تحقیق رایگان درباره شرکت‌های پذیرفته شده و ابعاد ساختاری سازمان

ارزش ادراکی بازار از بانک
ارزش ادراکی رقبا از بانک
ارزش درون سازمانی بانک
شکل (2-9) مدل مفهومی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار (آقازاده، 1387)
2-11-5 رنجبریان و براری در سال 1388 در مقاله‌ای با عنوان « بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری» که در پژوهشنامه مدیریت اجرایی به چاپ رسید به این نتیجه رسیدند که به ترتیب الویت، شایستگی (253/0)، ارتباطات (204/0)، اعتماد (136/0) و مدیریت تعارض (095/0) بر رضایت مشتری از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداری با رضایت آن‌ها نداشته است.
2-11-6 ملاحسینی و نیک‌سرشت در تحقیقی با عنوان « روابط بین بازارگرایی و عملکرد در نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه ی آسیا- در استان کرمان، که در دانشگاه شهید باهنر این استان انجام شده است، به طور تجربی ارتباط بین بازارگرائی و عملکرد، در نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه‌ی آسیا در استان کرمان را مورد امتحان قرارداده‌اند. مقیاس بازارگرائی مخصوص بخش خدمات بکارگرفته شده است. تجزیه و تحلیل فاکتورها نشان می‌دهد که 4 بعد پنهان تحت بازارگرائی وجود دارند: مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی، پاسخگویی بخشی و گرایش به رضایت مشتری. یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که مشتری‌گرائی و گرایش به رضایت مشتری، اثر قوی‌ای روی عملکرد نسبت به دیگر ابعاد دارد و رقیب‌گرائی، تاثیر کمتری روی عملکرد دارد و پاسخگویی سازمانی، رابطه نامحسوسی با عملکرد دارد.
مشتری گرایی
عملکرد سازمان
رقیب گرایی
پاسخگویی
گرایش به رضایت
مشتری
شکل (2-10) مدل مفهومی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی
2-11-7 نیکومرام و حیدرزاده (1382) در یک مطالعه تحت عنوان ” ارزیابی تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرائی بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های تولیدی – شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است ، سؤال زیر را مبنای پژوهش خود قرار داده‌اند:
تأثیر اتخاذ گرایش کارآفرینانه و بازارگرائی، بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس چگونه است؟ بدین منظور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که تولید‌کنندۀ کالاهای مصرفی، و اطلاعات مالی 3 سال (1378 تا 1380) آنها موجود بوده، مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر این شرکت‌ها از بالاترین فرد مسئول در امور بازاریابی هر شرکت، گردآوری شده است. متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: گرایش کارآفرینانه، ابعاد ساختاری سازمان و بازارگرائی. شاخص‌‌های عملکرد نیز شامل: سهم بازار، رشد فروش، و حاشیه فروش می‌باشند. از سوی دیگر، روش تحقیق نیز تحقیق همبستگی با ماهیت کاربردی و مقطعی می‌باشد. مدل مفهومی مورد استفاده در این مطالعه در شکل (2-12) نشان داده شده است:
عملکرد کسب و کار
عملکرد بازار
سهم بازار
عملکرد مالی
رشد فروش
حاشیه فروش
ساختار سازمانی
رسمی بودن/ رسمیت
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.