تحقیق درمورد ویژگیهای فردی و تحلیل رگرسیون

466/7
000/0

متغیر وارد شده در معادله رگرسیون هسته اصلی تحلیل رگرسیون میباشد که در جدول فوق آمده است. معادله رگرسیون را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
(مراقبت مشتری)293/0+(تحویل خدمات)270/0+521/1=تجربه مشتری
معادله فوق نشان میدهد با افزایش هر واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضرایبB (نوشته شده در معادله) متغیر وابسته افزایش پیدا میکند. بهعبارت دیگر، با افزایش هر واحد از تحویل خدمات، تجربه مشتری به اندازه 270/0 افزایش مییابد و با افزایش هر واحد از مراقبت مشتری، تجربه مشتری 293/0 افزایش مییابد. در نتیجه ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مثبت و مستقیم است.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه
در پایان هر فعالیت آموزشی، محقق بعد از جمع‌آوری اطلاعات پیرامون سؤال پژوهش خود و تحلیل توصیفی و استنباطی آن‌ها می‌بایستی نتایج کار را ارائه دهد. بنابراین، یکی از قسمت‌های مهم پژوهش که درواقع می‌تواند راهی برای تبدیل نظریهها به عمل برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه‏گیری پژوهش است. هدف این فصل ارائه و توصیف یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‏باشد. در فصل‌های قبل فرضیهها و نحوهی محاسبات نسبتاً طولانی این پژوهش تشریح شد. لذا، دراین فصل، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری و یافته‌های آماری در فصل پیشین به بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه پرداخته و پس از نتیجه‌گیری کلی بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد و نیز پیشنهادهایی برای دانشجویان و پژوهشگران علاقمند و مسئولان فعال در این زمینه ارائه می‌گردد و در نهایت محدودیت‌های پژوهش بیان می‌گردد.
5-2 یافتههای توصیفی پژوهش
5-2-1 توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیهای پژوهش
توصیف افراد بر اساس جنس:
نتایج جدول توصیفی بیانگر آن است که از کل افراد مورد مطالعه، 128 نفر (40 درصد) زن و 192 نفر (60 درصد) مرد بودهاند. نمای توزیع که نشانگر بیشترین فراوانی مشاهده شده میباشد، برابر 2 و به معنای آن است که تعداد پاسخگویان مرد بیشتر از زن بوده است.
توصیف افراد بر اساس سن:
بر اساس یافتههای بدست آمده از پژوهش حاضر، دامنه تغییرات سن در میان پاسخدهندگان 18 تا 60 سال بوده و میانگین سنی افراد 7/35 سال میباشد. بهعبارت دیگر، افراد مورد مطالعه بهطور متوسط حدود 36 سال داشتهاند. توزیع سنی بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بیشترین درصد افراد مورد مطالعه 21 تا 30 ساله هستند که 6/30 درصد افراد مورد مطالعه را تشکیل میدهند و کمترین درصد افراد مورد مطالعه زیر 20 سال سن دارند که 0/10 درصد افراد مورد مطالعه را تشکیل میدهد.
توزیع فراوانی افراد براساس سطح تحصیلات شرکتکنندگان:
نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان میدهد، از کل افراد مورد مطالعه بیشترین درصد افراد (1/43 درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتهاند و کمترین درصد آنها در سطح ابتدایی تحصیل کردهاند که 5/7 درصد افراد مورد مطالعه را شامل میشود و نیز 0/15 درصد پاسخدهندگان تحصیلاتشان راهنمایی و 4/34 درصد آنها دیپلم بوده است.
5-2-2 یافتههای حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه 1: بین تحویل خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات و تجربه مشتری، رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج تحلیل نشان داد که ضریب همبستگی میان این دو متغیر 565/0 و سطح معناداری 000/0 است که از 05/0 کمتر است و ضریب همبستگی مثبت و مستقیم است. بنابراین، تحویل خدمات تلفن همراه بر تجربه مشتری تأثیر دارد. بهعبارت دیگر هر اندازه تحویل خدمات تلفن همراه به مشتریان بهموقع و درست صورت بگیرد، تجربه مشتریان مثبتتر خواهد بود.
نتایج بررسی فرضیه اول پژوهش حاضر با پژوهشهای ایچ وری (2005)، آموزشگاه تجاری کوپنهاگ (2011) و رحیمنیا و همکاران (1391) همسو میباشد.
فرضیه 2: بین مراقبت تلفن همراه شرکت مخابرات و تجربه مشتری، رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج تحلیل نشان داد که ضریب همبستگی میان این دو متغیر 486/0 و سطح معناداری 000/0 است که از 05/0 کمتر است و ضریب همبستگی مثبت و مستقیم است. بنابراین مراقبت مشتری تلفن همراه بر تجربه مشتری تأثیر دارد. بهعبارت دیگر، هر اندازه مراقبت از مشتریان تلفن همراه بهتر صورت بگیرد، تجربه مشتریان مثبتتر خواهد بود.
نتایج بررسی فرضیه اول پژوهش حاضر با پژوهشهای ایچ وری (2005)، آموزشگاه تجاری کوپنهاگ (2011) و رحیمنیا و همکاران (1391) همسو میباشد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.