توجه آیات اشاره شده، اهل کتاب شامل یهودیت، مسیحیت و صابئین است.واین درحالی است که رفتار مسالمت آمیز و صلح جویانه مسلمین تنها با اهل کتاب نیست; بلکه شامل غیر اهل کتاب، که مزاحمتی برای کشورهای اسلامی ایجاد نمی کنند، نیز می شود.

دربرخی نظرات ارائه شده چنین تصور می شود که غیر مسلمانان تنها به دو گروه تقسیم می شوند: «اهل ذمه» و «محاربین»; یعنی گروهی با مسلمانان پیمان همزیستی مسالمت آمیز دارند و گروهی در حال جنگ و نبرد هستند. بنابراین، هر کس اهل ذمه نیست، محارب است و جان و مالش محترم نیست. ولی غیر مسلمانان حداقل چهار گروه اند:
1 ) اهل ذمه: اقلیت هایی هستند که در داخل کشورهای اسلامی زندگی می کنند و مشمول قوانین آن کشورند و حکومت اسلامی متعهد است جان، مال و ناموس آن ها را حفظ کند و از حقوق آنان دفاع نماید. آن ها مالیاتی به حکومت اسلامی می پردازند که همان مالیات را می توان به جای مالیات «جزیه» حساب کرد; زیرا «جزیه» از ماده «جزاء» به معنای چیزی است که حکومت اسلامی به عنوان هزینه و پاداش دفاع از آن ها می گیرد.
2 ) محارب: گروه ها یا کشورهایی هستند که با مسلمانان در جنگ و ستیزند و از هیچ گونه کار شکنی بر ضدّ آنان کوتاهی نمی کنند. این ها کافران حربی هستند که مسلمانان هیچ گونه تعهدی در مقابل آن ها ندارند.
3 ) معاهد: غیر مسلمانانی هستند که با دولت اسلامی مناسبات دوستی دارند. سفیر مبادله کرده، گاه پیمان های تجاری، اقتصادی و فرهنگی دارند و یا از طریق سازمان های بین المللی در برابر یکدیگر تعهدهایی سپرده اند. همه این ها مصداق «معاهده» است و باید طبق تعهداتی که دولت اسلامی با آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق سازمان های بین المللی دارد، رفتار نموده و احترام متقابل را رعایت نمایند.
4 ) مهادن:کشورهایی است که با دولت اسلامی نه در حال جنگ اند و نه پیمانی با آن ها دارند، نه سفیر مبادله کرده و نه معاهده ای بسته اند. نسبت به یکدیگر مزاحمتی ندارند. دولت اسلامی در برابر چنین کشورهایی نیز باید رعایت اصول انسانی و اخلاقی را داشته باشند. لذا می توان چنین عنوان کردکه مسلمانان علاوه بر اهل کتاب، با غیراهل کتاب که رفتارخصمانه نداشته باشند، رفتار و روابط دوستانه برقرار می کنند. هرچند که، اهل ذمه ازتوجه بیشتری برخوردارند.”
دریک تقسیم بندی دیگر بیگانگان به 4 گروه تقسیم می شوند:”اهل ذمه،بیگانگان بی طرف،بیگانگان معاهد،کفارحربی”

بخش سوم:
مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام:
ضعف مکاتب مادی برای ارائه یک حقوق داخلی وعمومی صحیح ومناسب وفراخور همه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *