تحقیق درمورد کیفیت ادراک شده و ارزیابی عملکرد

5-3 پیشنهادهای پژوهش
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی (منتج از نتایج فرضیهها)
فرضیه اصلی اول: بین تحویل خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات و تجربه مشتری، رابطه معناداری وجود دارد
با توجه به اینکه تحویل خدمات تلفن همراه با تجربه مشتری رابطه مثبت و معناداری دارد شرکت تلفن همراه باید به تحویل به موقع و سریع سرویس های خود به مشترکین توجه ویژه نموده و همچنین به بحث متنوع سازی خدمات و ارائه تسهیلات و خدمات ویژه به مشترکین خوش حساب و پرسود دقت نموده و استراتژیهای مناسب که شرایط رقابتی با سایر خدماتدهندگان را حفظ کند اتخاذ نماید. همچنین پیشنهاد میشود که:
– شرکت مخابرات تلفن همراه اول باید به بحث قیمتهای سرویسهای خود توجه کند و قیمتها مناسب و مطابق با توان مشتریکین باشد.
– ارائهی خدمات به موقع به مشترکین.
– انجام قرعهکشی و اهدای جوایز به مشترکین
– متنوعسازی خدمات تلفن همراه اول متناسب با سلیقه و خواستهی مشترکین
– مشارکت مشترکین تلفن همراه اول و مشورت با مشترکین جهت مشاوره و راهنمایی برای ارائه خدمات بهتر.
– ارائهی تسهیلات و خدمات ویژه به مشترکین پرسود تلفن همراه همراه اول.
– برگزاری طرحهای مشارکتی با مشتری (فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، نگهداری و . . .)
– اتخاذ تدابیری مناسب و به موقع برای برطرف کردن مشکلات و نواقص احتمالی در سیستم خدمات رسانی به مشترکین.
فرضیه اصلی دوم: بین مراقبت تلفن همراه شرکت مخابرات و تجربه مشتری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه مراقبت تلفن همراه شرکت مخابرات بر تجربه مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد شرکت همراه اول باید در درجه اول به رسیدگی به نظرات انتقادات و پیشنهاداتی که از جانب مشترکین بیان می شود رسیدگی نمایدهمچنین به توانایی ایجاد روابط نزدیک با مشترکین اهمیت داده و شرایط استفاده از امکانات برقراریهای آنلاین از جمله پست الکترونیکی، ایمیل و موبایل را برای مشترکین فراهم نمود، همچنین توجه به موارد زیر:
– با توجه به نیازهای خاص مشتری خدمات تلفن همراه اول، سرویسها و خدمات اختصاصی نیز ایجاد شده است.
– پیشبینی نیازهای آینده مشترکین بالقوهی خدمات تلفن همراه همراه اول
– ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در بخش خدماتدهی به مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
– بررسی تأثیر عملکرد نیروی انسانی در بخش خدماتدهی به مشتریان بر تجربه مشتری
– بررسی تأثیر کیفیت رابطه مشتری بر کیفیت ادراک شده بر اساس مدل سرکوال
– بررسی تأثیر مدیریت موفق تجربه مشتری بر مزیت رقابتی در شرکتهای خدماتی
– بررسی و کشف تجربیات مشتری و تأثیر آن بر بخش هتلداری
5-4 محدودیتهای پژوهش
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به وقتگیر بودن پژوهش و کمبود منابع داخلی اشاره نمود. همچنین عدم تمایل کافی پاسخدهنده برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه، امکان انحراف در پاسخها وجود دارد که این امر ممکن است نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد
فهرست منابع
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.